ارزیابی شبیه سازی FDS در تخمین سرعت بحرانی برای حریق حوضچه ای کوچک مقیاس در تونل منحنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

2 مهندسی معدن - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- ایران

3 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، شاهرود

چکیده

تخمین صحیح سرعت بحرانی از مسائل پیچیده در طراحی ایمنی تونل‌ها است.چون سرعت بحرانی نباید از مقدار واقعی، بیشتر یا کمتر باشد برآورد آن پیچیده است.شبیه‌سازی کامپیوتری در مطالعه حریق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مقاله مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی نرم‌افزار FDS در تخمین دو پارامتر مهم HRR (آهنگ رهایش گرما ) و سرعت بحرانی در تونل منحنی با مقادیر حاصل از آزمایش‌های تجربی کوچک مقیاس است. ابتدا تحلیل حساسیت شبکه‌بندی وتاثیر آن در تخمین میزان HRR بررسی شده است که نتیجه آن بیانگر تأثیر قابل توجه ابعاد شبکه‌بندی در تخمین صحیح HRR و لزوم دقت در انتخاب آن است. سپس تاثیر لبه‌ حوضچه در تخمین HRR مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که نبود لبه حوضچه حدود 30% سبب کاهش مقدار تخمینی می‌شود.در بخش سوم نتایج حاصل از HRR مربوط به دو حوضچه با ابعاد معلوم مقایسه شد که در نتیجه نرم‌افزار به صورت مناسبی قادر به تخمین HRR است.در انتها یک تونل منحنی کوچک مقیاس ساخته و با استفاده از تجهیزات فیزیکی، سرعت بحرانی در این تونل مشخص شد. نتایج حاصل از آن با نتایج شبیه‌سازی FDS مقایسه و بررسی آن گویای دقت مناسب در تخمین سرعت بحرانی است. با در نظر داشتن این موضوع که سرعت بحرانی در تونل منحنی m/s 92/0 و در تونل مستقیم m/s 82/0 است می‌توان دریافت که در صورت وجود انحنا، نیاز به سرعت جریان هوای بیشتری برای کنترل عقب‌زدگی دود است در نتیجه سرعت بحرانی مورد نیاز در تونل با هندسه منحنی از تونل مستقیم بیشتر است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1399