نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش تیر خمشی ارزیابی تاثیر ژئوتکستایلهای مورد استفاده، بر عمر خستگی رویه های آسفالتی در راههای کشور [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 41-50]
 • آزمایش سایش در شرایط خیس بررسی مقاومت رنگ ترافیکی پایه آبی در برابر سایش توسط دستگاه آزمایش سایش در شرایط خیس [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 65-77]
 • آزمایش ضربه شارپی تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 249-259]
 • آنتروپی – پرومتی بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار - زاهدان [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 335-346]

ا

 • ارزیابی احتمالی ریسک توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 317-333]
 • ارزیابی اقتصادی فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 375-391]
 • ارزیابی تصویری بررسی مقاومت رنگ ترافیکی پایه آبی در برابر سایش توسط دستگاه آزمایش سایش در شرایط خیس [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 65-77]
 • اصلاح هندسی فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 375-391]
 • الگوریتم NSGA-II حل یک مدل جدید برای مسأله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایمنی در حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 223-237]
 • الگوریتم جستجوی ممنوعه یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی ممنوعه و ممتیک [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 181-196]
 • الگوریتم ژنتیک ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 205-221]
 • الگوریتم فازی تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 79-90]
 • الگوریتم کلونی مورچگان ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 205-221]
 • الگوریتم ممتیک یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی ممنوعه و ممتیک [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 181-196]
 • ایجاد تصادف تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدلهای هم فزون [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 155-169]
 • ایجاد سفر تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدلهای هم فزون [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 155-169]
 • ایمن سازی راه فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 375-391]

ب

 • بازالت تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی با مصالح آهکی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 13-25]
 • بازیاف تسرد مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 143-154]
 • برش شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 347-361]
 • برنامه ریزی آرمانی یک مدل چندهدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 273-283]
 • برنام هریزی ایمنی تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدلهای هم فزون [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 155-169]
 • برنامه ریزی حمل و نقل ریلی یک مدل چندهدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 273-283]
 • برنامه ریزی خطوط مسافری یک مدل چندهدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 273-283]
 • برنامه ریزی ریاضی مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 171-180]
 • بهینه سازی یک مدل چندهدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 273-283]
 • بهینه سازی فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 375-391]
 • بهینه سازی مسیر روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 303-316]

پ

 • پای ههای بتنی پلها روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 115-126]
 • پیرشدگی تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]

ت

 • تئوری مارکوفین توسعه مدل احتمالاتی زوال بر مبنای توزیع ویبال برای سایش ریل با مطالعه موردی راه آهن محور لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 27-39]
 • تابع زمان-فرکانس روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 115-126]
 • تبدیل فوریه شبیه سازی بار دینامیک قطار و بررسی تاثیر آن بر میزان لرزش سطح زمین [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 1-12]
 • تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 317-333]
 • تحلیل پوششی داده ها بررسی کارآیی نسبی حمل و نقل مسافری و باری استانهای کشور در طول برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 127-141]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی خطوط اتوبوس رانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوس رانی تهران [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 261-271]
 • تخصیص تعادلی ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 205-221]
 • ترمینال کانتینری ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 291-301]
 • تشخیص آسیب روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 115-126]
 • تشخیص و شناسایی خطا تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 79-90]
 • تصادف مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 99-114]
 • تصمیم گیری چند معیاره بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار - زاهدان [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 335-346]
 • تغ ییرشکل ماندگار تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]
 • تقاضای متغیر ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 205-221]
 • توزیع تداخلی کاهش یافته روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 115-126]
 • تونل راه آهن شبیه سازی بار دینامیک قطار و بررسی تاثیر آن بر میزان لرزش سطح زمین [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 1-12]

ج

 • جایگاه عرضه سوخت مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 171-180]
 • جرثقیل محوطه ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 291-301]

چ

 • چقرمگی شکست تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 249-259]

ح

 • حداکثر خدمت دهی مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 171-180]
 • حرکت قطار شبیه سازی بار دینامیک قطار و بررسی تاثیر آن بر میزان لرزش سطح زمین [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 1-12]
 • حساسیت حرارتی تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]
 • حمل و نقل باری و مسافری بررسی کارآیی نسبی حمل و نقل مسافری و باری استانهای کشور در طول برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 127-141]
 • حمل و نقل کانتینری ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 291-301]
 • حمل و نقل مواد خطرناک حل یک مدل جدید برای مسأله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایمنی در حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 223-237]
 • حمل و نقل همگانی روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 303-316]

خ

 • خروج از خط قطار توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 317-333]
 • خستگی تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]

د

 • دوام تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی با مصالح آهکی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 13-25]

ر

 • رئولوژی قیر تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]
 • راه آهن بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار - زاهدان [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 335-346]
 • رنگ تراف کیی پایه آبی بررسی مقاومت رنگ ترافیکی پایه آبی در برابر سایش توسط دستگاه آزمایش سایش در شرایط خیس [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 65-77]
 • روسازیهای بتن مسلح شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 347-361]
 • روش تانسوری سه بعدی روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 115-126]
 • روش دقیق محدودیت اپسیلون حل یک مدل جدید برای مسأله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایمنی در حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 223-237]
 • روش مونت کارلو تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 239-248]
 • ریل تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 249-259]

ز

 • زمان بندی ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 291-301]

ژ

 • ژئوتکستایل ارزیابی تاثیر ژئوتکستایلهای مورد استفاده، بر عمر خستگی رویه های آسفالتی در راههای کشور [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 41-50]

س

 • سامانه اتوبوس تندرو روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 303-316]
 • سامانه اطلاعات مکانی ارزیابی خطوط اتوبوس رانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوس رانی تهران [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 261-271]
 • سایش چرخ بررسی نقش پروفیلهای ریل ایران در سایش و رفتار چرخهایی با پروفیل S1002 از طریق آنالیز اندرکنش پروفیلهای نو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 363-374]
 • سایش ریل توسعه مدل احتمالاتی زوال بر مبنای توزیع ویبال برای سایش ریل با مطالعه موردی راه آهن محور لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 27-39]
 • سطوح کرنش ارزیابی تاثیر ژئوتکستایلهای مورد استفاده، بر عمر خستگی رویه های آسفالتی در راههای کشور [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 41-50]
 • سنگ آهک تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی با مصالح آهکی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 13-25]
 • سیستم اتوبو سرانی ارزیابی خطوط اتوبوس رانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوس رانی تهران [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 261-271]
 • سیستم سوزن تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 79-90]
 • سیکل رانندگی تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 239-248]
 • سیگنالینگ بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار - زاهدان [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 335-346]
 • سیمان مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 143-154]

ش

 • شبیه سازی تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 239-248]
 • شیار شدگی تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی با مصالح آهکی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 13-25]
 • شیب ریل بررسی نقش پروفیلهای ریل ایران در سایش و رفتار چرخهایی با پروفیل S1002 از طریق آنالیز اندرکنش پروفیلهای نو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 363-374]

ض

 • ضرایب تعدیل تصادف فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 375-391]
 • ضریب معادل مخروطی بررسی نقش پروفیلهای ریل ایران در سایش و رفتار چرخهایی با پروفیل S1002 از طریق آنالیز اندرکنش پروفیلهای نو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 363-374]

ط

 • طراحی شبکه ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 205-221]
 • طول ترک بحرانی تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 249-259]

ع

 • عمر خستگی ارزیابی تاثیر ژئوتکستایلهای مورد استفاده، بر عمر خستگی رویه های آسفالتی در راههای کشور [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 41-50]
 • عمر ریل توسعه مدل احتمالاتی زوال بر مبنای توزیع ویبال برای سایش ریل با مطالعه موردی راه آهن محور لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 27-39]
 • عمل شاخ های شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 347-361]

ف

 • فرکانس بار شبیه سازی بار دینامیک قطار و بررسی تاثیر آن بر میزان لرزش سطح زمین [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 1-12]
 • فروشنده دور هگرد یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی ممنوعه و ممتیک [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 181-196]

ق

 • قیر اصلاح شده تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]
 • قیرامولسیون مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 143-154]

ک

 • کارآیی بررسی کارآیی نسبی حمل و نقل مسافری و باری استانهای کشور در طول برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 127-141]
 • کارآیی ارزیابی خطوط اتوبوس رانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوس رانی تهران [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 261-271]
 • کانتینر ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 291-301]

گ

 • گذرگاه ریلی- جاده ا ی مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 99-114]

ل

 • لرزش زمین شبیه سازی بار دینامیک قطار و بررسی تاثیر آن بر میزان لرزش سطح زمین [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 1-12]

م

 • مدل پواسون مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 99-114]
 • مدل دو جمله ای منفی مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 99-114]
 • مدل دوجمل های منفی تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدلهای هم فزون [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 155-169]
 • مدل زوال توسعه مدل احتمالاتی زوال بر مبنای توزیع ویبال برای سایش ریل با مطالعه موردی راه آهن محور لرستان [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 27-39]
 • مدل مکانیابی مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 171-180]
 • مدل ه مفزون تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدلهای هم فزون [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 155-169]
 • مدول ارتجاعی تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی با مصالح آهکی [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 13-25]
 • مدول برجهندگی مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 143-154]
 • مسیر همیلتونی یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی ممنوعه و ممتیک [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 181-196]
 • مسیریابی وسائط نقلیه حل یک مدل جدید برای مسأله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایمنی در حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 223-237]
 • مقاومت سایشی بررسی مقاومت رنگ ترافیکی پایه آبی در برابر سایش توسط دستگاه آزمایش سایش در شرایط خیس [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 65-77]
 • مقاومت کششی مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان [دوره 2، شماره 2، 1389-1390، صفحه 143-154]
 • منطق فازی توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 317-333]

ن

 • نانورس تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر [دوره 2، شماره 1، 1389-1390، صفحه 51-64]
 • نیروی محرکه خودرو تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن [دوره 2، شماره 3، 1389-1390، صفحه 239-248]

ه

 • هزینه سفر استفاده کننده روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو [دوره 2، شماره 4، 1389-1390، صفحه 303-316]