ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مربی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر احصاء مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کارشناسان و خبرگان در حوزه تصادفات و ایمنی و مقررات می باشند. در این تحقیق اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Exper Choice مورد بررسی قرار گرفته است این تحقیق با طرح یک سؤال اصلی تحت عنوان «مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت کدامند؟» انجام‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه های موثر عبارتند از: برنامه ریزی در جهت کاهش سفرهای درون شهری با موتورسیکلت، کنترل مهارت موترسواران، اجرای قوانین راهنمائی و رانندگی در مورد موتورسیکلت سواران، مداخله قوه قضائیه در بحث تخلفات رانندگی با موتورسیکلت، آموزش و اطلاع رسانی مکرر توسط رسانه های گروهی، ایجاد سیستم نظارتی واحد برای سیستم حمل و نقل با موتورسیکلت، ایمن سازی نقاط پرخطر، آرام سازی تردد متورسیکلت سواران، تعامل بین بخش خصوصی و دولت و مردم، استفاده از توان بالقوه مردمی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-       اکبری، م. ع.، نجات‌بخش اصفهانی، ع. و بزرگی، م. (1388)"بررسی تأثیرات طرح کنترل موتورسواران بر میزان تصادفات درون‌شهری - مطالعه موردی شهرستان گرمسار"تهران، مجله مطالعات مدیریت ترافیک ، سال 4، شماره 12، ص49-64.
-       پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (1395)" تجزیه‌وتحلیل تصادفات" ، تهران: مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک.
-       پلیس راهـنمایی و رانندگی ناجا (1384) "آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی ناجا" ، تهران، نشر تأویل.ص11.
-       پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، مرکز تحقیقات کاربردی (1393) "ارائه مدل ارزیابی عوامل مؤثر برشدت تصادفات کاربران آسیب‌پذیر راه با استفاده از مدل‌های ناحیه‌ای"، تهران، گزارش پژوهشی شماره 5، ص5-19.
-       توکلی کاشانی، ع.  و ربیعیان، ر. (1393) "بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال 6 ، شماره 2، ص213-223.
-       حبیبیان، م. ، دیباج، س. و رحمتی، ی. (1395) " مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل ونقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران)"،  فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال 8، شماره 4، ص627-662.
-       حدی، م. ر. (1387) "کلاه ایمنی دستورالعمل طراحی،اجرا و ارزیابی برنامه استفاده از کلاه ایمنی"، تهران، وزارت راه و  ترابری.
-       خورشیدی، ع.،  عینی، الف. و سوری، ح.  (1395) " الگوی اپیدمیولوژی سوانح ترافیکی در موتورسیکلت سواران ایرانی در سال 1391"، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره 4، شماره 1، ص. 47-54
-       ستایش ولی‌پور، ج. (1385) "بررسی تحلیل آمار تلفات موتورسیکلت در ایران"، دوماهنامه علمی و تخصصی راهـور، شماره 11.ص 17 – 19.
-       علی بابایی، ی. و فیروزجانیان،  ع. الف. (1388) "تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی»، تهران، مجله دانش انتظامی،  سال 11، شماره 4، ص7-58.
-       گیدنز، الف. (1373) "جامعه‌شناسی" (منوچهر صبوری، مترجم). تهران، نشر نی.
-       مظاهری، م.، سوری، ه.، رمضانخانی، ع. و مرادی، ع.، (1396) "عوامل موثر بر وقوع حوادث جاده ای با تاکید ویژه بر موتورسیکلت ها در تحقیقات ملی و جهانی بررسی مطالعات انجام شده در ایران و جهان. خاورمیانه" مجله پزشکی خانواده، سال 7، شماره 10، ص 194.
-       معین، م. (1367) "فرهنگ فارسی"،  تهران، انتشارات امیرکبیر.ص 27-26
-       مقصودی، الف.، بوستانی، د. و رفیعی، م. (1396) "بررسی دلایل عدم استفاده از کلاه ایمنی در میان موتورسیکلت ها در کرمان"، مجله بین المللی مدیریت آسیب و ارتقای ایمنی، سال 25، شماره 1، ص. 58-64
-       پور معلم، ن. و قربانی، م. (1390) "سیمای ایمنی راه ها"، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فنآوری.
-       Chen, S. J., Chen, C. Y. and Lin, M. R. (2018) “Risk factors for crash involvement in older motorcycle riders”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 111, pp. 109-114.
-       Fitzpatrick, D. and O’Neill, D. (2017) “The older motorcyclist”, European Geriatric Medicine, Vol. 8, No. 1, pp. 10-15.
-       Miller, T. R., Levy, D. T. and Swedler, D. I. (2018) “Lives saved by laws and regulations that resulted from the Bloomberg road safety program”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 113, pp. 131-136.
-       Orsi, C., Stendardo, A., Marinoni, A., Gilchrist, M.D., Otte, D., Chliaoutakis, J., Lajunen, T., Özkan, T., Dias Pereira, J., Tzamalouka, G. and Morandi, A. (2012) “Motorcycle riders’ perception of helmet use: Complaints and dissatisfaction”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 44, No. 1, pp.111–117
-       Sagberg, F. (2018) “Characteristics of fatal road crashes involving unlicensed drivers or riders: implications for countermeasures”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 117, pp. 270-275.
- Ranney, M. L., Mello, M. J., Baird, J. B., Chai, P. R. and Clark, M. A. (2010) “Correlates of motorcycle helmet use among recent graduates of a motorcycle training course”, Accident Analysis and Prevention , Vol. 42, No. 6, pp.2057–2062