بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشگاه یزد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشکده عمران/دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس تقاطعات چراغ دار از دو جنبه ایمنی و کارایی ترافیک پرداخته شده است. پارامتر های تعداد تخلفات عبور از چراغ قرمز، نرخ زود شروع کننده، نرخ دیر ایست کننده و تعداد تصادفات جهت بررسی تاثیر آنها بر ایمنی ترافیک و پارامترهای سرفاصله اشباع ، نرخ جریان اشباع و تاخیر اولیه حرکت جهت بررسی تاثیر آنها بر کارایی و ظرفیت تقاطع با مقایسه دو حالت شمارشگر معکوس روشن و خاموش در چند تقاطع مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات اولیه مورد نیاز تقاطعات مورد بررسی با استفاده از تصاویر ویدوئی دوربین های نظارت تصویری شمارش و تحلیل شدند. مقایسه نتایج بین دو حالت شمارشگر خاموش و روشن نشان داد که تعداد تخلفات عبور از چراغ قرمز در حالت چراغ شمارشگر روشن بطور متوسط 1.16% کاهش، تعداد تصادفات فاقد روند مشخص و نرخ زود شروع کننده جریان ترافیک در حالت شمارشگر روشن بطور متوسط 1.7% افزایش یافته است لکن آزمونهای آماری من- ویتنی در سطح اطمینان 95% نشان داد که تفاوت مشاهده شده برای این پارامترها به لحاظ آماری معنی دار نیست. در این میان، بررسی تغییرات نرخ دیر ایست کننده ترافیک کل تقاطعات نشان داد که در حالت شمارشگر روشن این پارامتر به میزان 2.34% کاهش داشته است و آزمون آماری من- ویتنی نشان داد که این تغییر به لحاظ آماری معنی دار بوده است. بررسی تاخیر اولیه شروع حرکت کل تقاطعات نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو حالت شمارشگر خاموش و روشن وجود دارد. در این رابطه، میزان تاخیر اولیه در حالت شمارشگر معکوس خاموش در مجموعه تقاطعات بررسی شده به میزان 22.8% بیشتر از حالت روشن مشاهده گردید . آزمون t برای مقایسه سرفاصله اشباع و نرخ جریان اشباع بین دو حالت شمارشگر روشن و خاموش، تفاوت معناداری در همۀ خطوط تقاطعات مورد بررسی نشان نداد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395