نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش سوزی ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 27-38]
 • آسفالت گرم ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 1-12]

ا

 • ارتعاش بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 61-77]
 • ارزیابی لرز های بررسی تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها به روش تحلیل پو ش آور مودال [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 39-52]
 • اکو مدل مکان یابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 21-37]
 • الگوریتم ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی- فازی (مطالعه موردی خروج از خط) [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 11-23]
 • الگوریتم دایجسترا مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر ترافیکی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 53-65]
 • ایمنی تأثیر بافت‌درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد‌ه ای [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 1-11]
 • ایمنی ترافیک معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 27-39]
 • ایمنی سیر قطار تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ های فولادی بر ایمنی سیر قطار مطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران- میانه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 1-9]
 • ایمنی قطارهای مسافری ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 27-38]

ب

 • بافت‌درشت تأثیر بافت‌درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد‌ه ای [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 1-11]
 • بالاست تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 51-60]
 • برنامه ریزی ریاضی بهینه سازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 39-49]
 • بزرگراه بهینه سازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 39-49]
 • بستر تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 51-60]
 • بستر خط آهن بررسی اثر ژئوسنتتیکها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • بهین هسازی مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مشهد مقدس) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 67-79]
 • بهینه¬سازی تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزد یکی نتایج تخصیص به مشاهدات حجم در کمان: مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 87-98]
 • بهینه سازی ترافیک بهینه سازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 39-49]

پ

 • پارک لجستیک مدل مکان یابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 21-37]
 • پخش ماسه تأثیر بافت‌درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد‌ه ای [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 1-11]
 • پس تنیدگی مقاومسازی لرز ه ای پلهای قوسی مصالح بنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 1-19]
 • پل بررسی تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها به روش تحلیل پو ش آور مودال [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 39-52]
 • پل بتن آرمه پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 37-53]
 • پلهای قوسی مقاومسازی لرز ه ای پلهای قوسی مصالح بنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 1-19]
 • پوش آور مودال بررسی تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها به روش تحلیل پو ش آور مودال [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 39-52]
 • پوش مقاومت نهایی موهر پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 37-53]

ت

 • تئوری گری ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 27-38]
 • تحلیل آماری یخبندان تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 79-92]
 • تحلیل غیرخطی بررسی تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها به روش تحلیل پو ش آور مودال [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 39-52]
 • تخصیص ترافیک متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 41-54]
 • تخصیص ترافیک تعادلی کاربر تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزد یکی نتایج تخصیص به مشاهدات حجم در کمان: مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 87-98]
 • تخصیص ناوگان مدل تخصیص ناوگان گشتهای امداد خودرو در شبکه بزرگراهی شهری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 93-106]
 • ترانزیت مدل مکان یابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 21-37]
 • ترک زیرسطحی تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 55-65]
 • ترمزگیری اضطراری معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 27-39]
 • تصادف جلو به عقب معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 27-39]
 • تعداد اتصال تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزد یکی نتایج تخصیص به مشاهدات حجم در کمان: مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 87-98]
 • تعمیر و نگهداری بررسی نقش مشخصات سیستم حائل ریل در تحلیل روسازی راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 79-88]
 • تقویت پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 37-53]
 • تونل سازی تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژة خط 2 قطار شهری تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 67-85]

ج

 • جستجوی ممنوع طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 13-26]

چ

 • چرخ فولادی تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ های فولادی بر ایمنی سیر قطار مطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران- میانه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 1-9]
 • چرخ هواپیما مطالعه عددی تأثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری در میزان صدمات وارد بر روسازی فرودگاه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 55-67]

ح

 • حجم در کمان تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزد یکی نتایج تخصیص به مشاهدات حجم در کمان: مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 87-98]
 • حساسیت رطوبتی ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 1-12]
 • حفاری تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژة خط 2 قطار شهری تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 67-85]
 • حمل ونقل مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مشهد مقدس) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 67-79]
 • حمل‌ونقل همگانی طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 13-26]

خ

 • خاکریز بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 61-77]
 • خروج از خط ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی- فازی (مطالعه موردی خروج از خط) [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 11-23]
 • خستگی تماس غلتشی تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 55-65]
 • خط بتنی راه آهن بررسی و توسعه مدل شاخص کیفیت جهت خطوط بتنی در راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 25-36]
 • خط را ه آهن تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 51-60]
 • خیز ریل تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 51-60]

د

 • دورپیچFRP پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 37-53]

ر

 • روسازی آسفالتی ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی(* G) و زاویه فازی ( δ) قیر تحت ا ثر فرسودگی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 81-91]
 • روسازی آسفالتی تأثیر بافت‌درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد‌ه ای [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 1-11]
 • روسازی باند فرودگاه مطالعه عددی تأثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری در میزان صدمات وارد بر روسازی فرودگاه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 55-67]
 • روش المان مجزا مقاومسازی لرز ه ای پلهای قوسی مصالح بنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 1-19]
 • روشهای فراابتکاری طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • ریسک ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 27-38]
 • ریسک مسیر مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر ترافیکی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 53-65]
 • ریل بررسی نقش مشخصات سیستم حائل ریل در تحلیل روسازی راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 79-88]

ز

 • زاویه فازی قیر ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی(* G) و زاویه فازی ( δ) قیر تحت ا ثر فرسودگی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 81-91]
 • زمان مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر ترافیکی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 53-65]
 • زمان تا تصادف معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 27-39]

ژ

 • ژئوتکستایل بررسی اثر ژئوسنتتیکها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • ژئوگرید بررسی اثر ژئوسنتتیکها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 13-26]

س

 • سایش تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ های فولادی بر ایمنی سیر قطار مطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران- میانه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 1-9]
 • سختی بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 61-77]
 • سرعت حداکثر بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 61-77]
 • سوانح ریلی ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی- فازی (مطالعه موردی خروج از خط) [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 11-23]
 • سیستم های هوشمند عصبی- فازی ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی- فازی (مطالعه موردی خروج از خط) [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 11-23]

ش

 • شاخص کیفیت سازه ای خط بررسی و توسعه مدل شاخص کیفیت جهت خطوط بتنی در راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 25-36]
 • شاخص کیفیت هندسی خط بررسی و توسعه مدل شاخص کیفیت جهت خطوط بتنی در راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 25-36]
 • شبکه آلسوپ متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 41-54]
 • شبکه اتوبوسرانی طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • شبکه پویا مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر ترافیکی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 53-65]
 • شبکه عصبی مصنوعی معرفی الگوریتم مناسب کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پل های بزرگراه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-78]
 • شبک ههای عصبی مصنوعی مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مشهد مقدس) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 67-79]
 • شیب راهه بهینه سازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 39-49]

ض

 • ضریب خسارت تجمعی مطالعه عددی تأثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری در میزان صدمات وارد بر روسازی فرودگاه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 55-67]

ط

 • طرح اختلاط ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 1-12]
 • طول ترک آستانه تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 55-65]
 • طول ترک بحرانی تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 55-65]

ف

 • فراوانی و شدت یخبندان تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 79-92]
 • فرسودگی قیر ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی(* G) و زاویه فازی ( δ) قیر تحت ا ثر فرسودگی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 81-91]

ق

 • قطب مدل مکان یابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 21-37]

ک

 • کف قیر ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 1-12]
 • کنترل فعال معرفی الگوریتم مناسب کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پل های بزرگراه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-78]

گ

 • گشت های امداد خودرو مدل تخصیص ناوگان گشتهای امداد خودرو در شبکه بزرگراهی شهری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 93-106]

ل

 • لاجیت توسعه یافته متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 41-54]
 • لاجیت چندجمل های متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 41-54]
 • لرستان و چهارمحال و بختیاری تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 79-92]

م

 • محصور شدگی پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 37-53]
 • مخاطره ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 27-38]
 • مدل ارزیابی ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی- فازی (مطالعه موردی خروج از خط) [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 11-23]
 • مدلسازی ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی(* G) و زاویه فازی ( δ) قیر تحت ا ثر فرسودگی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 81-91]
 • مدلها طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • مدول بستر ریل تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 51-60]
 • مدول خط بررسی نقش مشخصات سیستم حائل ریل در تحلیل روسازی راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 79-88]
 • مدول خط آهن بررسی اثر ژئوسنتتیکها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • مدول مرکب برشی ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی(* G) و زاویه فازی ( δ) قیر تحت ا ثر فرسودگی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 81-91]
 • مدیریت حمل ونقل بهینه سازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 39-49]
 • مدیریت حوادث مدل تخصیص ناوگان گشتهای امداد خودرو در شبکه بزرگراهی شهری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 93-106]
 • مسل حسازی بررسی اثر ژئوسنتتیکها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 13-26]
 • مسیریابی مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر ترافیکی [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 53-65]
 • مصالح بنایی مقاومسازی لرز ه ای پلهای قوسی مصالح بنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 1-19]
 • مقاومت در برابر تغییر شکل ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 1-12]
 • مقاومت کششی غیرمستقیم ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 1-12]
 • مقاومت لغزندگی تأثیر بافت‌درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد‌ه ای [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 1-11]
 • مقاوم سازی لرزه ای مقاومسازی لرز ه ای پلهای قوسی مصالح بنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 1-19]
 • مکان یابی مدل مکان یابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 21-37]
 • منطق فازی معرفی الگوریتم مناسب کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پل های بزرگراه [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-78]
 • میرایی بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 61-77]

ن

 • ناوگان اتوبوسرانی مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مشهد مقدس) [دوره 1، شماره 3، 1388-1389، صفحه 67-79]
 • نرم افزار PLAXIS تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژة خط 2 قطار شهری تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 67-85]
 • نشست سطحی تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژة خط 2 قطار شهری تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1388-1389، صفحه 67-85]
 • نگهداری و تعمیر بررسی و توسعه مدل شاخص کیفیت جهت خطوط بتنی در راه آهن [دوره 1، شماره 1، 1388-1389، صفحه 25-36]

و

ی

 • یخبندان جاده ای تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1388-1389، صفحه 79-92]