شناسایی سیاست های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

بهبود وضعیت دوچرخه سواری و تشویق به استفاده از آن به عنوان یک شیوه حمل و نقلی دوستدار محیط زیست به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل قابل طرح در شهر تهران مطرح گردیده است. این مطالعه از طریق اطلاعات حاصل از مصاحبه با 290 دوچرخه سوار در سطح منطقه 8 شهر تهران که از سیستم اشتراک دوچرخه استفاده می کرده اند، با هدف شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر در اقبال به استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه انجام شد. در این مطالعه با استفاده از ساختار مدل لوجیت، علاوه بر اثر سیاست های مرتبط با سیستم اشتراک دوچرخه، نقش متغیرهایی چون ویژگی های فردی، خصوصیات سفر و ویژگی های سیستم دوچرخه سواری شناسایی گردیده است. این مطالعه نشان می دهد دوچرخه سوارانی که در ماه تعداد روزهای بیشتری و مسافت های طولانی تری را دوچرخه سواری می کنند تمایل به حفظ استفاده از دوچرخه اشتراکی دارند ولی دوچرخه سواران با زمان دسترسی بیشتر تا ایستگاه اشتراک دوچرخه و کسانیکه مسطح بودن مسیر از دیدگاهشان حائز اهمیت تر است، در شرایط حذف تسهیلات دوچرخه سواری موجود طریقه سفرشان را تغییر می دهند. همچنین، در شرایط احداث سیستم دوچرخه اشتراکی، ارایه پارکینگ امن برای دوچرخه ها و زهکشی مناسب مسیرهای دوچرخه سواری عوامل اصلی بر تمایل به استفاده از دوچرخه اشتراکی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Effective Policies on Bike-sharing System in Tehran

چکیده [English]

Cycling as an environment friendly mode is one of the urban transportation systems that are highly encouraged by sustainable transportation planners. During the past decades, promoting the cycling system has been considered in a number of cities in develop European countries. For instance, cycling is a responsive mode for more than a quarter of trips in the Netherlands cities. Today, a number of transportation demand management measures are focused on promoting cycling system such as spreading exclusive bicycle lanes, developing parking facilities for bicycles and developing bicycle stations. Tehran, as the capital and most populated city of Iran, is suffered from two main problems which are traffic congestion and air pollution. Since the latter is an outcome of the former, Tehran is one of the most polluted cities of the world. To cope with aforementioned problems, promoting the cycling system and encouraging individuals to use this mode is focused by transportation policy makers of the city. In this study, a behavioral model has been developed to show the effect of cycling related measures on the bicyclists’ mode choice behavior. Adopting a logit model, this study presents the effective factors that influence cycling including demographic characteristics, trip characteristics and cycling system characteristics as well as their marginal values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bike-sharing system
  • Transportation demand management
  • Logit Model
  • Tehran
دوره 7، شماره 3
فروردین 1395
صفحه 627-662
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1393
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1395