دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 99-196