بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیاده‌راه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قم)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران، دانشکده فنی- مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

امروزه پیاده‌راه‌ها یکی از مهم‌ترین عناصر در ساختار فضایی شهرها هستند که می‌توانند مزیت‌های پیاده محوری را به مرحله اجرا درآورند. توسعه پیاده‌راه‌ها یکی از راهبردهای اساسی برای کاهش پیامدهای زیست­محیطی زیان‌بار خودرو- محوری، افزایش ایمنی افراد پیاده و بهبود محیط شهری می‌باشد. شهر قم به عنوان یکی از کلان‌شهرهای کشور با مشکلات تنزل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بسیار مواجه است که نیازمند احیاء و بازآفرینی هست. یکی از راهکارهای افزایش حضور پیاده در شهرها، مکان‌یابی مسیرهای پیاده‌راهی است که در جهت رفع هرچه بیش‌تر نیازهای فرد پیاده عمل کرده و به­بیان­دیگر در میان چندین مسیر مشابه بین یک زوج مبدأ - مقصد بهینه باشند. به­منظور اثربخشی راهکارهای فوق، شناسایی و  اولویت­بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیاده‌راه‌ها مبتنی بر مدل­های سفر در شهر قم ضروری می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، در ابتدا ارتقاء پیاده‌مداری با تعیین  عوامل مؤثر بر انتخاب مساعدترین مسیرها برای اجرای پیاده‌راه‌ها با استفاده از آمار و اطلاعات جذب سفر  سال 1397 در  شهر  قم به عنوان یکی از شهرهای مهم گردشگری مذهبی می‌باشد.  پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مکان پیاده‌راه با توجه به تمامی انواع سفر با استفاده از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی  می­پردازد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهایی نظیر متغیرهایی نظیر سرانه خودرو، خانوار، جمعیت، درآمد، و مساحت تأثیر به­سزایی بر مدل­های زیارت، تفریح، و خرید به­عنوان مدل­های تولید سفر عابران­پیاده دارد؛ بنابراین متغیرهایی نظیر سرانه خودرو و دانش­آموزان به­ترتیب بیشترین و کمترین نقش و اثر را در مدل­های سفر  و در نتیجه انتخاب مکان عابران پیاده دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and determination of factors affecting the location of urban pedestrian streets (Case study: Qom city)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shiran 1
  • Amirarfa shirani 2
  • Ali Naderan 3
  • Farhad Haddadi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Today, pedestrian streets are important elements in urban space that can speed up the non-motorized movement. Development of pedestrian streets is one of the basic strategies to reduce the harmful environmental consequences of motor vehicles, increase the safety of pedestrians, and improve the urban environment. Recently, City of Qom has faced up many economic, social and environmental degradation problems that need to be rehabilitated and recreated. Regarding the issues, one of the ways to increase the presence of pedestrians in cities is to select pedestrian locations appropriately that optimize the routes between the trip origin-destination. In order to facilitate this importance, identifying and prioritizing the factors affecting the choice of pedestrian location based on trip purposes in the City of Qom is vital. Thus, the goal of this study is to promote walking using the factors influencing the location of pedestrian streets. In order to reach the goal, the present study firstly employs the transport and landuse data and information of the city of Qom as a cultural and religious center of the country based on the trip attraction data in 2018. Secondly, it identifies the relationship between factors affecting location of pedestrian streets using the structural equation modeling (SEM) based partial least squares (PLS) method. Therefore, the results of PLS method revealed that factors such car ownership, household, population, income, and area have a positive effect on pilgrimage, recreational, and shopping trips. Finally, variables such as car ownership and students have the most and the least effects on trips and the choice of pedestrian location, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian Streets
  • Affecting Factors
  • Structural Equation Modeling
  • Partial Least Square
- باغبانی، آسیه، شریعت مهیمنی، افشین، رحمانی، عید، صیاد، امین، و مهدی زاده، میلاد (1398)" مدل سازی عوامل مؤثر بر مدت زمان پیاده روی و انتخاب شیوه پیاده روی در تمامی سفرها: مدل‌های مدت زمان و لوجیت از داده‌های تورمبنای سفر" مهندسی حمل‌ونقل، دوره 11، شماره 2، ص. 283-298.
 
- پاکزاد، آزادخانی، و الهام، باقلانی. (1396). ارزیابی و مقایسه دو راهبرد پیاده راه سازی و پیاده مداری در مراکز شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات عمران شهری، دوره 1، شماره 1، ص. 6-35.
 
- داوری، علی و رضازاده، آرش (1392)"مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS" تهران ‌‫: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات‌‫، ۲۳۹ ص.
- سلیمانی، محمد، تولایی، سیمین، ساسان پور، فرزانه، نوروزیان، مهسا، و شماعی، علی (1399)" تحلیل نقش قابلیت پیاده روی در ارتقای سرمایه اجتماعی محله‌های شهری (مطالعه موردی: محله‌های کلان شهر تهران)" پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 8، شماره 2، ص. 279-297.
 
- فرامرزی، مهسا، و پورمقدم، آیسان (1396)" بررسی فضاهای شهری پیاده محور با رویکرد توسعه پایدار بعد از انقلاب صنعتی" کنگره بین المللی علوم و مهندسی.
 
- محمدیان مصمم، حسن، صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، و عیسی لو، علی اصغر (1395)" اولویت بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم حضرت معصومه (س) شهر قم" دو فصلنامه پژوهش‌های منظر شهر، دوره 3، شماره 5، ص. 66-47.
- ناظمی، پریسا، و طغیانی خوراسگانی، شیرین (1396)'' تعیین شاخص‌های مؤثر بر کیفیت‌های فضایی محورهای پیاده مدار جهت ارتقا تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: محله علیقلی آقا اصفهان)''. پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.
 
- نیک پور، عامر، حسین پور عسگر، میترا، و طالبی، حکیمه  (1396)" مطالعه و ارزیابی شاخص‌های محیطی مؤثر بر قابلیت پیاده‌روی (مورد مطالعه: شهر آمل)"" مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره 4، شماره 13، ص 110-133.
 
- رضایی، ناصر، ماجدی، حمید، زرآبادی، زهرا سادات سعیده، و ذبیحی، حسین. (1399)"کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 11، شماره 42، ص 37-54.
 
- Banerjee, A., Maurya, A. K. and Lämmel, G. (2018)'' A review of pedestrian flow characteristics and level of service over different pedestrian facilities'', Collective Dynamics, Vol. 3, pp. 1-52.
 
- Bartholomew, D. J., (1995), ''Spearman and the origin and development of factor analysis'', British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, Vol. 48, No. 2, pp.211-220.
 
- Birenboim, A., Dijst, M., Ettema, D., de Kruijf, J., de Leeuw, G. and Dogterom, N. (2019) ''The utilization of immersive virtual environments for the investigation of environmental preferences'', Landscape and Urban Planning, Vol. 189, pp. 129-138.
 
- Bivina, G. R. and Parida, M. (2019)'' Modelling perceived pedestrian level of service of sidewalks: A structural equation approach'', Transport, Vol. 34, No. 3, pp. 339-350.
 
- Booth, G. L., Creatore, M. I., Moineddin, R., Gozdyra, P., Weyman, J. T., Matheson, F. I. and Glazier, R. H. (2013) ''Unwalkable neighborhoods, poverty, and the risk of diabetes among recent immigrants to Canada compared with long-term residents'', Diabetes care, Vol. 36, No. 2, pp. 302–308.
 
- Carmona, M. (2019) ''Place value: place quality and its impact on health, social, economic and environmental outcomes'', Journal of Urban Design, Vol. 24, No. 1, pp. 1-48.
 
- Carter, E., Adam, P., Tsakis, D., Shaw, S., Watson, R. and Ryan, P. (2020) ''Enhancing pedestrian mobility in smart cities using big data'', Journal of Management Analytics, Vol. 7, No. 2, pp. 173-188.
 
- Castillo-Manzano, J. I., Lopez-Valpuesta, L., & Asencio-Flores, J. P. (2014) ''Extending pedestrianization processes outside the old city center; conflict and benefits in the case of the city of Seville'', Habitat international, Vol. 44, pp. 194-201.
 
- Chin, W. W., (1998)'' Issues and Opinion on Structural Equation Modeling”, MIS Quarterly, Vol.22, No.1, pp. vii-xvi.
 
- Chintawar, N., Tallam, T. and Lakshmana Rao, K. M. (2021) ''Calibration of Fundamental Flow Model for Pedestrian Sidewalks in Urban Areas'', In: Singh R.M., Sudheer K.P., Kurian B. (eds) Advances in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol 83. Springer, Singapore.
 
- Dičiūnaitė-Rauktienė, R., Gurskienė, V., Burinskienė, M. and Maliene, V. (2018)'' The usage and perception of pedestrian zones in Lithuanian cities: Multiple criteria and comparative analysis'', Sustainability, Vol.10, No. 3, 818 (pp. 2-22).
 
- Du, M., Zhao, M. and Fu, Y. (2020) ''Revisiting urban sustainability from access to jobs: Assessment of economic gain versus loss of social equity'', Environmental Impact Assessment Review, Vol. 85, No. pp. 1-12.
 
- Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981) ''Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics'', Vol. 18, No. 3, pp. 382-388.
 
- Gehl, J. (2010) ''Cities for People, Washington D.C.: Island Press'', 2010.
 
- Guo, Z. and Loo, B. P. Y., (2013) ''Pedestrian environment and route choice: evidence from New York City and Hong Kong'', Journal of Transport Geography, Vol. 28, pp. 124-136.
 
- Hass Klau, C. (1993) ''Impact of pedestrianization and traffic calming on retailing a review of the evidence from Germany and the UK'', Transp. Policy, Vol. 1, pp. 21–31.
 
- Hauke, J. and Kossowski, T. (2011)'' Comparison of values of Pearson's and Spearman's correlation coefficients on the same sets of data'', Quaestiones geographicae, Vol. 30, No. 2, pp. 87-93.
 
- Hewitt, C. N., Ashworth, K. and MacKenzie, A. R. (2020) ''Using green infrastructure to improve urban air quality (GI4AQ). Ambio, Vol. 49, No. 1, pp. 62-73.
 
- Longo, A., Hutchinson, W. G., Hunter, R. F., Tully, M. A. and Kee, F. (2015) ''Demand response to improved walking infrastructure: A study into the economics of walking and health behaviour change'', Social science & medicine (1982), Vol. 143, pp. 107–116.
 
- Lowry, P. B. and Gaskin, J. (2014) ''Partial least squares (PLS) structural equation modeling (SEM) for building and testing behavioral causal theory: When to choose it and how to use it'', IEEE transactions on professional communication, Vol. 57, No. 2, pp. 123-146.
 
- Priyadarshini, P. and Mitra, S. (2018)'' Investigating pedestrian risk factors leading to pedestrian fatalities in Kolkata city roads. Transportation in developing economies, Vol. 4, No. 1, pp. 1-11.
 
- Pulvirenti, G., Distefano, N. and Leonardi, S. (2020) ''Elderly perception of critical issues of pedestrian paths'', Civil Engineering and Architecture, Vol. 8, No. 1, pp. 26-37.
 
- Sevtsuk, A. (2021) ''Estimating pedestrian flows on street networks: Revisiting the betweenness index'', Journal of the American Planning Association, pp. 1-15.
 
- Su, S., Zhou, H., Xu, M., Ru, H., Wang, W. and Weng, M. (2019) ''Auditing street walkability and associated social inequalities for planning implications'', Journal of Transport Geography, Vol. 74, pp. 62-76.
 
- Tiznado-Aitken, I., Muñoz, J. C. and Hurtubia, R. (2018) ''The Role of Accessibility to Public Transport and Quality of Walking Environment on Urban Equity: The Case of Santiago de Chile'', Transportation Research Record, Vol. 2672, No. 35, pp. 129–138.
 
- Weinstein Agrawal, A., Schlossberg, M. and Irvin, K. (2008) ''How Far, by Which Route and Why? A Spatial Analysis of Pedestrian Preference'', Journal of Urban Design, Vol. 13, No. 1, pp. 81-98.
 
- Wold, H. (1975) ''From hard to soft modeling. Modeling in Complex Situations with soft information'', Group Report presented at the third World Congress of Econometrics, Toronto, pp. 21-26.
 
- Wold, H. O. (1982) “Soft Modeling: The Basic Design and Some Extensions.” In Systems under Indirect Observations, Part II, edited by K. G. Jöreskog and H. O. Wold. Amsterdam: North-Holland, pp. 1-54.
 
- Yazid, M. R. M., Ismail, R. and Atiq, R. (2011) ''The Use of Non-Motorized For Sustainable Transportation in Malaysia. Procedia Engineering'', Vol. 20, pp. 125-134.
 
- Yedla, S. (2015) ''Non-motorized Modes of Transport. In: Urban Transportation and the Environment'', Springer, New Delhi.