مسأله مسیریابی وسایل نقلیه باز با در نظر گرفتن رضایت ‌رانندگان: الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، یک مدل مسیر‌یابی وسایل نقلیه باز جدید با دو هدف متمرکز بر حداکثر کردن رضایت توزیع کنندگان و حداقل کردن اندازه ناوگان به طور همزمان ارایه می‌شود. با توجه به دنیای واقعی، با توجه به خصوصی بودن توزیع‌کنندگان، درآمد توزیع‌کنندگان به دلیل آن که تابعی از تعداد کالاهای حمل شده می‌باشد با ظرفیت وسیله نقلیه ا ارتباط مستقیم دارد و از طرف دیگر کمینه کردن تعداد ناوگان با استفاده از وسایط نقلیه با ظرفیت های متفاوت باعث هزینه‌های غیر‌مستقیم می‌گردد. علاوه بر آن با توجه به خصوصی بودن ناوگان با توجه به دنیای واقعی وسایط نقلیه پس از سرویس‌رسانی به دپو باز نمی گردند. به دلیل کاربرد فراوان این مدل در توزیع محصولات توسط بخش خصوصی، مسیریابی وسایط نقلیه در حالت باز در این مقاله بررسی شده است. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه مورد بررسی از نوع مسایل NP-hard است، از همین رو به منظور حل این نوع مدل از روش فوق ابتکاری تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیهMOEA/D) )‌ استفاده و نتایج حاصل با جواب‌های حاصل از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات چند هدفه (MOPSO) مقایسه و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. به طور میانگین از نظر زمانی الگوریتم (MOPSO)‌ تقریبا 10 درصد کند تر از الگوریتم (MOPSO) عمل می‌کند علاوه بر آن کیفیت جواب‌های الگوریتم MOEA/D) )‌ در میانگین تعداد ناوگان حمل و نقل حدود 16% بهتر از الگوریتم (MOPSO)‌ است که نشان دهنده عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات