تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

امروزه میدان‌های توربو و مدرن یکی از شیوه‌های موثر کنترل تقاطع‌های هم‌سطح شهری می‌باشند که برای بهبود وضعیت ترافیک و تاخیر از آن ها استفاده می‌شود. این میدان‌ها به دلیل ویژگی‌های هندسی در انتخاب مسیر و حق تقدم کارایی بهتری برای رانندگان نسبت به تقاطع‌های چراغدار هستند. در ابتدای این مطالعه، به منظور ارزیابی اثرگذاری میدان‌های توربو و مدرن در کاهش حجم ترافیک، افزایش ظرفیت و همچنین بررسی عوامل اثرگذار پارامترهای ترافیکی (شعاع، تعداد خط، سرعت و جریان ترافیک) از نرم‌افزار ایمسان به منظور شبیه‌سازی استفاده شد و سپس با استفاده از روش‌‌های پاسخ سطح، گرادیان هسین والگوریتم ژنتیک رابطه‌ای ریاضی برای بدست آوردن میزان تاخیر در میدان‌های توربو و مدرن در شرایط بدون چراغ راهنما پیشنهاد شد. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که روش های ترکیبی پاسخ سطح- گرادیان هسین و پاسخ سطح-الگوریتم ژنتیک نسبت به سایر روش‌ها از دقت بالایی برخوردارند. بنابراین، روابط لگاریتمی بدست آمده تاخیر براساس متغیرهای ورودی (جریان ترافیک، سرعت، تعداد خط و شعاع) می‌توانند با دقت مطلوبی تاخیر را در میدان‌های توربو و مدرن در حالت بدون چراغ پیش بینی کنند و از دقت حساسیت قابل قبولی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-حاتمی، هادی (۱۳۹۶)" بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید)" ، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی استان البرز. سال پنجم، شماره ۱۷، ص. ۸۷-۱۳۲.
-حسینلو، منصور حاجی، و عباسی، آرش (۲۰۰۷) "تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار". نشریه دانشکده فنی. سال چهل و یکم، شماره ۲، ص. ۲۵-۳۲.
-داودیان ایزدخواه، سعید، و برگ گل، ایزد (۱۳۹۳) " میدان های توربو جایگزینی برای میدان های چند خطه ی معمولی"، ویژگی ها و ضوابط هندسی عمومی، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه، ص ۱- ۱۰.
-صفارزاده، محمود، و ناصر علوی، سید صابر (۱۳۸۵) " میدان مدرن به عنوان گزینة جایگزین انواع تقاطعات متداول"، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ص. ۱-۲۰.
-گرمابدری، رضا، و رحیم اف، کامران (۱۳۹۶) " تحلیل و ارزیابی کارایی عملکرد میادین ترافیکی شهری دارای چراغ راهنمایی زمانبندی شده"، کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران، دانشگاه اسوه - تهران - دانشگاه شهید بهشتی، ص. ۱-۷.
-Binmore, Kand Davies, J. (2007) "Calculus Concepts and Methods", Cambridge University Press. p. 190.
-Box, G. E. P.and Draper, N. R. (1987)" Empirical model-building and response surfaces", New York: John Wiley & Sons. p. 688.
-Chang, I. , Ahn, S. Y. and Hahn, J. S. (2013) "Analysis of delay reduction effects on modern roundabouts according to the entry traffic volume", KSCE Journal of Civil Engineering , Vol. 17, No. 7, pp. 1782-1787.
-Chen, X. and Lee, M. S. (2016) "A case study on multi-lane roundabouts under congestion: Comparing software capacity and delay estimates with field data", Journal of traffic and transportation engineering (English Edition), Vol. 3, No. 2, pp. 154-165.
-Džambas, T., Ahac, S. and Dragčević, V. (2016) "Design of turbo roundabouts based on the rules of vehicle movement geometry", Journal of Transportation Engineering, Vol. 143, pp. 1–10.
 -Giuffrè, O., A. Granà  and S. Marino. (2012) "Turbo-roundabouts vs roundabouts performance level", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 53, pp. 590-600.
-Giuffrè, O., Granà, A., Tumminello, M. L., Giuffrè, T. and Trubia, S. (2018) "Surrogate Measures of Safety at Roundabouts in AIMSUN and VISSIM Environment". In Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice (pp. 53-64). Springer, Cham.
-Giuffrè, O., Granà, A., Marino, S. and Galatioto, F. (2016) "Microsimulation-based passenger car equivalents for heavy vehicles driving turbo-roundabouts", Transport, Vol. 31, No. 2, pp. 295-303
-Guerrieri, M., Ticali, D. and Corriere, F. (2012) "Turbo-roundabouts: a model to evaluate capacity, delays, queues and Level of Service", European Journal of Scientific Research, Vol. 92, No. 2, pp. 267-282.
-Hatami, H. and Aghayan, I. (2017) "Traffic efficiency evaluation of elliptical roundabout compared with modern and turbo roundabouts considering traffic signal control", Promet, Vol. 29, pp. 1–11.
-Manual, H. C. (2000) "Highway capacity manual", Washington, DC, 11.
 -Khabiri, M., Elahizadeh, M.and MD Diah, J. (2016)" Statistical analysis of two-lane roundabout data for traffic control decision-making in an urban area", International Journal of Transportation Engineering (IJTE), Vol. 4, No. 1, pp. 27-39.
-Mauro, R. and Branco, F. (2010)" Comparative Analysis of Compact Multilane Roundabouts and Turbo-Roundabouts", Journal of Transportation Engineering , Vol. 136, No. 4, pp. 316-322.
-Pilko, H. and Šarić, Š. (2017)" Vehicle Speed Impact on the Design of Efficient Urban Single-Lane Roundabouts", In Scientific and Technical Conference Transport Systems Theory and Practice, pp. 3-15.
-Qu, X. , Ren, L. , Wang, S. and Oh, E. (2014)" Estimation of Entry Capacity for Single-Lane Modern Roundabouts: Case Study in Queensland", Australia. Journal of Transportation Engineering , Vol. 140, No. 7, pp. 1-23.
-Robinson, B. W., Rodegerdts, L., Scarborough, W., Kittelson, W., Troutbeck, R., Brilon, W. and Flannery, A. (2000)" Roundabouts: An informational guide", No. FHWA-RD-00-067.
-Rubio-Martín, J. L., Jurado-Piña, R. and Pardillo-Mayora, J. M. (2014)" Heuristic procedure for the optimization of speed consistency in the geometric design of single-lane roundabouts", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 42, No. 1, pp. 13-21.
-Silva, A. B. , Vasconcelos, L. and Santos, S. (2014)" Moving from Conventional Roundabouts to Turbo-Roundabouts", Procedia - Social and Behavioral Sciences , Vol. 111, pp. 137–146.
-Sisiopiku, V. P. and Oh, H. U. (2001)" Evaluation of Roundabout Performance Using SIDRA", Journal of Transportation Engineering , Vol. 127, No. 2, pp. 143-150.
-Tollazzi T, Giovanni T, Guerrieri M. and Campisi T. (2015)" Environmental, functional and economic criteria for comparing “target roundabouts” with one- or two-level roundabout intersections", Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 34, No. 1, pp. 330-344.
-Vujanić, M., Savićević, M., Antić, B. and Pešić, D. (2016)" Safety effectiveness of converting conventional intersections to roundabouts: case study in the city of Niš", Promet, Vol. 28, No. 1, pp. 529–537.
-Zhang, L., Du, W., Liu, S. and Zhang, S. (2009)" Dynamic vehicular delay analysis between a roundabout and a pre-timed traffic signal", In Logistics: The Emerging Frontiers of Transportation and Development in China, pp. 3982-3988.