اندازه گیری نرخ جذب سفر محدوده مرکزی شهر اصفهان در مقایسه با استاندارد ITE، به منظور حذف کاربری‌های جاذب سفرهای ناسازگار با نقش محدوده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

دسته ای از کاربریهای محدوده مرکزی شهر اصفهان به دلیل ناسازگاری با کاربریهای همجوار خود و نقش محدوده، اثرات مهمی بر میزان ترافیک و سفرسازی این محدوده دارند. مقاله حاضر با هدف تعیین کاربریهای موثر بر میزان سفرسازی محدوده مرکزی اصفهان و محاسبه‌ ضریب جذب سفر این کاربریها، عوامل موثر بر میزان سفرسازی کاربریهای این محدوده را بررسی نموده و با محاسبه ضرایب جذب سفر این کاربریها، به این پرسش پاسخ داده که کدام دسته از کاربریها، اثرگذاری بیشتری بر تولید و جذب سفر محدوده دارند و نیز جابجایی آنها چه تاثیری بر ترافیک محدوده خواهد داشت. به این منظور، دوازده ناحیه ترافیکی که هسته مرکزی شهر اصفهان را تشکیل می دهند، به عنوان محدوده مورد مطالعه مشخص گردید و اطلاعات مربوط به سفرهای جذب شده به هر یک از آنها در قالب شش دسته سفر جمع آوری شد. ضرایب جذب سفر کاربریها، از تقسیم تعداد سفرهای روزانه انجام شده به هر کاربری بر مساحت آن کاربری حاصل گردید؛ این ضریب مشخص می نمود که به ازای هر متر مربع از یک کاربری، چه تعداد سفر روزانه رخ می دهد. سپس با استفاده از استاندارد مهندسین حمل و نقل امریکا که ضرایبی را به صورت پیشنهادی و مطلوب برای تمامی کاربریها ارائه می نماید، به مقایسه ضرایب جذب سفر کاربریها در وضع موجود و پیشنهادی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در تمامی کاربریها به جز کاربری درمانی، جذب سفر به حالت پیشنهادی بسیار نزدیک و حتی در مواردی مطلوبتر می باشد. همچنین نتایج حاصل از تاثیر جابجایی کاربریهای درمانی به خارج از محدوده بر وضعیت ترافیکی آن ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The measurment of the rate of trip attraction in the central area of Isfahan comparing with ITE, in order to omit the trip attraction uses incompatible with the area function

نویسنده [English]

  • forough hashemi 1
چکیده [English]

A group of uses of central area of Isfahan, due to incompatibility with its neighbor uses and the area function, has important role on traffic and trip generation of this area. The present essay aimed at the determination of uses affected the rate of trip generation of the downtown(area) of Isfahan and calculation of coefficient of trip attraction for these uses has studied the effective factors on trip generation rate of this area and with calculation of the coefficients of trip attraction of these uses and also their shifts, it has replied to this question that which one of these uses has more effectiveness on generalization and attraction of trip of this area and also what is the effect of their shifting on the traffic of the area. For this purpose, twelve traffic zones forming central core of Isfahan city has been determined as the region under study and the data related to trips attracted for each of them were collected in six-class frame. The coefficients of trip attraction of uses were calculated by dividing the number of daily trips on each uses into area of that use; this coefficient proved that for each square meter of one use, how many daily trips are done .Then, using the standard of transportation engineers of America (ITE) which offers some factors as a suitable suggestion for all uses, the coefficients of trip attraction of uses in available state and recommended state were compared. The results showed that in all uses but medical use, trip attraction is very close to the recommended state and even it is more desirable in some cases .Also the results developed from effect of shifting medical uses to the outside of the area on traffic state were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • rate of trip attraction
  • central area of Isfahan
  • ITE
دوره 7، شماره 3
فروردین 1395
صفحه 541-556
  • تاریخ دریافت: 08 تیر 1393
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1393
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395