دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 48، فروردین 1400، صفحه 471-779 

مقاله پژوهشی

الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار

صفحه 471-492

10.22119/jte.2021.131018

محمد ساویز اسدی لاری؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی


طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی

صفحه 737-751

10.22119/jte.2021.83494

احسان خلیلی؛ محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی

صفحه 753-763

10.22119/jte.2021.79659

سید امیر سعادتجو؛ مسعود یقینی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ برات مجردی