بررسی تابلوی‌اطلاع‌‌سرعت به رانندگان به عنوان ابزار آرام‌سازی ترافیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده عمران گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی بابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری

3 دانشجوی دکتری راه و ترابری

چکیده

به دلیل تاثیر سرعت بالای وسایل نقلیه در کاهش ایمنی، این تحقیق به دنبال استفاده از نوع خاصی از تابلوی پیام متغیر به منظور کاهش سرعت وسایل نقلیه در یکی از محورهای برون شهری استان مازندران می‌باشد. در این پژوهش برداشت‌های سرعت وسایل نقلیه برای بررسی میزان تاثیرگذاری تابلوی‌اطلاع‌‌سرعت در کاهش سرعت رانندگان، در قالب مطالعات قبل و بعد و بوسیله سنسورهای ثبت سرعت که برای این پژوهش ساخته شد، انجام گرفت. بدین منظور دستگاهی ساخته شد که شامل سنسورهای ثبت سرعت مادون قرمز (PIR) می‌باشد که با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا به صورت وایرلس به تابلو متصل بوده و سرعت وسایل نقلیه عبوری بصورت آنلاین روی نمایشگر تابلوی پیام متغیر به راننده وسیله نقلیه نشان داده می شود. میزان تاثیر تابلوی پیام متغیر با استفاده از بررسی در تغییر سرعت میانگین و سرعت 85 درصد با در نظر گرفتن سرعت وسایل نقلیه در مکان‌های مختلف مانند سرعت وسایل نقلیه 50 متر، 30 متر، 20 متر قبل از تابلو، همان مقطع محل نصب تابلو و سرعت وسایل نقلیه 20 متر و 50 متر بعد از تابلو اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین سرعت وسایل نقلیه برای حالت کل وسایل نقلیه 7 درصد و میانگین سرعت وسایل نقلیه 50 متر، 30 متر، 20 متر قبل از تابلو، همان مقطع محل نصب تابلو، 20 متر و 50 متر بعد از تابلو به ترتیب 5/6، 11، 3/11، 7/3، 6/3، 5/3 درصد، در مطالعات بعد نسبت به مطالعات قبل کاهش داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1398