بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم تحقیقات واحد شاهرود

چکیده

تغییر شرایط پایه رانندگی موجب تغییر در ظرفیت عبوری آزادراه می‌شود که به معنای تغییر عملکرد و کیفیت سطح خدمت‌دهی راه است. عواملی که موجب کاهش ظرفیت می‌شود را می‌توان به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم‌بندی کرد. در این تحقیق تاثیر عوامل جوی (بارندگی) بعنوان یکی از عوامل ناپایدار مؤثر بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت در آزادراه تهران-قم بررسی می‌گردد تا بدین طریق مقدار ضریب کاهندگی بارش باران در منطقه جغرافیایی ایران که تاکنون مطالعه نشده، تعیین گردد و در صورتی که ساعت طرح سال آزادراهی در ساعت بارندگی قرار داشت، بابه‌کارگیری ضریب کاهندگی، ظرفیت طراحی تصحیح گردد.
بدین منظور تغییرات سرعت جریان آزاد در در دو وضعیت جوی بارندگی و آفتابی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند جمله ای و اعتبار سنجی داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری نتایج مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های ترافیکی و بارندگی مورد استفاده مربوط به 6 ماه انتهایی سال 1391 می‌باشند. نتایج موید این موضوع است که بارندگی باعث کاهش5/3 تا 9/8 درصدی ظرفیت و 4 تا 10 درصدی سرعت جریان آزادراه می‌شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1395