نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش شیارشدگی بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 71-84]
 • آزمایشهای دوغاب بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 249-262]
 • آزمای شهای مخرب و غیرمخرب یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 275-293]
 • آلودگی هوا ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده‌های ناشی از آن در شبکه‌های درون شهری با استفاده از شبیه‌سازی ترافیکی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 471-484]
 • آهک یادداشت پژوهشی مقایسه تثبیت کننده های آهک، سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 263-274]
 • آهک هیدراته بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 71-84]

ا

 • ارتعاشات محیطی بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 167-182]
 • ارزیابی اثرات‌ محیط‌زیستی ارایه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 435-448]
 • ارزیابی رفتار استفاده‌کنندگان شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون‌شهری [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 495-512]
 • افزودنیها بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 249-262]
 • اقدامات ایمنی‌سازی راه ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات ایمن‌سازی راه [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 183-200]
 • الگوریتم بهبود یافته شبیه‌سازی تبرید3 (ISA) مسأله‌ مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ زمانی در حالت رقابتی با روش شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 449-470]
 • الگوریتم تئوری بازیها مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی: شهر سمنان [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 19-32]
 • الگوریتم ژنتیک مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی: شهر سمنان [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 19-32]
 • الگوریتم ژنتیک تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 95-116]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید2 (SA) مسأله‌ مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ زمانی در حالت رقابتی با روش شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 449-470]
 • الگوریتم کارت1 شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون‌شهری [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 495-512]
 • الگوریتم کلونی مورچه مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی: شهر سمنان [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 19-32]
 • امولسیون ساز بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 303-316]
 • امولسیون قیری بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 303-316]
 • امولسیون قیری رسی بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 303-316]
 • انتخاب گسسته تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 201-216]
 • انتخاب مسیر ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی، به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 521-532]
 • انتقال‌پذیری تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدلهای انتخاب وسیله (نمونه موردی: سفرهای با هدف خرید) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 85-94]
 • انرژی تلف شده ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 347-366]

ب

 • بارگذاری تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 233-248]
 • بازیاف تسرد یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 275-293]
 • بررسی عملکرد یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 275-293]
 • برنامه ریزی حمل و نقل ریلی تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 95-116]
 • برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-18]
 • بنتونیت بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 303-316]
 • بهسازی یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 275-293]
 • بهینه‏سازی تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • بهینه سازی ازدحام ذرات یادداشت پژوهشی : کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 547-554]

پ

 • پرسشگری شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون‌شهری [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 495-512]
 • پنجره زمانی رقابتی مسأله‌ مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ زمانی در حالت رقابتی با روش شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 449-470]
 • پویایی‌های سیستم تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 153-166]

ت

 • تابع سطح شکست تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 233-248]
 • تبدیل موجک استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 317-328]
 • تحلیل ایمنی مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 367-380]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات ایمن‌سازی راه [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 183-200]
 • تحلیل ویسکوالاستیک ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 347-366]
 • تخصیص لکوموتیو تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 95-116]
 • ترانزیت ریلی تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 153-166]
 • تزریق آب‌بند بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 249-262]
 • تغذیه تراکشن طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات وتضمین همگرایی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 217-232]
 • تغذیه‌کننده‏چندطریقه‌ای تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • تغییر مسیر ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی، به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 521-532]
 • تقاضا تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • تونلسازی یادداشت پژوهشی پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روشهای تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 413-425]
 • تیرخمشی تعیین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در کرنش های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 485-494]

ج

 • جریان اتصال کوتاه محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه اتوترانسفورماتور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 329-346]
 • جریان ترافیک ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده‌های ناشی از آن در شبکه‌های درون شهری با استفاده از شبیه‌سازی ترافیکی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 471-484]

ح

 • حالت گذرا محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه اتوترانسفورماتور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 329-346]
 • حساسیت رطوبتی نقش نانورس و نانو آهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 381-392]
 • حمل و نقل پایدار برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-18]
 • حمل و نقل ریلی یادداشت پژوهشی : کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 547-554]
 • حمل و نقل ریلی درون شهری ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 393-412]
 • حمل و نقل عمومی یادداشت پژوهشی تحلیل تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 117-130]
 • حمل و نقل عمومی ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 393-412]

خ

 • خاک رس یادداشت پژوهشی مقایسه تثبیت کننده های آهک، سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 263-274]
 • خستگی تعیین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در کرنش های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 485-494]
 • خود ترمیمی تعیین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در کرنش های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 485-494]
 • خودروی شخصی یادداشت پژوهشی تحلیل تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 117-130]

د

 • دال خط تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 233-248]
 • دال خط ریل مدفون بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 167-182]
 • دوغاب پایه سیمانی بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 249-262]
 • دوگان گراف استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 317-328]

ر

 • رئولوژی بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 513-520]
 • راه آهن ایران تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 95-116]
 • راه آهن برقی AC محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه اتوترانسفورماتور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 329-346]
 • روش ANP‌ ارایه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 435-448]
 • روش TOPSIS ارایه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 435-448]
 • روش تجربی پک یادداشت پژوهشی پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روشهای تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 413-425]
 • روش تحلیلی لاگاناتان و پولوس یادداشت پژوهشی پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روشهای تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 413-425]
 • روش تغذیه اتوترانسفورماتوری محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه اتوترانسفورماتور [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 329-346]
 • روش عددی اجزاء محدود بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 167-182]

ز

 • زمان استراحت تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 49-70]
 • زمان بارگذاری تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 49-70]
 • زمانبندی قطارهای باری تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 95-116]
 • زمان رانندگی شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون‌شهری [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 495-512]

س

 • سختی خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 533-546]
 • سرخس– بندر عباس تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 153-166]
 • سفرهای دانشگاهی ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی، به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 521-532]
 • سهم بازار یادداشت پژوهشی بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 131-142]
 • سیستم پشتیبان تصمیم فازی ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات ایمن‌سازی راه [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 183-200]
 • سیستم حمل‌ونقل استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 317-328]
 • سیستم حمل و نقل ریلی مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 367-380]
 • سیستم راه آهن شهری طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات وتضمین همگرایی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 217-232]
 • سیمان یادداشت پژوهشی مقایسه تثبیت کننده های آهک، سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 263-274]
 • سیمان یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 275-293]

ش

 • شبیه ساز پست های یکسوساز طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات وتضمین همگرایی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 217-232]
 • شبیه سازی ترافیکی ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده‌های ناشی از آن در شبکه‌های درون شهری با استفاده از شبیه‌سازی ترافیکی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 471-484]
 • شکل بارگذاری تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 49-70]
 • شکل خوب شهر یادداشت پژوهشی تحلیل تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 117-130]
 • شهر رشت یادداشت پژوهشی تحلیل تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 117-130]

ض

 • ضایعات بطری‌های پلاستکی (PET) خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 533-546]
 • ضریب بار هم ارز ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 347-366]

ط

 • طراحی شبکه تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • طرح اختلاط بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 249-262]

ع

 • علایم ترافیکی شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون‌شهری [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 495-512]
 • عمر خستگی ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 347-366]
 • عمر خستگی خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 533-546]
 • عوارض مالکیت خودرو تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 201-216]

ف

 • فرآورده های نفتی یادداشت پژوهشی بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 131-142]
 • فرکانس بارگذاری تعیین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در کرنش های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 485-494]
 • فرکانس زمانی استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 317-328]

ق

 • قابلیت اعتماد تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 233-248]
 • قطار سبک شهری ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 393-412]
 • قیر بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 513-520]
 • قیرامولسیون یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 275-293]

ک

 • کاهش مصرف انرژی یادداشت پژوهشی : کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 547-554]
 • کرنش حداکثر ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 347-366]
 • کرنش کم تعیین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی در کرنش های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 485-494]
 • کلانشهر مشهد برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-18]
 • کیفیت محیط ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 393-412]

م

 • ماتریس سریع ارایه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 435-448]
 • ماتریس مجاورت استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 317-328]
 • محیط شهری ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 393-412]
 • مخلوط آسفالتی نقش نانورس و نانو آهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 381-392]
 • مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 533-546]
 • مخلوط آسفالتی گرم بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 71-84]
 • مخلوط‌های آسفالتی تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 49-70]
 • مدل TOWS برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 1-18]
 • مدل چندشاخصه ارایه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 435-448]
 • مدلسازی مبتنی بر شبکه های پتری مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 367-380]
 • مدل لوجیت ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی، به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 521-532]
 • مدل‌های انتخاب وسیله تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدلهای انتخاب وسیله (نمونه موردی: سفرهای با هدف خرید) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 85-94]
 • مدول اتلاف بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 513-520]
 • مدول الاستیسیته مصالح دور گیر ریل بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 167-182]
 • مدول برجهندگی تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 49-70]
 • مدول مختلط بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 513-520]
 • مدیریت ترافیک ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده‌های ناشی از آن در شبکه‌های درون شهری با استفاده از شبیه‌سازی ترافیکی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 471-484]
 • مسأله مسیریابی وسائط نقلیه1 (VRP) مسأله‌ مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ زمانی در حالت رقابتی با روش شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 449-470]
 • مسیریابی مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی: شهر سمنان [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 19-32]
 • مشهد ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری مطالعه موردی : خط یک قطارشهری مشهد [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 393-412]
 • مطلوبیت تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 153-166]
 • مکانی تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدلهای انتخاب وسیله (نمونه موردی: سفرهای با هدف خرید) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 85-94]

ن

 • نانوآهک هیدراته نقش نانورس و نانو آهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 381-392]
 • نانورس نقش نانورس و نانو آهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 381-392]
 • نانولوله کربن بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 513-520]
 • ناوگان ریلی یادداشت پژوهشی بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 131-142]
 • نرم افزار PlAXIS3D Tunnel یادداشت پژوهشی پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روشهای تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 413-425]
 • نسبت مارشال بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 71-84]
 • نشست سطح زمین یادداشت پژوهشی پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روشهای تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 5، شماره 3، 1392-1393، صفحه 413-425]

و

 • ویسکوالاستیک بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله کربنی [دوره 5، شماره 4، 1392-1393، صفحه 513-520]

ه

 • هدف سفر خرید تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدلهای انتخاب وسیله (نمونه موردی: سفرهای با هدف خرید) [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 85-94]
 • هزینه شبکه تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 33-48]
 • هزینه متغیر خودرو تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 201-216]
 • هزینه‌های بیرونی تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 201-216]
 • هندسه شیار نشیمن بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [دوره 5، شماره 2، 1392-1393، صفحه 167-182]
 • هوش مصنوعی مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی: شهر سمنان [دوره 5، شماره 1، 1392-1393، صفحه 19-32]