ارزیابی تحلیلی روش‌های محاسبه صحت اطلاعات مکانی داوطلبانه برای شبکه معابر درون شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

انجام مطالعات و برنامه ریزی های شهری یکی از ضروریاتی است که با گسترش شهرها و جمعیت مناطق شهری لازم است به آن پرداخته شود. در میان داده های موردنیاز جهت انجام چنین مطالعاتی، شبکه عوارض خطی شهری نظیر شبکه معابر دارای اهمیت ویژه‌ای است. ویژگی های برجسته داده های مکانی داوطلبانه نظیر پوشش جامع و بروز بودن آن باعث می گردد مجموعه داده داوطلبانه به‌عنوان مجموعه داده مناسب برای انجام مطالعات شناسایی گردد ولی با توجه به کیفیت ناهمگون این مجموعه داده لازم است ابتدا پارامترهای کیفیت آن ارزیابی و کیفیت مجموعه داده تائید گردد. ازاین‌رو در این مقاله با توجه به لزوم ارزیابی پارامترهای کیفیت برای داده های مکانی داوطلبانه و اهمیت بسیار بالای معیار صحت داده های مکانی، لازم به نظر رسید که مطالعه جامعی روی روش های ارزیابی صحت مکانی انجام شود تا امکان بررسی نقاط قوت و چالش های موجود در به‌کارگیری هر روش مشخص گردد. در پایان پارامتر فاصله هاسدورف در روش های عارضه مبنا و پارامتر آماری نسبت طول دو مجموعه داده در روش های منطقه مبنا به‌عنوان روش های مناسب در ارزیابی این معیار نتیجه گیری شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1398