ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور ؛ مطالعه موردی شرکت واگن سازی تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

چکیده

عملکرد درست زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی به اهداف آن دارد. مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین وجود دارد. در این تحقیق از مدل" اسکور" برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران  استفاده شده  است . فرآیندهای اصلی مدل اسکور عبارتند از برنامه ریزی، تامین، ساخت، تحویل و ارجاع.  مدل اسکور دارای 5 ویژگی عملکردی شامل قابلیت اطمینان، پاسخگویی، چابکی، هزینه و مدیریت دارایی می باشد. هدف از این مقاله  ارزیابی عملکرد  زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از مدل اسکور است . برای این منظور پس از مصاحبه با متخصصین ، تعداد 13 معیار در 5 حوزه عملکردی مدل اسکور تعیین و با استفاده از روش AHp ، معیارها وزن دهی شدند . در گام بعدی روشهای اندازه گیری هر یک از معیارها تعیین و برای 8 مجموعه اصلی از تامین کنندگان شرکت واگن سازی تهران فرآیند ارزیابی انجام گردید . در ادامه با استفاده از "روش نرمالیزه دبوئر" و روش "سطح صفر و سطح مورد انتظار،  عملکرد هر یک از معیارها  اندازه گیری شد . نتایج این تحقیق نشان دهنده نقاط ضعف و قوت سیستم زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران است . مهم‌ترین نقطه ضعف زنجیره تامین شرکت مورد بررسی مربوط به "توانایی ارائه محصولات جدید و توان مهندسی" است. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که عملکرد معیار مذکور  در سطح قابل قبولی نیست  و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Aydin, D. S., Eryuruk, S. H. and Kalaoglu, F. (2014) "Evaluation of the performance attributes of retailers using the SCOR Model and AHP: A Case Study in the Turkish Clothing Industry”, FIbres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 22, No. 5, pp. 14-19.
- Chen, R. C., Du, S. C., Hu, Y. F., Lin, ,. S. and Li, S. S. (2005). "Measuring Supply Chain Performance Based on SCOR: A Case Study of a Garment Company in Taiwan". Proceedings of the Fifth International Conference on Electronic Business, Hong Kong.
- Elgazzar, S., Tipi, N., Hubbard, N. and Leach, D. (2010) "Incorporating fuzzy AHP in SCOR model for measuring supply chain operations performance: A case study of an EGYPTION natural bottled water company", Proceedings of the 15th Annual Logistics Research Network Conference, pp. 180-187.
- Golparvar, M. and Seifbarghy, M. (2009) "Application of SCOR Model in an Oil- producing Company", Journal of Industrial Engineering, Vol. 2, Issue 4, pp. 59-69.
- Lai, K.H., Ngai, E.W.T. and Cheng, T. C. E. (2002) "Measures for Evaluating Supply chain performance in transport logistics", Transportation Research, Vol. 38, No. 6, pp.  439-4 Palma Mendoza, J. A. (2014) "Analytical hierarchy process and SCOR model to support supply chain re-design”; International Journal of Information Management, Vol. 34, pp. 634-638.6.
 - Raja Abdullah, R. N., Yahua, B. S. and Malim, M. R. (2013) "Supplier selection decision support sysytam: A case study in Malaysian Hypermarket", Proceedings of International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW2013), pp. 189-194.
- Trienekens, J. and Hvolby, H. (2000) "Performance Measurement and Improvement in Supply Chain", Proceedings of CINET Conference, pp. 132-141
- Soleymani Sedehi, M. and Ghafari Nasab, N. (2013) "Supply chain management (SCOR Model and performance indexes and software), Institute for Trade Studies and Research. Tehran. (In Persian) 
 - Shekari, A., Fallahian, S. and Sadeghi Chamazin, M. (2005) “Implementation of Lean Supply Chain, Using Performance Indexes” 2nd Conferences on Logistics and supply Chain. Tehran. (In Persian) 
 - Vaseghi Amiri, F. (2010) “Developing an Evaluation Model for Performance Evaluation in Textile Industry” A Master Thesis. Iran University of Science and Technology. (In Persian)
 - مومنی، منصور (1387) "مباحث نوین تحقیق در عملیات" ؛ انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ دوم