یافتن کوتاهترین دور هامیلتونی با استفاده از رویکرد ترکیبی هوش جمعی بر پایه شبکه‌های پیچیده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی کامپیوتر، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 . عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

چکیده

در این مقاله از دور هامیلتونی در یک مسئله استاندارد و نظری بنام مسئله فروشنده دوره گرد و یک مسئله کاربردی بنام یافتن کوتاهترین مسیر هامیلتونی برای پیمودن تمام استان‌های ایران استفاده‌شده‌است. برای حل این گونه مسائل می‌توان از الگوریتم‌های هوش جمعی استفاده‌کرد که از عوامل طبیعی، زیست محیطی و اجتماعی نشأت‌گرفته‌اند. الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات یکی از الگوریتم‌های هوش جمعی است. در روش پیشنهادی، به منظور بهبود نتایج هر ذره از جستجوی محلی در روند جستجو و برای افزایش تبادل اطلاعات بهتر میان ذرات و انتخاب موقعیت بعدی مناسب‌تر هر ذره، از شبکه پیچیده، استفاده‌می‌شود. در این شبکه گره‌ای که راه‌حلی بهتری در آن نگهداری‌می شود همواره درجه آن گره بزرگ تر می شود. در شبکه پیچیده از دو سنجه درجه و درجه همسایگی برای یافتن راه حل بهتر استفاده‌شده‌است. برای مقایسه نتایج از مسائل استاندارد TSPLib استفاده‌‌شده که نتایج حاکی از هزینه بهتر روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات با جستجوی محلی شبکه‌ای پیچیده نسبت به بهینه‌سازی ازدحام ذرات با جستجوی محلی و ازدحام ذرات استاندارد است، همچنین، درصد خطا نسبت به بهترین جواب موجود در TSPLib به ترتیب در الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات با جستجوی محلی شبکه‌ای پیچیده و بهینه‌سازی ازدحام ذرات با جستجوی محلی نسبت به روش ازدحام ذرات استاندارد، کاهش‌داشته‌است. به طور نمونه، برای حل مسئلهST70 در الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات شبکه ای و پایه میانگین هزینه حل مسئله به ترتیب 705 و 797 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1399