اندازه گیری نرخ جذب سفر محدوده مرکزی شهر اصفهان در مقایسه با استاندارد ITE، به منظور حذف کاربری‌های جاذب سفرهای ناسازگار با نقش محدوده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

دسته ای از کاربریهای محدوده مرکزی شهر اصفهان به دلیل ناسازگاری با کاربریهای همجوار خود و نقش محدوده، اثرات مهمی بر میزان ترافیک و سفرسازی این محدوده دارند. مقاله حاضر با هدف تعیین کاربریهای موثر بر میزان سفرسازی محدوده مرکزی اصفهان و محاسبه‌ ضریب جذب سفر این کاربریها، عوامل موثر بر میزان سفرسازی کاربریهای این محدوده را بررسی نموده و با محاسبه ضرایب جذب سفر این کاربریها، به این پرسش پاسخ داده که کدام دسته از کاربریها، اثرگذاری بیشتری بر تولید و جذب سفر محدوده دارند و نیز جابجایی آنها چه تاثیری بر ترافیک محدوده خواهد داشت. به این منظور، دوازده ناحیه ترافیکی که هسته مرکزی شهر اصفهان را تشکیل می دهند، به عنوان محدوده مورد مطالعه مشخص گردید و اطلاعات مربوط به سفرهای جذب شده به هر یک از آنها در قالب شش دسته سفر جمع آوری شد. ضرایب جذب سفر کاربریها، از تقسیم تعداد سفرهای روزانه انجام شده به هر کاربری بر مساحت آن کاربری حاصل گردید؛ این ضریب مشخص می نمود که به ازای هر متر مربع از یک کاربری، چه تعداد سفر روزانه رخ می دهد. سپس با استفاده از استاندارد مهندسین حمل و نقل امریکا که ضرایبی را به صورت پیشنهادی و مطلوب برای تمامی کاربریها ارائه می نماید، به مقایسه ضرایب جذب سفر کاربریها در وضع موجود و پیشنهادی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در تمامی کاربریها به جز کاربری درمانی، جذب سفر به حالت پیشنهادی بسیار نزدیک و حتی در مواردی مطلوبتر می باشد. همچنین نتایج حاصل از تاثیر جابجایی کاربریهای درمانی به خارج از محدوده بر وضعیت ترافیکی آن ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات