انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیئت علمی

چکیده

یکی از مسائل مطرح در حوزه حمل‌و‌نقل، انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل‌و‌نقل بوده و یکی از زیر فصل‌های انتخاب پروژه‌های حمل‌و‌نقل انتخاب پروژه‌های ساخت خیابان‌های جدید و یا تعریض خیابان‌های موجود در شبکه های حمل و نقل شهری است. تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی پروژه‌های ساخت و یا تعریض خیابان‌ها در شبکه حمل‌و‌نقل شهری انجام شده است اما تقریبا هیچ کدام از پژوهش‌های انجام گرفته، ارزیابی پروژه‌های تعریض خیابان‌ها در شبکه حمل‌و‌نقل شهری را به تنهایی در نظر نگرفته اند.در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی جهت انتخاب پروژه در شبکه خیابان‌های شهری در حالتی که تنها تعریض خیابان‌های شبکه مورد نظر باشد، معرفی شده، سپس یک الگوریتم ابتکاری جهت تعیین مجموعه خیابان‌های کاندید جهت تعریض ارائه گشته است. از آنجا که مسئله انتخاب پروژه در شبکه‌های حمل‌و‌نقل، از دیدگاه حل از نوع مسائل NP-hard است و یکی از زمان بر ترین قسمت‌ها در حل این مسئله، حل زیر مسئله تخصیص ترافیک می باشد، یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله تخصیص ترافیک در این حالت، پیشنهاد شده است و در آخر از الگوریتم‌ فراابتکاری تجمع ذرات جهت حل مدل انتخاب پروژه تعریض، استفاده گردیده و نشان داده شد که الگوریتم تجمع ذرات چه از نظر زمان حل و چه از نظر دقت حل نتایج قابل قبولی ارائه می‌‌دهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 12 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395