تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله نشان داده شده است که ویژگی‌های کلان جریان پیاده‌ها علاوه بر مشخصات فردی، به هدف سفر آنها نیز بستگی دارد. کاربری زمین در محدوده معبر بعنوان تعیین‌کننده هدف سفر بیشتر افراد تردد کننده در نظر گرفته شد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش با تهیه فیلم‌ از معابر موجود در سه کاربری آیینی، تفریحی و آموزشی در شهر اصفهان استخراج شد. سپس توابع تردد و سرعت بر حسب چگالی برای سه کاربری ساخته و پرداخته شد. بررسی نتایج نشان داد که ضرایب توابع، ظرفیت و چگالی بحرانی در معابر با کاربری-های مختلف یکسان نیست. بیشترین و کمترین ظرفیت عبوردهی بترتیب مربوط به کاربری‌های آموزشی و تفریحی بوده است. ازمیان توابع مختلف، مدل گرینبرگ رابطه سرعت-چگالی کاربری آیینی و تفریحی را بهتر توصیف کرده است. تعامل و رفتار عابران در کاربری‌های آموزشی بنحو محسوسی متفاوت از سایر کاربری‌های مورد بررسی بوده است. مقادیر مشاهده‌شده ظرفیت در کاربری‌های آیینی و تفریحی کمتر از مقادیر ارائه شده توسط آئین‌نامه ظرفیت راه‌ها (HCM) بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1394