ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو/ دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجو

چکیده

در راستای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی استفاده از تکنولوژی آسفالت نیمه گرم در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. تکنولوژی های مختلفی برای ساخت آسفالت نیمه گرم وجود دارد. در این مقاله نانو ماده زایکوترم به عنوان یک افزودنی شیمیایی جدید و ساسوبیت به عنوان رایج ترین واکس آلی، دو نمونه از تکنولوژی‌های ساخت مخلوط‌های آسفالتی نیمه گرم می‌باشند که مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. علی رغم مزیت های زیاد آسفالت نیمه گرم حساسیت رطوبتی و شیارشدگی دو مورد از نگرانی های اصلی مربوط به این تکنولوژی است که در این پژوهش بررسی شده است.آزمایش طیف سنج مادون قرمز فوریه به منظور بررسی خصوصیات عملکردی قیر خالص و قیر اصلاح شده با نانو ماده زایکوترم مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 45 نمونه مخلوط آسفالتی گرم و نیمه گرم ساخته شد، که به منظور بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های ساخته شده از آزمایش مقاومت کششی غیر‌مستقیم (ITS) و مدول برجهندگی استفاده شده است. همچنین آزمایش خزش دینامیکی برای ارزیابی پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان می‌دهد که نانو ماده زایکوترم علاوه بر کاهش دمای اختلاط و تراکم، باعث بهبود حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی نسبت به مخلوط آسفالتی گرم کنترلی و مخلوط ساسوبیتی می‌شود. از طرف دیگر ساسوبیت با افزایش سختی مخلوط آسفالتی باعث افزایش مدول برجهندگی و همچنین کاهش میزان شیار شدگی نسبت به دو مخلوط دیگر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات