بررسی تابلوی‌اطلاع‌‌سرعت به رانندگان به عنوان ابزار آرام‌سازی ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

تابلوهای پیام متغیر (VMS) از جمله تجهیزات کنترل ترافیک هستند که به منظور ارائه اطلاعات به رانندگان در طول مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل به وجود آمدن شرایطی مانند افزایش یافتن نقش اجتماعی راه‌ها در مسیرهای بین شهری و به وجود آمدن اجتماعات کوچک در اطراف آن و هم‌چنین سرعت بالای وسایل نقلیه در این نواحی و کاهش ایمنی، این تحقیق به دنبال استفاده از نوع خاصی تابلوی پیام متغیر به منظور تاثیرگذاری بر کاهش سرعت وسایل نقلیه در یکی از محورهای واقع در استان مازندران می‌باشد. در این پژوهش برداشت‌های سرعت وسایل نقلیه برای بررسی میزان تاثیرگذاری تابلوی پیام متغیر در کاهش سرعت رانندگان، در دو فاز قبل و بعد از اجرای تابلو به وسیله سنسورهای ثبت سرعت که برای این پژوهش ساخته شد، انجام گرفت. بدین منظور دستگاهی ساخته شد که شامل سنسورهای ثبت سرعت مادون قرمز (PIR) می‌باشد که با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا به صورت وایرلس به تابلو متصل بوده و سرعت وسایل نقلیه عبوری از مقابل هر جفت سنسور به صورت آنلاین روی نمایشگر تابلوی پیام متغیر به راننده وسیله نقلیه نشان داده می شود. میزان تاثیر تابلوی پیام متغیر با استفاده از بررسی در تغییر سرعت میانگین و سرعت 85 درصد با در نظر گرفتن سرعت وسایل نقلیه در مکان‌های مختلف مانند سرعت وسایل نقلیه 50 متر، 30 متر، 20 متر قبل از تابلو، همان مقطع محل نصب تابلو و سرعت وسایل نقلیه 20 متر و 50 متر  بعد از تابلو اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده، سرعت میانگین مطالعات بعد در حالت‌های 20 متر قبل از تابلو، 30 متر قبل از تابلو، 50 متر قبل از تابلو، همان مقطع محل نصب تابلو، 20 متر بعد از تابلو و 50 متر بعد از تابلو نسبت به سرعت‌های میانگین در مطالعات قبل به ترتیب 7، 3/11، 11، 5/6، 7/3، 6/3، 5/3 درصد کاهش داشتند. هم‌چنین سرعت 85 درصدی که به عنوان سرعت عملکردی در نظر گرفته می‌شود، در حالت‌های 20 متر قبل از تابلو، 30 متر قبل از تابلو، 50 متر قبل از تابلو، در همان مقطع محل نصب تابلو، 20 متر بعد از تابلو و 50 متر بعد از تابلو به ترتیب 6، 7، 7، 4، 3، 3، 3 کیلومتر بر ساعت کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of speed indicator display as a traffic calming measure

نویسندگان [English]

  • Farshidreza Haghighi 1
  • Armin Amirsoleimani 2
  • Abbas Sheykhfard 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.مهندسی
2 MSc. Student, Department of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
3 PhD. Candidate, Department of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Variable-message signs (VMS) are traffic control devices providing drivers with information along their way. In view of emerging conditions such as the increasing social role of inter-city routes, formation of small communities along them, and the high speed of vehicles in these areas that deteriorates safety, this study aims to use a special type of variable-message sign to help reduce the speed of vehicles on a key road in the Iranian Mazandaran Province. In this study, using affordable and compatible speed sensors, the speed of vehicles was recorded before and after the installation of the variable-message sign, to measure its effect on the speed, using special speed sensors. The device was equipped with infrared speed sensors (PIRs), wirelessly connected to the sign using IOT technology, and the speed of passing vehicles is detected by these sensors, and displayed online on the variable-message sign screen. The effect of the variable-message sign was measured using the average speed, the 85th percentile speed, and the speed of vehicles in different distances, i.e. 50 m, 30 m, 20 m before the sign, on the VMS, 20 m and 50 m after the sign. The results showed a 7% decrease in the average speed of vehicles in general; and respectively 6.5%, 11%, 11.3%, 3.7%, 6.3%, and 5.3% decrease at 50 m, 30 m, and 20 m before the sign, on the VMS, 20 m and 50 m after the sign, compared to the speeds recorded before the installation of the sign. Moreover, the 85th percentile speed at 20 m, 30 m, 50 m before the sign, on the VMS, 20 m and 50 m after the sign decrease 6, 7, 7, 4, 3, 3, 3 km/h respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • variable message sign
  • speed control
  • Speed Recording Sensor
  • Traffic Control
  • Internet of Things
-Haghighi, F., Yousefi, H., Jafari, R., Akbari, A. (2015). 'Effectiveness of Perceptual Traffic Calming Measures at a Small Community Gateway for Speed Reduction in Real World and Simulator Study', Quarterly Journal of Transportation Engineering, 6(3), pp. 429-444.
- Haghighi, F., Sheykhfard, A., Azmoodeh, M. (2019). 'Improving Safety of Student Crossing by Implementing Traffic Calming', Quarterly Journal of Transportation Engineering, 11(2), pp. 525-537.
-Ahadi, M., NasirAhmadi, K. (2015). "Determining the performance of Variable message signs in intelligent transportation systems for road users", First Conference of Intelligent Transportation Sytems, Tehran: 20-21 January 2015.
-Akbari, A., Haghighi, F. (2019). "Traffic calming measures: An evaluation of four low-cost TCMs' effect on driving speed and lateral distance", IATSS Research, Vol. 219, pp. 1-8.
-Bhalla, K., Naghavi, M., Shahraz s., Bartels, D., Murray, C. (2009). "Building national estimates of the burden of road traffic injuries in developing countries from all available data sources", Journal of Injury Prevention, Vol. 15, No. 3, pp. 150-156.
- Bai, Y., Yang, Y., Li, Y. (2015) "Determining the effective location of a portable changeable message sign on reducing the risk of truck-related crashes in work zone", Accident Analysis & Prevention, Vol. 83, pp. 197-202.
-Campbell, J. L., Lichty, M. G., Brown, J. L., Richard, M. C., Graving, J. S., Graham, J. Harwood, D. (2012). NCHRP Report 600: Human factors guidelines for road systems Retrieved from (2nd Ed.). Washington, D.C: Transportation Research Board.
-De Ceunynck, T., Arien, C., Brijs, K., Brijs, T., Van Vlierden, K., Kuppens, J., Wets, G. (2015). "Proactive ecaluation of traffic signs using a traffic sign simulator", European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR), Vol. 15, No. 2, pp. 184-204.
-Dudek, C. L., Ullman, G. L. (2002). "Flashing messages, flashing lines, and alternating one line on changeable message signs", Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1803, No. 1, pp. 94-101.
-Fallah Zavareh, M., Mamdooni, A., Nordfijaern, T. (2017). "The effect of indicating rear-end collision risk via variable message signs on traffic behavior", Traffic Psychology and Behavior, Vol. 46, pp. 524-536.
- Formosa, N., Quddus, M., Ison, S., Abdel-Aty, M., Yuan, J. (2020). "Predicting real-time traffic conflicts using deep learning", Accident Analysis and Prevention, Vol. 136.   
- Haghighi, F., Yousefi, H., Jafari, R., Akbari, A. (2015). "Investigating the effect of traffic calming measures on reducing the speed of cities gateway in real world and simulator", Journal of Transportation Engineering, Vol. 6, No. 3, pp. 429-444.
-Hang, J., Yan, X., Ma, L., Duan, K., Zhang, Y. (2018). "Exploring the effects of the location of the lane-end sign and traffic volume on multistage lane-changing behaviors in work zone areas: A driving simulator-based study", Transportation Research Part F, Vol. 58, pp. 980-993.
- Lai, ch. (2010). "Effects of color scheme and message lines of variable message signs on driver performance", Accident Analysis & Prevention, Vol. 42, No. 4, pp. 1003-1008.
-La Torre, F., Domenichini, L., Nocentini, A. (2017). "Effects of stationary work zones on motorway crashes", Safety Science, Vol. 92, pp. 148-159.
- Ma, T., Antoniou, C., Toledo, T. (2020). "Hybrid machine learning algorithm and statistical time series model for network-wide traffic forecast", Transportation Research Part C, Vol. 111, pp. 352-372.
-Osman, M., Paleti, R., & Mishra, S. (2018). "Analysis of passenger-car Crash injury severity in different work zone configuration", Accident Analysis and Prevention, Vol. 111, pp. 161-172.
- Qu, L., Li, W., Li, W., Ma, D., Wang, Y. (2019). "Daily long-term traffic flow forecasting based on a deep neural network", Expert systems with Applications, Vol. 121, pp. 304-312.
-Rahman, M. M., Strawderman, L., Garrison, T., Eakin, D., & Williams, C. C. (2017). "Work zone sign design for increased driver compliance and worker safety", Accident Analysis and Prevention, Vol. 106, pp. 67-75.
-Roca, J., Tejero, P., Insa, B. (2018). "Accident ahead? Difficulties of drivers with and without reading impairment recognizing words and pictograms in variable message signs", Applied Ergonomics, Vol. 67, pp. 83-90.
- Shamsa, K., Shojaeizadeha, D., Majdzadehb, R., Rashidian, A., Montazeri, A. (2011). "Taxi drivers' views on risky driving behavior in Tehran", Accident Analysis & Prevention, Vol. 43, No. 3, pp. 646-651.
- Sheykhfard, A., Haghighi, F. (2019). "Driver distraction by digital billboards? Structural equation modeling based on naturalistic driving study data: A case study of Iran", Journal of safety Research, Vol. 72, pp. 1-8.
-Shinar, D., Vogelzang, M. (2013). "Comprehension of traffic signs with symbolic versus text displays", Transportation Research Part F: Traffic Psychology Behavior, Vol. 18, No. 4, pp. 72-82.  
- Song, T., Oh, Cheol., kim, T., Yeon, J. (2010). "Estimation of legibility distance for portable variable message signs", Journal of the Eastern Asia society for transportation studies, Vol. 8, pp. 1609-1620.
-Steinbakk, R. T., Ulleberg, P., Sagberg, F., Fostervold, K. I. (2017). "Analyzing the influence of visible roadwork activity on drivers' speed choice at work zones using a video-based experiment", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, Vol. 44, pp. 53-62.
-Vignali, V., Bichicchi, A.,Simone, A., Lantieri, C., Dondi, G., Costa, M. (2019). "Road sign vision and driver behavior in work zone", Transportation Research Part F, Vol. 60, pp. 474-484.
-Willians, B., Gibbons, R., Medina, A., Connell, C. (2015). "Visibility of a color variable message sign in the fog", Annual Meeting Transportation Research Board, National Academic, Washington, D.C.
- Yan, X. and Wu, J. (2014) "Effectiveness of variable message signs on driving behavior based on a driving simulation experiment", Discrete Dynamics in Nature and Society, pp. 1-9.
-Yang, H., Ozturk, O., Ozbay, K., & Xie, K. (2015). "Work zone safety analysis and modeling: A state-of-the-art review", Traffic Injury Prevention, Vol. 16, No. 4, pp. 387-396.