تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

آگاهی از تأثیرات تغییر بهای بلیط بر میزان تقاضا از بایسته‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل همگانی است. مقاله حاضر به محاسبه کشش کرایه‌ای تقاضا برای هدف سفرهای مختلف و مقایسه آنها در شهر اصفهان پرداخته است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش با ثبت رجحان بیان‌شده نمونه‌ای آماری از سیصد مسافر اصفهانی گردآوری شده و نتایج با تحلیل ناپارامتری داده‌ها بدست آمده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تقاضای اتوبوس در اصفهان نسبت به کرایه کشش‌پذیر نیست. نتایج حاصل از برازش منحنی داده‌ها نشان می‌دهد که تغییر تقاضا نسبت به افزایش کرایه روند خطی ندارد و بصورت لگاریتمی تغییر می‌کند. همچنین میزان کشش تقاضای اتوبوس در اصفهان برای سفرهای تحصیلی (33/0-)، خرید (27/0-)، رفتن به محل کار (26/0-)، مراجعه به ادارات (35/0-)، تفریحی (66/0-)، درمانی (26/0-)، بازگشت به خانه (35/0-) و برای سایر سفرها (54/0-) می‌باشد. بیشترین میزان کشش به ترتیب برای هدف سفرهای تفریحی می‌باشد و کمترین مقدار برای اهداف درمانی و رفتن به محل کار است. تحلیل‌های آماری ناپارامتری حاکی از آن است که هدف سفر بر مقدار کشش تاثیرگذار است. تفاوت کشش بین کلیه اهداف سفر (به استثنا هدف سفر تفریحی) از نظر آماری معنی‌دار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1394