ارائه مدل پارامتریک چندهدفه اصلاح‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی در حمل‌ونقل درون‌شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین مراحل در انجام مطالعات ویا اقدامات حمل‌ونقلی، تعیین میزان اهمیت و اولویت اهداف حملونقلی شهر است. به طور کلی دو نوع هدف در مطالعات حملونقلی میتواند تعریف شود: اهداف کلی و اهداف جرئی. این مقاله به دنبال ارائه روشی برای اولویتبندی یکپارچه اهداف کلی حملونقلی است، به گونهای که دیدگاه همه افراد (مسوولان، متصدیان و کارشناسان) مرتبط با امر حملونقل در این اولویتبندی در نظر گرفته شود. در روش ارائه شده، پس از دریافت نظر همه افراد در خصوص امتیاز و اولویت هر هدف، از روش پارامتریک وزندهی، به یک اولویتبندی یکپارچه از دیدگاه همگان دست یافته میشود. با توجه به پراکندگی امتیازهای ارائهشده توسط افراد مختلف، ساختار غالب و مغلوبی برای هر هدف کلی نسبت به سایر اهداف کلی در نظر گرفته شده و روش بهینهسازی چندهدفه پارامتریک به گونهای اصلاح شده است که این ساختار غالب و مغلوبی در اولویت اهداف موثر باشد. روش ارائهشده برای اولویتبندی اهداف کلی شهر مشهد نشان میدهد که در صورت عدم لحاظ کردن پراکندگی در امتیازها (و صرفاً استفاده از مقدار میانگین امتیازها) به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد که میتواند با خطای تصمیمگیری همراه باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سه هدف کلی اولویت‌دار به دست آمده از دو روش وزن‌دهی ساده و روش ارائه‌شده  در شهر مشهد مشابه هستند، ولی اولویت چهارم به دست‌آمده از دو روش متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اصغرپور، محمدجواد (1377) "تصمیم‌گیری­های چند معیاره"، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.
- پویانی، علی و احدی، حمیدرضا. (1396) "ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه‌ای و مهندسی ارزش"، فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال نهم، شماره دوم، ص. 231-242.
- مرکز مطالعات حمل و نقل (ممتحن) (1374) "خلاصه گزارش مرحله اول مطالعات جامع حمل و نقل مشهد، گزارش شماره 09-74"، مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد.
- مهندسین مشاور طرح هفتم (1389) "شناسایی اهداف و مسائل حمل و نقل، گزارش شماره 09-"74، مطالعات بهنگام‌سازی طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد.
- El-Banna, A. Z. (1993) "A study on parametric multi-objective programming problems without differentiability", Computers & Mathematics with Applications, Vol. 26, No. 12, pp. 87-92.
- Enkhbat, R., Guddat, J., and Chinchuluun, A. (2008) “Parametric Multiobjective Optimization”, In Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria (pp. 529-538). Springer, New York.
- Figueira, J., Greco, S. and Ehrgott, M. (2005) “Multiple criteria decision analysis state of the art surveys”, London, Springer.
- Gayle, S. (2000) “Urban transportation studies”, FHWA. Transportation Planning Handbook. Washington DC: FHWA, pp. 395-423.
- Hoover, J. (1994) “Post-intermodal surface transportation efficiency act public involvement”, Transportation Research Record, No. 1463, pp. 48-48.
- Keever, D., Frankoski, G. and Lynott, J. (1999) “In the possibilities are the solutions: Assessment and implications of the public-involvement process during the environmental impact Study of the Woodrow Wilson Bridge”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1685, pp. 135-143.
- Khairul, M. Simare-mare and Siahaan, A. P. U. (2016) “Decision support system in selecting the appropriate laptop using simple additive weighting”, International Journal of Recent Trends in Engineering & Research, Vol. 2, No. 12, pp. 215-222.
- Khisty, C. J. and Lall, B. K. (2006) “Transportation engineering; An introduction”, New Jersey: Prentice Hall.
- Kumar, A., Sah, B., Singh, A. R., Deng, Y., He, X., Kumar, P. and Bansal, R. C. (2017) “A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 69, pp. 596-609.
- Lorenz, J. and Ingram, R. (1999) “It's not just for projects anymore: Kansas department of transportation's innovative, agencywide public-involvement program”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1685, pp. 120-127.
- Mardani, A. , Zavadskas , E. K., Khalifah, Z. , Jusoh, A.  and  Nor, Kh. (2016) “Multiple criteria decision-making techniques in transportation systems: a systematic review of the state of the art literature”, Transport, Vol. 31, No. 3, pp. 359-385.
- Mardani, A., Jusoh, A., Nor, Kh., Khalifah, Z., Zakwan, Norhayati and Valipour A. (2015) “Multiple criteria decision-making techniques and their applications – a review of the literature from 2000 to 2014”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 28, No. 1, pp. 516-571.
- Mardani, A., Jusoh, A., Zavadskas, E.K., Cavallaro, F. and Khalifah, Z. (2015) “Sustainable and renewable energy: an overview of the application of multiple criteria decision-making techniques and Approaches”, Sustainability, Vol. 7, No. 10, pp. 13947-13984.
- Memariani, A., Amini, A. and Alinezhad, A. (2009) “Sensitivity analysis of simple additive weighting method (SAW): the results of change in the weight of one attribute on the final ranking of alternatives”, Journal of Industrial Engineering, Vol. 4, pp. 13- 18.
- Meyer, M. D. (1980) “Monitoring system performance: a foundation for tsm planning”, Transportation Research Board Special Report 190.
- Meyer, M. D. and Miller E. J. (2001) “Urban transportation planning”, McGraw-Hill.
- Nurmalini, N. and Rahim, R. (2017) “Study Approach of Simple Additive Weighting for Decision Support System”, International Journal of Scientific Research in Science and Technology, Vol. 2, No. 3, pp. 541-544.
- Szidarovszky, F., Gersbon, M. E. and Duckstein, L. (1986) “Techniques of multi-objective decision making in systems management”, Elsevier.
- Thomas, E. N. and Schofer, J. L. (1970) “Strategies for the evaluation of alternative transportation plans”, NCHRP Report 96.