حل مدل دوهدفه جدید برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان‌محور چند دوره‌ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی خزانه بانک)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

مسئله مکان یابی-مسیریابی کمان محور یک مسئله کاربردی در حوزه مسائل مسیریابی است که تعداد محدودی مدل برنامه ریزی ریاضی برای آن ارائه شده است. در این تحقیق برای اولین بار مدل برنامه ریزی ریاضی غیرخطی مختلط دوهدفه برای مسئله مکان یابی- مسیریابی کمان محور چنددوره ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند ارائه می شود. در مدل پیشنهادی هر وسیله نقلیه در یک سفر می تواند تقاضای تحویل کالا از یک مشتری یا تقاضای جمع آوری کالا از مشتری دیگر را برآورده کند. از روش های ε-محدودیت، الگوریتم های چندهدفه بهینه سازی انبوه ذرات، خفاش، سنجاقک و NSGA-II برای حل مسائل استاندارد استفاده شده است. الگوریتم سنجاقک از نظر شاخص های ارزیابی روش های چندهدفه کارایی بهتری نسبت به سایر روش ها برای حل 22 مسئله استاندارد داشته است. همچنین میزان انحراف جواب های جواب های الگوریتم سنجاقک با روش ε-محدودیت به طور متوسط 0.46% و حداکثر برابر 1.32% است. مدل ارائه شده برای حل یک مسئله واقعی جابجایی وجوه نقد بین خزانه های بانک استفاده شده است. مسائل مطالعه موردی از نوع گره محور با گره های نزدیک به هم است که به مسئله کمان محور تبدیل شده است.بنابراین مطابق قواعد مورد نظر خبرگان بانک از بین مرزهای پارتو ارائه شده توسط الگوریتم سنجاقک برای 10 مسئله مطالعه موردی 13خزانه از بین 18 کاندید برای ارتباط با خزانه مرکزی در تهران، شعب تحت پوشش و خزانه های غیرکاندید انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1397
  • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1397