بررسی اثر کیفیت خدمت و ارزش درک شده بر رضایتمندی مسافران مترو و نقش ناهمگونی جنسیتی، با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، تهران، ایران

چکیده

حمل‏ و نقل ریلی شهری نقشی حیاتی در کارایی سیستم حمل‏ و نقل یک شهر دارد. از طرفی، جلب رضایت مسافران نقش مهمی در تداوم و ترغیب استفاده آنها از آن شیوه حمل‏ و نقل دارد، ترغیب مسافران به استفاده از حمل‏ و نقل همگانی ریلی باعث کاهش مشکلات آلودگی هوا و ازدحام می‏شود. این مطالعه نقش کیفیت خدمت و ارزش درک شده را در رضایتمندی مسافران مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور پرسشنامه‏ ای بین مسافران متروی تهران پخش شد که نمونه‏ای ۳۶۳ تایی از آن به دست آمد و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری نقش کیفیت خدمت و ارزش درک شده در رضایتمندی مسافران مورد آزمون قرار گرفت. همچنین مقدار این روابط در بین دو گروه جنسیتی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که تفاوت معناداری در روابط مدل ساختاری بین دو گروه مردها و زن‏ها وجود ندارد. در نتیجه نتایج مدل کلی نشان می‏دهد که ارزش درک شده با ضریب اثر مستقیم ۰٫۴۵۹ و کیفیت خدمت با ضریب اثر مستقیم ۰٫۳۶۱ بر روی رضایتمندی اثر دارند و در مجموع ۵۴٫۳ درصد از واریانس آن را توضیح می‏دهند. همچنین نشانگر مقایسه با مترو ایده آل بهترین نشانگر رضایتمندی و نشانگر منافع در مقابل هزینه ‏ها بهترین نشانگر ارزش درک شده و ایمنی قطار و ایستگاه بهترین نشانگر کیفیت خدمت شناسایی شدند. که می‏توانند به عنوان حوزه‏ های بهبود سطح خدمت مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


رضایی نیک، االف و کیانیان، ع. (1397) "ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و انتخاب اقدامات بهبود با استفاده از رویکرد تلفیقی داده‌کاوی و توسعه عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: اتوبوسرانی مشهد)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 9 شماره 4، ص 647- 672.
سید ابریشمی، س. االف.، رضوی، س. ح. و رازقی فر ،ح. (1394) "ارائه مدل تحلیل رضایت کاربران حمل ونقل عمومی در خط 4 اتوبوس تندرو شهر تهران"، پانزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
شاهنگیان، ر. س.، دلفان آذری،  س.ا.لف، سلیمی، م. و فرج­زاده ، و. (1395) "ارزیابی عوامل کلیدی مؤثر بر رضایت مسافران از خدمات مترو؛ مطالعه موردی مترو شهر تهران"، شانزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
-Berry, L. L., Zeithaml, V. A. and Parasuraman, A. )1990) "Five imperatives for improving service quality", MIT Sloan Management Review, Vol. 31, No. 4, pp. 29-38.
-Bollen, K. A. (1989) "Structural equations with latent variables", New York: Wiley.
-Celik, E., Aydin, N. and Gumus, A. T.  (2014) "A multiattribute customer satisfaction evaluation approach for rail transit network: A real case study for Istanbul, Turkey", Transport Policy, Vol. 36, pp. 283-293.
-Chen, H. K. (2016) "Structural interrelationships of group service quality, customer satisfaction, and behavioral intention for bus passengers", International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 10, No. 5, pp. 418-429.
-Chin, W. W. (1998) "The partial least squares approach to structural equation modeling", Modern Methods for Business Research, Vol. 295, No. 2, pp. 295-336.
-Cronin Jr, J. J. and Taylor, S. A.  (1992) "Measuring service quality: A reexamination and extension", The Journal of Marketing, Vol. 56, No. 3, pp. 55-68.
-de Oña, J., de Oña, R. and. Calvo,  F. J. (2012) "A classification tree approach to identify key factors of transit service quality", Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 12, pp. 11164-11171.
-de Oña, J., de Oña, R., Eboli, L., Forciniti, C. and Mazzulla, G. (2016) "Transit passengers’ behavioural intentions: the influence of service quality and customer satisfaction", Transportmetrica A: Transport Science, Vol. 12, No. 5, pp. 385-412.
-de Oña, R. and de Oña, J. (2015) "Analysis of transit quality of service through segmentation and classification tree techniques", Transportmetrica A: Transport Science Vol. 11, No. 5, pp. 365-387.
-Efron, B. (1979) "Bootstrap methods: another look at  the jackknife", The Annual of Statistics, Vol. 7. No. 1, pp. 1-26.
-Fornell, C. and Larcker, D. F.  (1981) "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error", Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 1, pp. 39-50.
-Fornell, C., Johnson, M. D. Anderson, E. W. Cha, J. and Bryant, B. E.  (1996) "The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings." the Journal of Marketing, Vol. 60, No. 4, pp. 7-18.
-Friman, M. and T. Gärling (2001). "Frequency of negative critical incidents and satisfaction with public transport services. II." Journal of Retailing and Consumer Services Vol. 8, No. 2, pp. 105-114.
-Fu, X. and Juan, Z. (2016). "Understanding public transit use behavior: Integration of the theory of planned behavior and the customer satisfaction theory." Transportation, Vol. 44, No. 5, pp. 1021-1042.
-Fu, X. and Juan, Z. (2017). "Exploring the psychosocial factors associated with public transportation usage and examining the “gendered” difference", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 103, pp. 70-82.
-Grigoroudis, E. and Spyridaki, O. (2003) "Derived vs. stated importance in customer satisfaction surveys",  Operational Research Vol. 3, No. 3, pp. 229-247.
-Hair, J. F., Black, W. C.  and Babin,  B. J. (2010) "Multivariate data analysis: A global perspective", New Jersey: Pearson Prentice Hall.
-Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C. (2006) “Multivariate data analysis”, 6th ed. Prentice Hall, New Jersey.
-Hair Jr, J. F., G. T. M. Hult, Ringle, C. and Sarstedt, M.   (2016) "A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)", United States of America: Sage Publications.
-Hair, J. F., Ringle, C. and Starstedt, M. (2012) "Partial least squares: the better approach to structural equation modeling? ", Long Range Planning, Vol. 45, No. 5-6, pp. 312-319.
-Hair Jr, J. F., Hult,  G. T. M. , Ringle, C. and Sarstedt, M. (2016) “A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)”,  Sage Publications.
-Hair Jr, J. F., Hult, C. Ringle, G. T. M. and Sarstedt, M.   (2017)  “A  primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)., 2nd Ed., Sage Publications.
-Hensher, D. A. (1990) "Hierarchical stated response designs-an application to bus user preferences", Logistics and Transportation Review Vol. 26, No. 4, pp. 299-323.
-Hensher, D. A., Stopher, P. and Bullock, P. (2003) "Service quality––developing a service quality index in the provision of commercial bus contracts", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 37, No. 6, pp. 499-517.
-Henseler, J., Ringle, C. and Sinkovics, R. R.  (2009) “The use of partial least squares path modeling in international marketing”, New challenges to international marketing”, Emerald Group Publishing Limited, pp. 277-319.
-Henseler, J.,  Ringle, C. and Sarstedt,  M. (2012) "Using partial least squares path modeling in advertising research: basic concepts and recent issues." Handbook of research on international advertising.
-Henseler, J., Ringle, C. and Sarstedt, M.  (2015) "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling", Journal of The Academy of Marketing Science, Vol. 43, No. 1, pp. 115-135.
-Henseler, J., Ringle, C. and Sarstedt, M. (2016) "Testing measurement invariance of composites using partial least squares", International Marketing Review, Vol. 33, No. 3, pp. 405-431.
-Höck, M. and Ringle, C. M.  (2006) “Strategic networks in the software industry: An empirical analysis of the value continuum”,  IFSAM VIIIth World Congress.
-Hu, L.-t. and. Bentler, P. M (1998) "Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification", Psychological Methods, Vol. 3, No. 4, p. 424.
-Hult, G. T. M., Ketchen, D. J.  , Griffith, D. A. Finnegan, C. A. ,  Gonzalez-Padron, T.,  Harmancioglu, N., Huang, Y.,  Talay, M. B.  and Cavusgil, S. T.  (2008) "Data equivalence in cross-cultural international business research: assessment and guidelines", Journal of International Business Studies, Vol. 39, No. 6, pp. 1027-1044.
-Keil, M., B. C. Y. Tan, K. Wei, T. Saarinen, V. Tuunainen and A. Wassenaar (2000). "A cross-cultural study on escalation of commitment behavior in software projects." MIS Quarterly, pp. 299-325.
-Jen, W. and K. C. Hu (2003) "Application of perceived value model to identify factors affecting passengers' repurchase intentions on city bus: A case of the Taipei metropolitan area", Transportation, Vol. 30, No. 3, pp. 307-327.
-Jöreskog, K. G. (1978) "Structural analysis of covariance and correlation matrices", Psychometrika, Vol. 43, No. 4, pp. 443-477.
-Jöreskog, K. G. and Sörbom, D. (1993) "New features in LISREL 8", Chicago: Scientific Software.
-Lai, W. T. and. Chen, C. F (2011) "Behavioral intentions of public transit passengers-The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement", Transport Policy, Vol. 18, No. 2, pp. 318-325.
-Mueller, R. O. (1999) “Basic principles of structural equation modeling: An introduction to LISREL and EQS”, Springer Science & Business Media.
-Oliver, R. L. (1980) "A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions", Journal of Marketing Research, Vol. 17, No. 4. pp. 460-469.
-Oliver, R. L. (1997) "Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer",1st Ed, Routledge.
-Oliver, R. L. (2014) "Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer", 2nd Ed, Routledge.
-Oliver, R. L. and DeSarbo,  W. S. (1988) "Response determinants in satisfaction judgments", Journal of Consumer Research Vol. 14, No.4, pp. 495-507.
-Olsen, S. O. (2007) "Repurchase loyalty: The role of involvement and satisfaction", Psychology & Marketing, Vol. 24, No. 4, pp. 315-341.
-Parasuraman, A., Zeithaml, V. A.  and Berry , L. L. (1985) "A conceptual model of service quality and its implications for future research", The Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 41-50.
-Petrick, J. F. and Backman, S. J.  (2002) "An examination of the construct of perceived value for the prediction of golf travelers’ intentions to revisit", Journal of Travel Research, Vol. 41, No. 1, pp. 38-45.
-Sarstedt, M., Henseler, J. and Ringle, C.M. (2011) “Multigroup analysis in partial least squares (PLS) path modeling: Alternative methods and empirical results. Measurement and research methods in international marketing”, Emerald Group Publishing Limited, pp. 195-218.
-Sarstedt, M., Ringle, C. M. and  Hair, J. F.  (2017) “Partial least squares structural equation modeling. In: Homburg C., Klarmann M., Vomberg A. (eds) Handbook of Market Research. Springer, Cham, pp.1-40.
-Shen, W., Xiao, W. and Wang, X. (2016) "Passenger satisfaction evaluation model for Urban rail transit: A structural equation modeling based on partial least squares", Transport Policy, Vol. 46, pp. 20-31.
-Stradling, S. G., Anable, J. and Carreno,  M. (2007) "Performance, importance and user disgruntlement: A six-step method for measuring satisfaction with travel modes." Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 41, No. 1, pp. 98-106.
-Sumaedi, S., Bakti, I. G. M. Y.  and Yarmen, M. (2012) "The empirical study of public transport passengers' behavioral intentions: The roles of service quality, perceived sacrifice, perceived value, and satisfaction (case study: Paratransit passengers in Jakarta, Indonesia)", International Journal for Traffic & Transport Engineering Vol. 2, No.1, pp.83-97.
-van Lierop, D. and El-Geneidy, A. (2016) "Enjoying loyalty: The relationship between service quality, customer satisfaction, and behavioral intentions in public transit", Research in Transportation Economics, Vol. 59, pp. 50-59.
-Yang, Z. and Peterson, R. T.  (2004) "Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: The role of switching costs", Psychology & Marketing, Vol. 21, No. 10, pp. 799-822.
-Yi, Y. and La, S. (2004) "What influences the relationship between customer satisfaction and repurchase intention? Investigating the effects of adjusted expectations and customer loyalty", Psychology & Marketing, Vol. 21. No. 5, pp. 351-373.
-Zailani, S., Iranmanesh, M., Masron, T. A. and Chan, T. (2016) "Is the intention to use public transport for different travel purposes determined by different factors?", Transportation Research Part D: Transport And Environment Vol. 49, pp. 18-24.
-Zeithaml, V. A. (1988) "Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence", The Journal of Marketing, Vol. 52, No. 3, pp. 2-22.
-Zeithaml, V. A., Berry,  L. L. and Parasuraman, A. (1996) "The behavioral consequences of service quality", The Journal of Marketing, Vol. 60, No. 2 pp. 31-46.