دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 43، دی 1398، صفحه 283-537 
تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

صفحه 331-354

10.22119/jte.2019.63219

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ الناز ارقند