نویسنده = اسدامرجی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 941-959

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی