انتخاب حالت سفر و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل لاجیت چند جمله‌ای در شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد و کارآفرینی ، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به تنوع شیوه های سفر درون شهری و اهمیت جزء هزینه های زمانی سفر برای مصرف کنندگان، انتخاب شیوه مناسب سفر که باعث کاهش هزینه حمل و نقل در سبد مصرفی خانوار شود اهمیت می یابد. در این مقاله انتخاب حالت سفر و عوامل مؤثر بر آن در چارچوب مدل لاجیت چندجمله ای مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعا 384 مشاهده با روش نمونه گیری تصادفی از سفرهای درون شهری از چهار مسیر به مقصد میدان آزادی در زمستان 1395 در شهر اصفهان جمع آوری شده است. متغیر وابسته که انتخاب حالت سفر است دارای چهار طبقه می باشد: اتومبیل شخصی، اتوبوس معمولی، اتوبوس تندرو و تاکسی. نتایج نشان می دهد، در الگوی لاجیت اول بین جایگزین مرجع و اتوبوس معمولی متغیرهای هزینه، زمان پیاده روی و انتظار، رابطه منفی و عدم دسترسی به اتوبوس تندرو، عدم مالکیت خودرو شخصی و زمان سفر رابطه مثبت با احتمال انتخاب اتوبوس معمولی نسبت به جایگزین مرجع دارد. در الگوی لاجیت دوم بین جایگزین مرجع و جایگزین تاکسی متغیرهای زمان سفر، زمان پیاده روی و انتظار رابطه منفی و متغیرهای هزینه و عدم مالکیت خودرو رابطه مثبت با احتمال انتخاب حالت تاکسی نسبت به جایگزین مرجع دارد. در الگوی لاجیت سوم بین جایگزین مرجع و اتوبوس تندرو متغیرهای زمان سفر، عدم مالکیت خودرو و دسترسی داشتن به اتوبوس تندرو رابطه مثبت و متغیرهای هزینه، زمان پیاده روی و زمان انتظار رابطه منفی با احتمال انتخاب اتوبوس تندرو نسبت به جایگزین مرجع دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پوراحمد، احمد، رهنمایی، محمدتقی، فرهودی، رحمت اله، سالاروندیان، فاطمه و دی جست، مارتین (۱۳۹۳) "تأثیرشرایط اقتصادی – اجتماعی و مدیریت ترافیک بر تعداد سفرهای درون شهری تهران"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره۱۰، ص. ۹۳-۷۷
-رحیمی، کامران، زنگنه رنجبر، پوریا، آل نوری فروشانی، هومن و شرافتی پور، سعید (۱۳۹۳) "ارائه مدل محاسبه مالیات سالیانه وسایل نقلیه شخصی با رویکرد افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره۱۰،ص. ۱۹-۱
-صفار زاده، محمود و فامیلی، سینا و برزگر ملا یوسفی، علی (1392) ”ساخت و ‍پرداخت مدل های لوجیت چندگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی به تفکیک هدف سفر: مطالعه موردی شهر تهران”، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره 4،ص. 521-532.
-صفارزاده، محمود و ملک زاده فر، علی (۱۳۸۴) "کاربرد آنالیز هزینه-فایده در انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای یک کریدور شهری"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره۳، ص. ۳۶-۱۷
مرکز آمار ایران (۱۳۹۰)
-Abdulsalam Bin Miskeen, M. A.,  Alhodairi, M. A. and Rahmat, R. A.T.I.Q. (2013) “Modeling a multinomial logit model of intercity travel mode choice behavior for all trips in libya”, International Conference on Civil And Urban Engineering, (ICCUE 2013), At: London, United Kingdom (UK) Vol.: 7: 9
-Bhat, C. R. and Steed, J. L. (1998) “Analysis of travel mode and departure tme choice for urban shopping trips”, Transportation Research: Methodological,Vol. 32, Issue 6, August 1998, pp. 361-371
-Ben Akiva M. and Lerman S. (1985) ˝Discussion choice analysis: theory and Applications Travel Demand˝, MIT press, Cambridge, MA.
-Danaf, M. Abou Zeid, M. and Kaysi, I. (2014) ˝Modeling travel choices of students at a private, urban univercity: Insights and policy implications˝, Case Studies on Transport Policy, Vol. 2, No. 3, PP.142-152.
-Ding, L. and Zhang, N. (2016) ˝A travel mode choice model individual grouping based on cluster analysis˝, Procedia Engineering, Vol. 137, pp.786-795.
-Ding, L.  and Zhang, N. (2016) ˝Dynamics in mode decisions: A case study in Nanjing, Chaina˝, Procedia Engineering, Vol. 137, pp. 31-40.
-Everitt, B.S., Landau, S. and Leese, M. (2001) ˝Cluster analysis˝, Fourth Edition: Arnold.
-Fisher, D. B. Swanson, C. A. and Gunning, B. E. S. (1976) "Long distance transport- Summary and discussion", Transport and Transfer Process, Book Chapter, pp. 369-371. doi.org/10.1016/B978-0-12-734850-6.50038-1
-Koppelman, F. S. and Bhat, C. (2006) ˝A self instructing cours in mode choice modeling: multinominal and nested logit model˝, Prepared for US Department of Transportation Federal Transit Administration.
-Gujarati, D. (2011) “Econometrics by examples”, Palgrave Macmillan, UK
-Green, W. H. and Hensher, D. A. (2002) ˝Econometric analaysis˝, Prentic Hall, Fift edition, New York University
-Hausman, J. and Mc Fadden, D. (1984) "Specification tests for the multinominal logit model", Econometrica, Vol. 52, No. 5, pp. 1219-1240
-Heij, C., Boer, P. D., Franses Ph. H., Kloek T. and Dijk, H. K. (2004) ˝Econometric methods with application in business and economics˝, Oxford Univercity, Press Inc, New York.
-Maddala, G. S. (1983) ˝Introduction to Econometrics˝, Third Edition, Formerly Ohio State Univercity
-Mc Fadden, D. (1974) ˝Conditional logit analysis of qualitative choice behavior frontiersin econometrics˝, Zarembka, P. (ed.) New York: Academic Press, pp. 105-142.
-Kraft, G. and Wohl, M., (1967) "New Directions for Passenger Demand Analysis and Forcasting", Journal of Transportation Research, Vol. 1, Issue 3, pp. 205-230.
-McFadden, D. (1987) ˝Regression-based specification tests for the multinominal logit model˝, Journal of Econometrics, Vol. No. 1-2, pp. 63-82.
-Lee, J. K., Yoo, K. E., and Song, K. H. (2016) ˝A study on travelers' transport mode choice behavior using the mixed logit model: A case study of the Seoul- Jeju route˝, Journal of Air Transport Management, Vol. 56, Part B, pp.131-137
-Richards, M. (1982) ˝Disaggregate demand models-promises and prospects˝, Transportation Research, Vol. 16 No. 5-6, pp. 339-344.
-Small, K. and Verhoef, E. (2007) ˝The Economics of Urban Transportation˝, First published, Routledge