بررسی اثر پلیمر SBR بر رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی ماستیک درشت دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

آسفالت ماستیک درشت دانه (SMA)1  از جمله آسفالت­هایی است که با توجه به مزیت های بسیار زیاد آن مورد توجه راهسازان قرار گرفته است. از جمله مزایای این آسفالت می­توان به افزایش مقاومت در برابر تعییر شکل ماندگار، کاهش روند رشد ترک، بهبود مقاومت لغزندگی، کاهش آلودگی صوتی ناشی از تردد وسائل اشاره کرد. در این پژوهش از پلیمر SBR2 خالص به صورت مخلوط در قیر و SBR مایع به صورت مستقیم در مخلوط جهت بهبود خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی ماستیک درشت دانه استفاده و نتایج با مخلوط بدون پلیمر به‌عنوان مخلوط شاهد مقایسه شده اند. در خلال این مطالعه آزمایشهای مارشال، حساسیت رطوبتی، خستگی قطری و ویل تراک بر روی نمونه­های ساخته شده با SBR  انجام شد. نتایج نشانگر آن بود که استفاده از پلیمر SBR مخلوط در قیر تأثیر مثبتی روی مقاومت کشی غیرمستقیم، مقاومت مارشال، مدول برجهندگی، مقاومت در برابر شیارشدگی و خستگی دارد. بااین‌حال،  مقاومت در برابر رطوبت برای این مخلوط­ها تفاوت چندانی با مخلوط شاهد ندارد. استفاده از پلیمر SBR مایع به صورت مستقیم در مخلوط باعث کاهش مقاومت خستگی و شیاردگی مخلوط های آسفالتی SMA شد. با این حال چنانچه این پلیمر بعد از قیر به مخلوطاضافه شود موجب بهبود در مقاومت مخلوط در برابر رطوبت می­شود.

کلیدواژه‌ها


- Abtahi, S. M., Sheikhzadeh, M. and Hejazi, S. M. (2010) "Fiber-reinforced asphalt-concrete–a review", Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 6, PP. 871-877.
- Ameri, M., Mohammadi, R., Vamegh, M. and Molayem, M. (2017) "Evaluation the effects of nanoclay on permanent deformation behavior of stone mastic asphalt mixtures", Construction and Building Materials, Vol. 156 pp. 107-113.
- Ayazi, M. J., Moniri, A., and Barghabany, P. (2017). "Moisture susceptibility of warm mixed-reclaimed asphalt pavement containing Sasobit and Zycotherm additives", Petroleum Science and Technology, Vol. 35, No. 9, pp. 890-895.
- Babagoli, R. and Mohammadi, R. (2017) "Laboratory evaluation of the effect of styrene-butadiene-styrene–montmorillonite nanocomposite on rheological behavior of bitumen and performance of stone matrix asphalt mixtures", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 44, No. 9, pp. 736-742.
- Behbahani, H., Ayazi, M. J., and Moniri, A. (2017). "Laboratory investigation of rutting performance of warm mix asphalt containing high content of reclaimed asphalt pavement", Petroleum Science and Technology, Vol. 35, No. 15, pp. 1556-1561.
- Bernard, B. (2017) "A review on various issues related to stone matrix asphalt", International Journal of Engineering, Technology, Science and Research,  Vol. 4, Issue 12, pp. 588-591.
-Donatelli, A., Sperling, L. and Thomas, D. (1976) "Interpenetrating polymer networks based on SBR/PS. 1. Control of morphology by level of cross-linking", Macromolecules, Vol. 9, No. 4, PP. 671-675.
- Imaninasab, R. (2017) "Effect of granular polymers on rutting performance of SMA with respect to modification process", Construction and Building Materials, Vol. 130, PP. 64-72.
- Khedmati, M., Khodaii, A. and Haghshenas, H. (2017) "A study on moisture susceptibility of stone matrix warm mix asphalt", Construction and Building Materials, Vol. 144, PP. 42-49.
-Liang, P., Liang, M., Fan, W., Zhang, Y., Qian, C. and Ren, S. (2017) "Improving thermo-rheological behavior and compatibility of SBR modified asphalt by addition of polyphosphoric acid (PPA)", Construction and Building Materials, Vol. 139, pp. 183-192.
- Manosalvas-Paredes, M., Gallego, J., Saiz, L., and Bermejo, J. M. (2016) "Rubber modified binders as an alternative to cellulose fiber–SBS polymers in stone matrix asphalt", Construction and Building Materials, Vol. 121, pp. 727-732.
-Mokhtari, A.  and  Nejad, F. M. (2012) "Mechanistic approach for fiber and polymer modified SMA mixtures", Construction and Building Materials, Vol. 36, pp. 381-390.
National Asphalt Pavemen Association -NAPA- (2002) "Designing and constructing SMA mixtures: State of the Practice: National Asphalt Pavement Association.
-Rezvan, B. and Hassan, Z. (2017) "Evaluation of rutting performance of stone matrix asphalt mixtures containing warm mix additives", Journal of Central South University, Vol. 24 No. 2, pp. 360-373.
-Sabouri, M., Mirzaeian, D., and Moniri, A. (2018). "Effectiveness of Linear Amplitude Sweep (LAS) asphalt binder test in predicting asphalt mixtures fatigue performance", Construction and Building Materials, Vol. 171, PP. 281-290.
-Salehfard, R., Abdi, A., and Amini, B. (2016). "Effect of SBR/NC on the rheological properties of bitumen and fatigue resistance of hot mix asphalt", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 29, No. 5, PP. 04016282.
-Woodside, A., Woodward, D., and Akbulut, H. (1998). Stone mastic asphalt: assessing the effect of cellulose fibre additives. Paper presented at the Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer.
-Yildirim, Y. (2007). "Polymer modified asphalt binders", Construction and Building Materials, Vol. 21, No. 1, PP. 66-72.
-Zhang, F., and Hu, C. (2013). "The research for SBS and SBR compound modified asphalts with polyphosphoric acid and sulfur", Construction and Building Materials, Vol. 43, PP. 461-468.
-Ziari, H., Moniri, A., Ayazi, M. J., and Nakhaei, M. (2015). "Investigation of rutting performance of wma mixtures containing copper slag", International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 3, No. 3, pp. 227-235.
-Ziari, H., Moniri, A., Imaninasab, R., and Nakhaei, M. (2017). "Effect of copper slag on performance of warm mix asphalt", International Journal of Pavement Engineering, Vol. 20, No. 7,  pp. 775-781.
-Ziari, H., Nakhaei, M., Akbari Nasrekani, A., and Moniri, A. (2016). "Characterization of rutting resistance of EBS-modified asphalt mixtures", Petroleum Science and Technology, Vol. 34, No. 13, pp. 1107-1112.