بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 مربی، گروه عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

درصدهای مختلفی از پودر لاستیک به دو روش تر و خشک به مخلوط اضافه شده و مقاومت کششی و حساسیت رطوبتی قبل و بعد از پیر شدگی بلند مدت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که در  روش اختلاط تر و خشک،  مقدار بهینه پودر لاستیک، که به ازای آن مقاومت کششی در حالت خشک و مرطوب حداکثر می باشد، به ترتیب 1 و 10% می باشد، که به ازای آنها، مقاومت کششی در حالت خشک در روش اختلاط خشک و تر، به ترتیب، 20 و 18% بیشتر از آن در مخلوط کنترل است. اما، در حالت مرطوب، مقاومت کششی نمونه های حاوی مقادیر بهینه پودر لاستیک در حالت خشک و تر تقریبا 0 و 17% بیش از مقاومت کششی نمونه کنترل است. در مخلوط آسفالتی بدون لاستیک و حاوی درصدهای مختلف لاستیک به روش خشک و تر، پیر شدگی باعث افزایش جزیی در مقاومت کششی می گردد.  از دیگر نتایج به دست آمده می توان به افزایش حساسیت رطوبتی در اثر پیر شدگی برای مخلوطهایی که لاستیک به صورت تر به آنها اضافه شده اشاره نمود، به طوری که نسبت مقاومت کششی نمونه هایی که مقدار بهینه پودر لاستیک به صورت تر به آنها افزوده شده از حداقل مورد نیاز مشخصات فنی کمتر می شود.  در حالی که، در مخلوطهایی که به آنها لاستیک به صورت خشک اضافه گردیده است، پیر شدگی باعث کاهش حساسیت رطوبتی می گردد و مخلوط حاوی مقدار بهینه پودر لاستیک دارای نسبت مقاومت کششی 98% می گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moisture Damage and Long Term Ageing of Asphalt Concrete Containing Waste Rubber Waste Tire Rubber

نویسندگان [English]

  • Hasan Taherkhani 1
  • Hosein Bayat 2
  • Hamid Reza Akbari 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Lecturer,, Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 MSc. Grad., Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

 In this research, the effects of using different amounts of waste tire by dry and wet method, on the long term aging and moisture damage of a typical asphalt concrete have been investigated. Results show that in both methods of mixing, there is an optimum tire content by which the highest dry and conditioned indirect tensile strength is achieved. The optimum tire content for the dry and wet method was found to be 1 and 10%, respectively, by which, the indirect tensile strength in dry and wet method was found to be 20 and 18% higher than the control mixture. However, the conditioned indirect tensile strength of the mixtures containing the optimum rubber content in dry and wet method was found to be 0 and 17% higher than that of the control mixture. The experiments on the for both method mixing, the aged specimens  show that aging results in a slight increase in the indirect tensile strength of the control mixture and the mixtures containing different percentages of crumb rubber. Also the results show that long term ageing results in the increase of moisture susceptibility in the mixtures containing crumb rubber added by the wet method. However, the mixtures containing crumb rubber added by the dry method have a less susceptibility to moisture after long term ageing than that before long term ageing, for which a tensile strength ratio (TSR) of 0.98 was obtained. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt concrete
  • waste tire
  • Indirect Tensile Strength
  • ageing
  • Moisture Damage
-دانش، الف.، اکبری نسرکانی، ع. الف.، سراجی، م و افلاکیان، الف. (1396) "خصوصیات ویسکوالاستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با پودر لاستیک و گوگرد با پوشش پلیمری" مجله مهندسی حمل و نقل، سال نهم، شماره دوم، ص. 207-189.
    -Abdelrahman, M., Carpenter, S. (1999) "Mechanism of interaction of asphalt cement with crumb rubber modifier", Transportation Research Record Board, Board 1661, pp 106–113.
   -Airey, G. D.; Rahman, M.; Collop, A. C. (2004) "Crumb rubber and bitumen interaction as a function of crude source and bitumen viscosity" Road Materials and Pavement Design, Vol.5, No.4, pp. 453–475.
-Amirkhanian, S. N. (2001). Utilization of crumb rubber in asphaltic concrete mixtures–south carolina’s experience" South Carolina Department of  Transportation, South Carolina, USA.
       -Arabani, M.; Tahami, S. A.; Hamedi, G. H. (2018)"Performance evaluation of dry process crumb rubber modified asphalt mixtures with nano-material", Road Materials and Pavement Design, Vol. 9, No. 5, pp. 1241-1258.
-Bell, C. A., AbWahab, Y., Cristi, M. E. and  Sosnovske, D. (1994) "Selection of laboratory aging procedures for asphalt-aggregate mixtures" (No. SHRP-A-383). Strategic Highway Research Program.
-Buncher, M. S. (1995) "Evaluating the effects of the wet and dry processes for including crumb rubber modifier in hot mix asphalt", Auburn, Alabama; Auburn University.
-Cao, W. (2007) "Study on properties of recycled tire rubber modified asphalt mixture using dry process", Construction and Building Material, Vol. 17, No. 1, pp.1011-1015.
       -Ding, X.; Ma, T.; Zhang, W.; Zhang, D. (2017)"Experimental study of stable crumb rubber asphalt and asphalt mixtures", Construction and Building Materials, Vol. 157, pp. 975-981. ETRMA statistics http://www.etrma.org/pdf/20101220%20Brochure%20ELT_2010_final%20version.pdf2012.
     - Feiteira Dias, J. L.; Picado-Santos, L. G.; Capita˜o, S. D. (2014) "Mechanical performance of dry process fine crumb rubber asphalt mixtures placed on the Portuguese road network", Construction and Building Materials, Vol. 73, pp. 247–254.
-Han, L., Zheng, M., Wang, C. (2016) "Current status and development of terminal blend tyre rubber modified asphalt", Construction and Building Materials, Vol. 128, pp.399-405.
     - Herna´ndez-Olivares, F.; Witoszek-Schultz, B; Alonso-Ferna´ndez, M.; Benito-Moro, C. (2009) "Rubber-modified hot-mix asphalt pavement by dry process, International Journal of Pavement Engineering, Vol. 10, No. 4, pp. 277–288.
     - Hossain, Z., Bairgi, B. and Belshe, M., (2015) "Investigation of moisture damage resistance of GTR-modified asphalt binder by static contact angle measurements", Construction and Building Materials, Vol. 95, pp. 45-53.
-Islam, M. R., Hossain, M. I. and Tarefder, R. A. (2015) “A Study of Asphalt Aging Using Indirect Tensile Strength Test.”Construction and Building Materials,Vol. 95, pp.218-223.
     - Lastra-González, P.;  Calzada-Pérez, M. A.;  Castro-Fresno, D. Vega-Zamanillo, A.; Indacoechea-Vega, I. (2016) "Comparative analysis of the performance of asphalt concretes modified by dry way with polymeric waste", Construction and Building Materials, Vol. 112, pp. 1133–1140.
-Lawrence, C. E., Killackey B. J. and Lynch, D. F. (1991) "Experimental hot mix pavement with scrap tire rubber at Thamesville" Ontario, Ontario Ministry of Transportation, Report 1.
  -  Lee, S. J.; Akisetty, C. K.; Amirkhanian, S. N. (2008) "The effect of crumb rubber modifier
(CRM) on the performance properties of rubberized binders in HMA pavements", Construction and Building Materials, Vol. 22, No. 7, pp. 1368–1376.
-Liseane, P., Glicerio, T., Jorge, T. et al., (2010) "Evaluating permanent deformation in asphalt rubber mixtures", Construction and Building Materials, Vol. 24, pp. 1193–1200.
  - Moreno, F.; Rubio, M. C.; Martinez-Echevarria, M. J. (2011) "Analysis of digestion time and the crumb rubber percentage in dry-process crumb rubber modified hot bituminous mixes", Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 5, pp 2323–2334.
-Morris, G. R., Carlson, D. D. (2001) "The apparent unique behavior of thin asphalt rubber hot-mix overlays in Arizona. Beneficial use of recycled materials in transportation applications" Air and Waste Management Association, Arlington, Virginia, November 13-15, 2001, pp. 651-666.
    -  Navarro, F. J.; Partal, P.; Martinez-Boza, F.;  Gallegos, G. (2005) "Influence of crumb rubber concentration on the rheological behavior of a crumb rubber modified bitumen", Energy Fuels, Vo. 19, No .5, pp. 1984–1990.
    - Neto, S. A. D.; Farias, M. M.; Pais, J. C.;  Pereira, P. A.; Sousa, J. B. (2006) "Influence of crumb rubber and digestion time on the asphalt rubber binders", Road Materials and Pavement Design, Vol.7, No. 2, pp. 131–148.
   - Nguyen, H. T. and Tran, T. N. (2018) "Effects of crumb rubber content and curing time on the properties of asphalt concrete and stone mastic asphalt using dry process" International Journal of Pavement Research and Technology, Vol. 11, No.3, pp. 236-244.
-Papagianakis, A. T. and Lougheed, T. J. (1995) " A review of crumb-rubber modified asphalt concrete technology" Final report, Washington State department of Transportation, WA, RD 379.1.
     - Partl, M. N., Pasquini, E., Canestrari, F. and Virgili, A. (2010) "Analysis of water and thermal sensitivity of open graded asphalt rubber mixtures", Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 3, pp. 283-291.
-Pasquini, E., Canestrari, F. and Cardone, F.  (2011) "Performance evaluation of gap graded asphalt rubber mixtures" Construction and Building Materials, Vol. 25, pp. 2014–2022.
      -Pereze, I. and Pasandin, A. R. (2017)"Moisture damage resistance of hot mix asphalt made with recycled concrete aggregates and crumb rubber", Journal of Cleaner Production, Vol. 165, pp. 405-414.
-Presti, D. L. (2013) "Recycled tyre rubber modified bitumens for road asphalt mixtures: A literature review" Journal of Construction and Building Materials, Vol. 49, pp. 863-881.
-Punith, V. S., Suresha, S. N., Raju, S., Bose, S., Veeraragavan, A. (2012) "Laboratory investigation of open-graded friction-course mixtures containing polymers and cellulose fibers", Journal of Transportation Engineering, Vol. 38, No. 1, pp. 67–74.
-Sharma, V. and  Goyal, S. (2006) “Comparative study of performance of natural fibres and crumb rubber modified stone matrix asphalt mixtures”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 33, No. 2, 134-139.
-Shook, J. F. (1990) "Experimental construction of rubber modified asphalt pavements in New York State" New York Department of Transportation Research Report.
      -Sobhy, A.; Pires, M. G.; Presti, D. L. and Airey, G. D. (2018) "The effects of laboratory againg on rheology and fracture characteristics of different rubberized bitumens", Construction and Building Materials; Vol. 180; pp. 188-198.
-State of California. Department of Transportation, (2006) "Asphalt rubber usage guide Materials Engineering and Testing Services", California: Department of Transportation
      -Unsiwilai, S. and B. Sangpetngam (2018) “Influences of particle size and content on deformation resistance of crumb rubber modified asphalt using dry process mix”, Engineering Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 181-193.
      -Venudharan, V. and Biligiri, K. P. (2016b) "Conceptualization of permanent deformation characteristics of rubber modified asphalt binders: energy-based algorithm and rheological modeling", Construction and Building Materials, Vol. 126, pp. 388–397.
      -Venudharan, V. and Biligiri, K. P. (2016a)”Statistical evaluation of crumb rubber modification procedure in asphalt binder modification, in: 2nd IRF Asia Regional Congress & Exhibition, Kuala Lumpur, Malaysia, 16-20 October 2016 (Conference Proceedings).
       -Venudharan, V. and  Biligiri, K. P. (2017a) "Heuristic principles to predict the effect of crumb rubber gradation on asphalt binder rutting performance", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 29, No. 8, pp. 115-124.
       -Venudharan, V. and Biligiri K. P. (2017b) "Effect of crumb rubber gradation on asphalt binder modification: Rheological evaluation, optimization and selection", Materials and Structure, Vol. 50, No. 2, pp. 78-86.
      - Venudharan, V.; Biligiri, K. P. and Das, N. C. (2018) "Investigations on behavioral characteristics of asphalt binder with crumb rubber modification:Rheologicalt and thermochemical approach", Construction and Building Materials,             Vol. 181, pp.455-464.
  -Wang, Q, Li, S.; Wu, X. and Quyang, C. (2016)"Weather aging resistance of different rubber modified asphalt", Construction and Building Materials, Vol. 106; pp. 443-448.
 -Xiao, F., Amirkhanian, S. N., Shen, J. and Putman, B. (2009) "Influences of crumb rubber size and type on reclaimed asphalt pavement (RAP) mixtures", Construction and Building Materials, Vol. 23, No.2, pp. 1028-1034.
      - Xiao, F. and Amirkhanian, S. N. (2009) " Laboratory investigation of moisture damage in
rubberised asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement", International Journal of Pavement Engineering, Vol. 10, No. 5, pp. 319-328.
     - Xie, Z. and  Shen, J. (2016) "Performance properties of rubberized stone matrix asphalt mixtures produced through different processes", Construction and Building Materials, Vol. 104; pp. 230–234.
  -Ziari, H.; Goli, A. and Amini, A. (2016) "Effect of crumb rubber modifier on the performance properties of rubberized binders", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 28, No.12, pp. 234-243.