تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور تهران

2 موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

3 عمران-دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه پیام نور-تهران شمال

چکیده

به همراه ترکهای در دمای پایین و ترکهای حاصل از خستگی، شیارشدگی در دمای بالا یکی از خرابیهای اصلی مخلوطهای آسفالتی می‌باشد. در تحقیقات گذشته برای بررسی پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم به این نکته کمتر توجه شده است که این مخلوطها ترکیبی غیر همگن شامل مصالح سنگی، قیر و فضاهای خالی می‌باشند و غالباً از پارامترهای ماکرو مانند عمق شیار برای ارزیابی عملکرد مکانیکی مخلوط استفاده شده است در حالیکه به نظر می‌رسد آرایش سنگدانه‌ها و پارامترهای مانند طول تماس نقش مهمی در عملکرد شیارشدگی مخلوط دارند. در این مقاله، با استفاده از پردازش تصویر(با استفاده از نرم افزار iPAS2) بر روی نمونه‌های برش خورده آزمایشگاهی، طول تماس سنگ‌دانها تعیین و اثرگذاری آن برای عملکرد شیارشدگی 16 نوع مخلوط (دونوع دانه‌بندی، دو نوع قیر، دو جنس سنگدانه و دو نوع فیلر) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. عملکرد شیارشدگی مخلوطها با استفاده از آزمایشهای خزش دینامیکی و آزمایش اثر جای چرخ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است عملکرد شیارشدگی به طول تماس سنکدانه ها در مخلوطهای آسفالتی وابسته می‌باشد و تحلیل مخلوطهای آسفالتی از این منظر اطلاعات بسیار مفیدی را فراهم مینماید که از این خصوصیات می‌توان حتی به عنوان ابزار کنترلی در طرح مخلوطهای آسفالتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1397