بررسی مساله مسیریابی- مکان‌یابی در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با استفاده از پنجره زمانی نرم در حالت چند هدفه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشگاه علامه طباطبایی ، گروه مدیریت صنعتی ، تهران ، ایران

چکیده

بار انداز متقاطع ، یک روش مناسبی است که منجر به کاهش هزینه‌های مدیریت موجودی و زمان تحویل سفارش مشتریان می شود. بدین منظور در این مقاله رویکرد جدیدی شامل ارتباط متقابل تمام عناصر در کل زنجیره تامین به طور خاص ارتباط مستقیم تولیدکننده ها - مشتریان و تعداد جابجایی وسایل نقلیه با تمرکز بر کاهش هزینه منظور شده است . مدل ریاضی با لحاظ چند بارانداز متقاطع ، تنوع تولید کننده ها ، مشتریان و دو هدف کمینه سازی هزینه کل عملیات ، توالی حمل و نقل کامیونها طراحی گردیده است. از آنجا که مدل مقاله از نوع برنامه ریزی خطی عدد صحیح صفر و یک بوده و متعلق به مسائل NP-hard است زمان حل آنها با افزایش ابعاد مساله به شدت افزایش می یابد . لذا برای پیدا کردن جوابهای نزدیک بهینه مساله از الگوریتم چند هدفه شبیه سازی MOSAو الگوریتم چند هدفه کلونی مورچگان MOACO استفاده شده است . سپس این الگوریتم ها با معیارهایی همچون زمان اجرا وفاصله از نقطه ایده آل با یکدیگر مقایسه شده و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1398