ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی وضعیت روسازی راه‌ها همواره به‌عنوان یکی از معیارهای مهم در سیستم مدیریت روسازی مطرح بوده است. سازمان‌های متولی نگهداری راه با چالش‌هایی درزمینه محافظت بهینه از جاده‌ها روبرو هستند و معمولاً با افزایش انتظارات کاربران مسئله افزایش هزینه‌های نگهداری نیز مطرح می‌شود. برای این سازمان‌ها، تشخیص سطح کیفیت قابل‌قبول و مورد رضایت کاربران دارای اهمیت بسزایی است. دست‌یابی به این امر مستلزم ارزیابی وضعیت روسازی با استفاده از روش‌ها و شاخص‌های کیفی و توصیفی می‌باشد که دارای اهمیت بسزایی هستند. این مقاله قصد دارد به توسعه ارتباط بین شاخص رضایت کاربران و شاخص کمی دیگری بپردازد که به سادگی قابل محاسبه باشد و بتواند به کمک محاسبه آن رضایت کاربران را پیش بینی کند. شاخص های کمی دیگری که در این مقاله مورد توجه قرار گرفتند کیفیت روسازی به لحاظ خرابیهای سطحی و ناهمواری راه می باشد. در این تحقیق از فناوری اطلاعات در جمع‌آوری داده‌های ناهمواری سطح روسازی توسط تلفن همراه استفاده‌شده است که نسبت به روش‌های سنتی از لحاظ صرفه جویی در هزینه و زمان برتری قابل‌ملاحظه‌ای دارد. در نهایت نتیجه شد که ارتباط بین نظر کاربران و کیفیت سطح روسازی ضعیف بوده، در حالیکه ارتباط مستحکمی بین نظر کاربران و ناهمواری روسازی وجود دارد. به عبارت دیگر می توان به کمک محاسبه ناهمواری روسازی نظرات کاربران را پیش بینی کرد. با استفاده از یک مطالعه موردی در شهر تهران به طول 20 کیلومتر مدل توسعه داده شده به درستی اعتبارسنجی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1395