ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور ؛ مطالعه موردی شرکت واگن سازی تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

چکیده

عملکرد درست زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی به اهداف آن دارد. مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین وجود دارد. در این تحقیق از مدل" اسکور" برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران  استفاده شده  است . فرآیندهای اصلی مدل اسکور عبارتند از برنامه ریزی، تامین، ساخت، تحویل و ارجاع.  مدل اسکور دارای 5 ویژگی عملکردی شامل قابلیت اطمینان، پاسخگویی، چابکی، هزینه و مدیریت دارایی می باشد. هدف از این مقاله  ارزیابی عملکرد  زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از مدل اسکور است . برای این منظور پس از مصاحبه با متخصصین ، تعداد 13 معیار در 5 حوزه عملکردی مدل اسکور تعیین و با استفاده از روش AHp ، معیارها وزن دهی شدند . در گام بعدی روشهای اندازه گیری هر یک از معیارها تعیین و برای 8 مجموعه اصلی از تامین کنندگان شرکت واگن سازی تهران فرآیند ارزیابی انجام گردید . در ادامه با استفاده از "روش نرمالیزه دبوئر" و روش "سطح صفر و سطح مورد انتظار،  عملکرد هر یک از معیارها  اندازه گیری شد . نتایج این تحقیق نشان دهنده نقاط ضعف و قوت سیستم زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران است . مهم‌ترین نقطه ضعف زنجیره تامین شرکت مورد بررسی مربوط به "توانایی ارائه محصولات جدید و توان مهندسی" است. نتایج این تحقیق نشانگر آن است که عملکرد معیار مذکور  در سطح قابل قبولی نیست  و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation in Railway Industry using SCOR Model” Case Study: TWM Co.

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ahadi 1
  • Amir Hossein Sharifian 2
1 Assistabt Professor, Department of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 MSc. Student, Department of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Supply chain performance has an important impact on sustainable success and profitability of companies. Today, development of markets has changed the competition face from the company level to supply chain level. Many companies have focused on performance of supply chains to achieve competitive advantage in the market. Therefore, identifying the existing supply chain structures and developing a supply chain performance evaluation system is necessary to identify weaknesses and plan a continuous improvement program.
Various models are developed for performance evaluation of supply chain. In this study, a comprehensiveness model, that is Supply Chain Operation Reference Model (SCOR), is used for performance evaluation of supply chain management in Tehran Wagon Manufacturing Company.
SCOR model is based on reengineering, benchmarking and best practices concepts. The SCOR model includes 3 main levels. The main processes include plan, supply, make, delivery and referrals. The model consists of five performance attributes that is reliability, responsiveness, agility, cost and asset management and every level contains its criteria to measure performance.
The purpose of this study is to evaluate supply chain performance of Tehran Wagon Manufacturing Company by applying SCOR model and also suggest recommendation to improve performance of supply chain of the company. For this purpose, by interview with industry experts, 13 criteria in five areas of SCOR model were determined and weighted by using Analytical Hierarchy Process technique (AHP). Finally, the performance of the 8 most important suppliers of TWM Company were investigated and appropriate recommendations proposed for better logistics performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Supply Chain
  • Tehran Wagon Manufacturing Company
  • Supply Chain Operation Reference Model (SCOR)
- Aydin, D. S., Eryuruk, S. H. and Kalaoglu, F. (2014) "Evaluation of the performance attributes of retailers using the SCOR Model and AHP: A Case Study in the Turkish Clothing Industry”, FIbres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 22, No. 5, pp. 14-19.
- Chen, R. C., Du, S. C., Hu, Y. F., Lin, ,. S. and Li, S. S. (2005). "Measuring Supply Chain Performance Based on SCOR: A Case Study of a Garment Company in Taiwan". Proceedings of the Fifth International Conference on Electronic Business, Hong Kong.
- Elgazzar, S., Tipi, N., Hubbard, N. and Leach, D. (2010) "Incorporating fuzzy AHP in SCOR model for measuring supply chain operations performance: A case study of an EGYPTION natural bottled water company", Proceedings of the 15th Annual Logistics Research Network Conference, pp. 180-187.
- Golparvar, M. and Seifbarghy, M. (2009) "Application of SCOR Model in an Oil- producing Company", Journal of Industrial Engineering, Vol. 2, Issue 4, pp. 59-69.
- Lai, K.H., Ngai, E.W.T. and Cheng, T. C. E. (2002) "Measures for Evaluating Supply chain performance in transport logistics", Transportation Research, Vol. 38, No. 6, pp.  439-4 Palma Mendoza, J. A. (2014) "Analytical hierarchy process and SCOR model to support supply chain re-design”; International Journal of Information Management, Vol. 34, pp. 634-638.6.
 - Raja Abdullah, R. N., Yahua, B. S. and Malim, M. R. (2013) "Supplier selection decision support sysytam: A case study in Malaysian Hypermarket", Proceedings of International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW2013), pp. 189-194.
- Trienekens, J. and Hvolby, H. (2000) "Performance Measurement and Improvement in Supply Chain", Proceedings of CINET Conference, pp. 132-141
- Soleymani Sedehi, M. and Ghafari Nasab, N. (2013) "Supply chain management (SCOR Model and performance indexes and software), Institute for Trade Studies and Research. Tehran. (In Persian) 
 - Shekari, A., Fallahian, S. and Sadeghi Chamazin, M. (2005) “Implementation of Lean Supply Chain, Using Performance Indexes” 2nd Conferences on Logistics and supply Chain. Tehran. (In Persian) 
 - Vaseghi Amiri, F. (2010) “Developing an Evaluation Model for Performance Evaluation in Textile Industry” A Master Thesis. Iran University of Science and Technology. (In Persian)
 - مومنی، منصور (1387) "مباحث نوین تحقیق در عملیات" ؛ انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ دوم