استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه راه و ترابری، دانشکده عمران و محیظ زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

عملکرد لایههای دانهای غیرچسبنده به وسیله روشهای مختلف ارزیابی میشود. استفاده از تجهیزات غیرمخرب همچون LWD روش مناسبی بوده که علاوه بر افزایش سرعت و دقت نسبت به روشهای مخرب، خصوصیات سازهای مصالح دانهای غیرچسبنده را به درستی ارزیابی میکند. مهمترین پارامتر خروجی دستگاه LWD مدولسختی بوده که عوامل مختلفی نظیر ویژگیهای ذاتی و تودهای مصالح دانهای غیرچسبنده بر آن تأثیرگذار است. دراین تحقیق با استفاده از مصالح اساس دانهای با دانه بندی شماره 5 نشریه 234، مدول سختی LWD در شرایط مختلف تعیین گردید. بدین منظور متغیرهای تراکم، رطوبت، سطح تنش و درجه اشباع به عنوان عوامل مؤثر بر مدول مصالح دانه ای غیرچسبنده انتخاب شده و با استفاده از روش سطح پاسخ، آزمایشهای مد نظر طراحی گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که مدل تراکم-رطوبت، در مقایسه با مدلهای تراکم-درجه اشباع و رطوبت-درجه اشباع از قدرت تفسیر بیشتری برخوردار بوده و اندرکنش تراکم و رطوبت تأثیر بسزایی بر مدول سختی LWD دارد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش جرم وزنه و دستگاه به صورت رابطه ای نمایی و با توان 0/382 موجب افزایش مدول سختی LWD میشود. در نهایت مدل تراکم-رطوبت بدست آمده با دو مدل مشابه در تحقیقات پیشین مقایسه شد. ضریب تعیین این مدل برابر 0/99 بوده که نسبت به دو مدل دیگر (0/53 و 0/73) به میزان قابل توجهی بیشتر است. همچنین بر خلاف آن دو مدل، مدل پیشنهادی پارامتر جرم وزنه را به عنوان متغیر در نظر گرفته و دارای پارامتر تراکم×رطوبت بوده که توضیح دهنده اثر اندرکنش تراکم و رطوبت بر مدول سختی میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1398