راهکارهای حفاظت از خطوط راه آهن درمقابل بحران ناشی از هجوم شن‌های روان و ارایه راهکار بهینه جهت مدیریت بحران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه ، اصفهان، ایران

چکیده

در دنیای امروز حمل و نقل نقش کلیدی و مهمی را در فرآیند توسعه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی به عهده دارد. در این میان صنعت ریلی به سبب مشخصه‌هایی نظیر کاهش مصرف سوخت، آلودگی زیست محیطی کمتر، ایمنی بالا ،مصرف زمین کمتر و حجم بالای انتقال کالا و مسافر از اولویت بیشتری نسبت به سایر شقوق حمل ونقلی برخوردار است. از این رو، تمرکز بر بهبود آن،لزوم پیشگیری از وقوع بحران از زمینه های تهدیدآمیز ازنیازمندی‌های اجتناب ناپذیر محسوب می‌گردد. از آنجا که ورود ماسه های روان به خطوط راه آهن باعث رسوب ماسه روی خطوط و مسدود شدن خط آهن ، خروج از خط، صدمه به انعطاف خط ،خرابی علائم الکتریکی‌و ناوگان ریلی و درواقع باعث بروز بحران می گردددر این تحقیق به بررسی راهکارهای سنتی و مدرن و یک راهکار ابداعی جهت کاهش ورود ماسه به خطوط ،‌ تجمع کمتر ماسه روی خطوط راه آهن پرداخته شده است، علاوه بر راه حلهای موجود به راهکار ایجاد کانالهای عبور ماسه در خاکریزها همراه با اصلاح  فرم هندسی کوهان تروارسهای راه آهن ‌و‌ارایه طرح بهینه کانالهای تعبیه شده جهت حرکت آسان ماسه، باز گذاشتن مسیر عبور ماسه جهت حرکت روان آنها از منطقه خطوط راه آهن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- احمدی، ح. (1389) "بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن (مطالعه موردی: منطقه بافق)"، دانشگاه چمران
- انصاری، ر.(1385) "جدیدترین متدهای تثبیت شن، اداره کل راه آهن جنوبشرق، همایش مشکلات راه آهن در مناطق کویری"، راه آهن.
- باقری ، اعظم (1382) "نگرشی بر اقلیم و ترابری با تاکید بر درجه حرارت و باد در محدوده مطالعاتی محور راه آهن - کرمان – زاهدان"، مجموعه مقالات بررسی مشکلات راه آهن در مناطق کویری ، راه آهن ج.ا.ا
- جدیدی، م. (1391) " شرائط مرزی و پارامترهای آشفتگی در نرم افزارFluent  "، اصفهان: گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان
- جهانگیریان، ع. (1387) "بررسی اثر دیوارهای حائل در برابر توفانهای شن با استفاده از حل عددی جریان"، مرکز تحقیقات راه آهن ج.ا.ا
- حسنی، الف. (1391) "گزارش‌مشکلات‌‌ راه آهن در مناطق کویری"، پژوهشکده حمل و نقل.ص 44 – 48.
- حسنی، م. (1391) "فناوری های تثبیت شن های روان و خطوط ریلی"، گروه نظارت خط وسازه های فنی اداره کل راه آهن جنوبشرق، 35ص.
- دفتر مهندسی و نظارت زیر بنایی راه آهن  (1384) " مجموعه مقالات بررسی مشکلات  راه آهن در مناطق کویری"، راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- دهقانی سانیج، م. (1393) "شبیه سازی عددی با نرم افزار فلوئنت"، تهران: انتشارات  ناقوس
- ذاﮐﺮی، ج. (1391) "ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺳﺎزی ﻧﻮین - دال ﺧﻂﮐﻮﻫﺎﻧﺪار- ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ راه آﻫﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮیری"، مجله علمی پژوهشی عمران - مدرس، دوره دهم، شماره2 تابستان.ص. 7-14.
- صنیعی نژاد، م. (1389) " مقدمه ای بر شبیه سازی جریانهای آشفته و مدلسازی آنها"، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
- فتحی، ع. (1394)  "بررسی تاثیر فرمهای هندسی مختلف ‌کوهان برعبور ماسه از خطوط در مناطق کویری راه آهن، مجله علمی پژوهشی حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی
- فتحعلی، م. (1387) "روﺳﺎزی دال ﺧﻂﮐﻮﻫﺎﻧﺪارﺑﺮای ﺣﻞ‌ﻣﺸﮑﻞ راه آﻫﻦ‌ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی خطوط راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
- فرقانی، م. (1385) " بررسی مشکلات راه آهن در مناطق کویری"، پایان نامه کارشناسی، مهندسی خطوط راه آهن، دانشگاه علم و صنعت
-  دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بین المللی بیابان (1391) "مایع غیرنفتی (مالچ غیرنفتی پلیمری) مهارکننده شن های روان"، تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان.
- Zakeri J. A., Esmaeili, M. and Fathali, M. (2011) "Evaluation of humped slab track performance in desert railways", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Volume 225, Issue 6, pp. 567 - 574.
- Zakeri J. A. and Abbasi, R. (2012) "Field investigation of variation of loading pattern of concrete sleeper due to ballast sandy contamination in sandy desert areas", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 26, No. 12, pp. 3885~3892
Etihad Rail (2009) "Geomorphologic study and computer modelling of sand dunes", Etihad Rail.
- Zakeri, J. A. (2012) "Investigation on railway track maintenance in sandy-dry areas",  Structure And Infrastructure Engineering, Vol. 8, Issue 2, pp. 135-140.
- Zakeri, J. A. (2005) "Special sleeper design for reducing railway track maintenance costs", Research Report No. 10341, Tehran: Iran University of Science & Technology.
- Zakeri, J. A. (2007) "Requirements of railway route design in desert areas",  Proceedings of 8th International Conference on Railway Engineering, London
-      http://www.tubulartrack.co.za/index.php/2014/01/third-balloon-on-heavy-haul-coal-line-ermelo