نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئرودینامیک قطار شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 345-364]
 • آزمایش خمشی 4 نقطه ای ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 221-231]
 • آزمایش میدانی بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 35-43]
 • آسفالت تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 71-77]
 • آسفالت متخلخل ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 221-231]
 • آلاینده تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • آلودگی آب تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • آلودگی خاک تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • آلودگی صوتی تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • آلودگی هوا تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • آهک روشی برای طرح اختلاط و بهین هسازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 23-34]

ا

 • اجزای جاده شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 293-303]
 • ادوات انشعاب تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 179-188]
 • ارزش زمانی استفاده¬کنندگان تعیین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 275-292]
 • ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 95-102]
 • اضافه هزینه عملیاتی تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 389-406]
 • اقامه نماز ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 151-166]
 • الگوریتم خوشه بندی کاهنده فازی بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 79-85]
 • الگوگذاری تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 419-428]
 • الگوی جریان شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 345-364]
 • الویت بندی الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 197-208]
 • انتشار آلاینده‌ها مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 313-332]
 • ایمنی شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 293-303]

ب

 • بادهای عرضی شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 345-364]
 • بازشناسی تشخیص و بازشناسی علایم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 333-344]
 • بازیافت سرد درجا روشی برای طرح اختلاط و بهین هسازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 23-34]
 • باند برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 263-273]
 • بتن آسفالتی گرم اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-10]
 • بحران برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 263-273]
 • برنامه ریزی حمل و نقل یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 167-178]
 • بهترین مسیر ارایه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 137-150]
 • بهینه سازی ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 151-166]

پ

 • پایداری دینامیکی شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 345-364]
 • پروژه‌های راه‌سازی مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 313-332]
 • پلهای بتنی اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه¬ها در رفتار لرز¬ه‎ای پلهای بتنی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 365-388]
 • پلیمرها تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 71-77]
 • پیش بینی کوتاه مدت رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی چندگانه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 233-246]

ت

 • تجزیه و تحلیل ریسک توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 209-220]
 • تحلیل پوششی داده ها تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 419-428]
 • تحلیل حساسیت تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 179-188]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 95-102]
 • تحلیل ناروشهایی غیرشعاعی تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 389-406]
 • تخصیص ترافیک یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 167-178]
 • تراورس بتنی اصطکاکی بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 35-43]
 • تشخیص تشخیص و بازشناسی علایم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 333-344]
 • تصادفات جاد های تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-69]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 209-220]
 • تصمیم گیری چند معیاره گروهی بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 95-102]
 • تعیین اهداف تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 419-428]
 • توابع زمان سفر- حجم بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برون شهری ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 103-117]
 • تولید ناخالص داخلی ) GDP ( تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-69]

ح

 • حساسیت در برابر رطوبت اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-10]
 • حمل و نقل عمومی الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 197-208]
 • حمل‌ونقل مواد خطرناک توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 209-220]
 • حمل و نقل همگانی مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 117-136]

خ

 • خروج از خط تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 179-188]
 • خروج از خط شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 345-364]
 • خط آهن بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 35-43]
 • خطر شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 293-303]

د

 • دوگان گراف ارایه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 137-150]

ر

 • راه تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • راه آهن ایران ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 151-166]
 • راه دوخطه دو طرفه شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 293-303]
 • راههای دوخطه بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برون شهری ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 103-117]
 • رفتار لرزه ای اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه¬ها در رفتار لرز¬ه‎ای پلهای بتنی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 365-388]
 • روش رجحان بیان شده تعیین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 275-292]
 • ریسک تلفات جاده ای تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 419-428]

ز

 • زمان اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-10]
 • زمانبندی حرکت قطارها ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 151-166]

س

 • سری زمانی رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی چندگانه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 233-246]
 • سفر برون شهری بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 79-85]
 • سفر کاری مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 117-136]
 • سه محوری سیکلی بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای DCP، CBR و سه محوری سیکلی (در محور قم-سمنان) [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 11-21]
 • سواری شخصی مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 117-136]
 • سوزن تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 179-188]
 • سیستم استنتاج فازی رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی چندگانه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 233-246]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 407-418]
 • سیمان روشی برای طرح اختلاط و بهین هسازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 23-34]
 • سیمان پرتلند اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-10]

ش

 • شاخصهای عملکرد ایمنی راه تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 419-428]
 • شانه برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 263-273]
 • شبکه حمل و نقل مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 407-418]
 • شبکه حمل ونقل ارایه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 137-150]
 • شبکه عصبی تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 179-188]
 • شبیه‌سازی برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 263-273]
 • شبیه سازی جریان ترافیک بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برون شهری ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 103-117]
 • شرایط فازی توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 209-220]

ط

ظ

 • ظرفیت برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 263-273]
 • ظرفیت ایستگاه ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 151-166]

ع

 • علایم راهنمایی و رانندگی تشخیص و بازشناسی علایم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 333-344]
 • عمر خستگی ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 221-231]
 • عمر خستگی- مخلو طهای آسفالتی- شبک ههای عصبی پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از شبک ههای عصبی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 45-58]
 • عوامل اقتصادی تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-69]

ف

ق

 • قیر اصلاح شده با پلیمر SBS ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 221-231]
 • قیر امولسیون روشی برای طرح اختلاط و بهین هسازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 23-34]
 • قیرهای اصلاح شده تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 71-77]
 • قیمت¬گذاری تراکم تعیین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 275-292]

ک

 • کارخانه آسفالت مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 313-332]
 • کمان ارتباطی یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 167-178]

گ

 • گراف ارایه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 137-150]
 • گره اتصال یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 167-178]
 • گلوگاه برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 263-273]

ل

 • لاجیت آشیانه ای بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 79-85]

م

 • محور سراب- بستان‌آباد(آذربایجان شرقی) مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 313-332]
 • مدل AERMOD مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 313-332]
 • مدل انتخاب وسیل هنقلیه بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 79-85]
 • مدل پیش بینی پدیده شناختی تجربی ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 221-231]
 • مدل سازی مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 407-418]
 • مدلسازی کوله اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه¬ها در رفتار لرز¬ه‎ای پلهای بتنی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 365-388]
 • مدل لوجیت مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 117-136]
 • مدول برجهندگی بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای DCP، CBR و سه محوری سیکلی (در محور قم-سمنان) [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 11-21]
 • مدیریت تقاضای حمل و نقل مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 117-136]
 • مدیریت زیست محیطی مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 407-418]
 • مسیرهای‌ پروازی تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 389-406]
 • مسیریابی توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 209-220]
 • مصالح غیرچسبنده روسازی بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای DCP، CBR و سه محوری سیکلی (در محور قم-سمنان) [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 11-21]
 • مصرف سوخت مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 407-418]
 • معیار الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 197-208]
 • مفاصل پلاستیک اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه¬ها در رفتار لرز¬ه‎ای پلهای بتنی [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 365-388]
 • مقاومت اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-10]
 • مقاومت جانبی بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 35-43]
 • مکانیزم توجه و ماشین بردار پشتیبان تشخیص و بازشناسی علایم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 333-344]
 • ممیزی زیست محیطی تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 247-262]
 • منطق فازی بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 79-85]

ن

 • نانورس تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1391-1392، صفحه 71-77]
 • ناوگان ریلی بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی [دوره 4، شماره 2، 1391-1392، صفحه 95-102]
 • نمای لیاپانوف رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی چندگانه [دوره 4، شماره 3، 1391-1392، صفحه 233-246]

ه

 • هما (ایران ایر) تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 389-406]
 • هواپیما تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [دوره 4، شماره 4، 1391-1392، صفحه 389-406]