بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد، راه و ترابری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه مهندسی عمران-دانشگاه زنجان-زنجان-ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر استفاده از روغن موتور ضایعاتی بر روی برخی از خصوصیات بتن آسفالتی گرم حاوی درصدهای مختلفی از خرده آسفالت بازیافتی پرداخته است. روغن موتور ضایعاتی در درصدهای مختلف وزنی 0، 5، 10 و 15 (نسبت به وزن قیر) به مخلوط بتن آسفالتی گرم، که در آن 25، 50 و 75 درصد از سنگدانه‌ها با خرده آسفالت بازیافتی جایگزین شده است، افزوده شد. خصوصیات حجمی، استقامت، روانی و نسبت مارشال و خزش دینامیکی جهت بررسی شیارشدگی مخلوط‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که افزودن خرده آسفالت بازیافتی درصد فضای خالی را افزایش می‌دهد، اما افزودن روغن ضایعاتی باعث کاهش درصد فضای خالی می‌شود. همچنین، با افزودن خرده آسفالت بازیافتی نسبت مارشال کاهش پیدا می‌کند و برای مخلوط‌های با 75 و 50 درصد خرده آسفالت بازیافتی با افزودن روغن نسبت مارشال افزایش پیدا می‌کند. نتایج ازمایش خزش نشان داد که مخلوطهای حاوی خرده آسفالت دارای مقاومت به شیار شدگی بیشتری از مخلوط کنترل ساخته شده با مصالح بکر می باشد. همچنین، با افزایش روغن موتور ضایعاتی مقاومت به شیار شدگی کاهش می‌یابد. به علاوه، در مخلوط‌های آسفالتی با مقدار یکسان از خرده آسفالت بازیافتی، از نظر شیارشدگی، استفاده از 10 درصد روغن موتور ضایعاتی بهترین عملکرد را نسبت به سایر مقادیر روغن نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و با هدف به کارگیری بیشترین مصالح ضایعاتی، می‌توان مخلوط حاوی 75 درصد آسفالت بازیافتی و 15 درصد روغن موتور ضایعاتی را به عنوان مناسب‌ترین ترکیب در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1397