ایمن سازی تردد دانش آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی ( مطالعه موردی: بابل)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

در این پژوهش ایمنی عبور دانش آموزان از عرض خیابان از طریق کاهش سرعت وسائل نقلیه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، دو طرح خط کشی به عنوان ابزار ترافیکی در نزدیکی یکی از مدارس شهرستان بابل در استان مازندران اجرا شد. مطالعات قبل و بعد سرعت ها نشان داد که اجرای خط کشی و گذرگاه عبور عابرین در مسیر (طرح اول) منجر به کاهش سرعت میانگین تمامی وسائل نقلیه به میزان 66/3 کیلومتر بر ساعت شده است در حالی‌که میزان کاهش سرعت میانگین برای طرح دوم (نوشتار پیش آگاهی مدرسه بر روی روسازی) مقدار 26/5 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. میزان کاهش سرعت 85 درصدی تمامی وسائل نقلیه با اجرای طرح اول 36/3 کیلومتر بر ساعت کاهش یافت، اما کاهش 86/6 کیلومتربرساعت برای سرعت 85درصدی وسائل نقلیه پس از اجرای طرح دوم، بیانگر تاثیر بیشتر اجرای این طرح بود. همچنین مقادیر کاهش سرعت ها به تفکیک جنسیت رانندگان متفاوت بود. برای رانندگان مرد، کاهش سرعت متوسط بعد از طرح های اول و دوم به ترتیب برابر است با 97/3 و 27/5 کیلومتر بر ساعت، در حالیکه این مقادیر برای رانندگان زن 78/3 و 21/6 کیلومتر بر ساعت گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Han, Ding, Xiaohua, Zhao, Jian, Rong and Jianming, Ma (2015) “Experimental research on the effectiveness and adaptability of speed reduction markings in downhill sections on urban roads: A driving simulation study”, Accident Analysis and Prevention Vol. 75, pp.119–127.
-Hernán, Gonzalo-Orden, Marta, Rojo, Heriberto, Pérez-Acebo, Alaitz Linares (2016) “Traffic calming measures and their effect on the variation of speed”, Transportation Research Procedia Vol. 18, pp.349 – 356
-Gitelman, V., Carmel, R., Pesahov, F. and  Hakkert, Sh. (2016)  “An examination of the influence of crosswalk marking removal on pedestrian safety as reflected in road user behaviours”,  Transportation Research Part F , In Press
-Konstandinos, Diamandouros and  Gatsch, Michael (2016) “Rainvision: the impact of road markings on driver behaviour –wet night visibility”,  Transportation Research Procedia Vol. 14, pp.4344– 4353
-OECD/ECMT Transport Research Center,  Speed Management Report. Paris, 2006.‎
- Shackela, S. C and Parkin, J. (2014) “Influence of road markings, lane widths and driver behavior on proximity and speed of vehicles overtaking cyclists”,  Accident Analysis and Prevention, Vol.  73, pp. 100–108.
- World Health Organisation ( 2015) “Global Status Report on Road Safety”, WHO 
-Yanyong, Guo, Pan, Liu, Qiyu, Liang, and Wei Wang (2016) “Effects of parallelogram-shaped pavement markings on vehicle speed and safety of pedestrian crosswalks on urban roads in China”,  Volume 95, Part B, October, pp. 438-447
- حقیقی، فرشیدرضا، یوسفی، حامد، جعفری، رضا و اکبری، علی (1394) "بررسی تأثیر تمهیدات آرام‌سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه‌ساز رانندگی"، فصلنامه مهندسی حمل­و­نقل، دوره 6، شماره 3، ص 429-444
- سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای(1388)  "سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در سال "، تهران: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
- سیدابریشمی، سید احسان و کریمی، ارسطو (1391) " کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرحهای آرام سازی ترافیک شهری"، فصلنامه مهندسی حمل­و­نقل، دوره 3، شماره 3، ص 215-226