اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود صفارزاده

مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقل استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saffar_m
saffar_mmodares.ac.ir
09121125096
0000-0002-9713-2776

h-index: گوگل اسکالر  

سردبیر

ابوالفضل حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hassani
hassanimodares.ac.ir
09121251882
0000-0001-7943-6744

h-index: گوگل اسکالر  

cirations: 684

h-index: 13

اعضای هیات تحریریه

محمود صفارزاده

مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقل استاد ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saffar_m
saffar_mmodares.ac.ir
00989121125096
0000-0002-9713-2776

h-index: گوگل اسکالر  

citations: 295

ابوالفضل حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، أانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hassani
hassanimodares.ac.ir
021-82233960
0000-0001-7943-6744

h-index: گوگل اسکالر  

جبار علی ذاکری

مهندسی حمل و نقل ریلی استاد، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/6710/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF.%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
zakeriiust.ac.ir
989121053379
0000-0002-4946-7192

h-index: گوگل اسکالر  

یوسف شفاهی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

itsr.sharif.ir/our_team/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A/
shafahisharif.edu
09121098710
0000-0003-0374-2141

h-index: گوگل اسکالر  

امیررضا ممدوحی

برنامه ریزی حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/armamdoohi
armamdoohimodares.ac.ir
09123358497
0000-0002-5339-9807

h-index: گوگل اسکالر  

افشین شریعت مهیمنی

برنامه ریزی حمل و نقل پیشرفته استاد، دانشکده مهندسی عران، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران، ایران

civil.iust.ac.ir/content/7118/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
shariatiust.ac.ir
09877803100
0000-0002-7344-2067

h-index: گوگل اسکالر  

امیر عباس رصافی

برنامه ریزی حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=40&lang=0
rasafieng.ikiu.ac.ir
٣٣٩٠١١٠٤
0000-0002-3419-0194

h-index: گوگل اسکالر  

عباس بابازاده

برنامه ریزی حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ababazadeh/?lang=fa-ir
ababazadehut.ac.ir
091231667151
0000-0002-3835-5220

h-index: گوگل اسکالر  

سید مهدی زهرایی

مهندسی عمران استاد، پردیس دانشکده های فنی،دانشکده عمران، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mzahrai
mzahraiut.ac.ir
0000-0003-2759-2424

h-index: گوگل اسکالر  

فریدون مقدس نژاد

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران، ایران

civil.aut.ac.ir/cv/2338/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF?slc_lang=fa&&cv=2338&mod=scv
moghadasaut.ac.ir
98 (21) 64543004
0000-0003-3830-4555

h-index: گوگل اسکالر  

علی عبدی کردانی

مهندسی عمران دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=302&lang=0
aliabdi001yahoo.com
09126085308
0000-0003-3175-2566

h-index: گوگل اسکالر  

مدیر اجرایی

مائده سفیدگری

مهندسی حمل و نقل فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دبیر اجرایی

jte.sinaweb.net/manager?_action=edb&_ts=366
jtephtp.ac.ir
88035323-88034868- داخلی 104

ویراستار ادبی نشریه

مائده سفیدگری

مهندسی حمل و نقل ویراستار فصلنامه مهندسی حمل و نقل

jte.sinaweb.net/manager?_action=edb&_ts=367
jtephtp.ac.ir