شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون‌شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در راستای دستیابی به پیچیده‌ترین حالات شناخت رفتاری انسان‌ها، به خصوص بررسی و ارزیابی نحوه عملکرد و رفتار استفاده‌کنندگان راه در هنگام رؤیت علایم ترافیکی نصب شده در مسیرهای عبوری، استفاده از روش‌های آماری مبتنی بر نمونه‌گیری در جامعه مورد مطالعه یکی از تکنیک‌های مناسب در تحلیل علوم رفتاری است. در این تحقیق، از الگوریتم کارت که مدلی ناپارامتریک و از زیرشاخه‌های روش داده‌کاوی محسوب می‌شود و مداخله توسط کاربر را نیاز ندارد و برای جستجوی دانش اکتشافی بسیار مناسب است استفاده شد. علیرغم وجود قابلیت کاربرد فراوان این روش در تحلیل مسائل ایمنی و تصادفات، به دلیل پیچیده بودن آن، پژوهشگران در گذشته (بویژه در زمینه ایمنی) نگاه بسیار ناچیزی به آن معطوف داشته‌اند. رانندگان بر حسب شرایط و حالات مختلف شخصی و اجتماعی، رفتار و توجه متفاوتی از خود نشان می‌دهند. مطالعه موردی این تحقیق، در برگیرنده نمونه‌ای از 527 راننده (بر مبنای فرآیند تصادفی پرسشگری) بوده است. بر اساس نتایج تحلیل انجام شده، پارامترهای زمان رانندگی، درآمد ماهیانه و شغل افراد، در توجه نسبت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی بسیار مهم هستند. در این بین پارامترهای سن و جنسیّت بر خلاف تأثیرگذار بودنشان در بُروز تصادفات ترافیکی، در میزان توجه نسبت به تابلوها، چندان مؤثر نیستند. این نتایج فراتر از یافته‌های تحقیق‌های گذشته است که تنها به بررسی پارامترها در یک بُعد می‌پرداختند و نشان می‌دادند که پارامترهای مختلف با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته و هر یک به تنهایی اعمال اثر نخواهد کرد، بلکه به صورت پیوسته با یکدیگر عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


- کاظمی، مجتبی (1390) "ارزیابی رفتار رانندگان در مواجه با علایم ترافیکی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.
- Bayam, E., Liebowitz, J., Agresti, W. (2005) "Older drivers and accidents: A meta analysis and data mining application on traffic accident data", Expert systems with applications 29,  pp. 598–629.
- Castro, C., Horberry, T. (2005) "The human factors of transport signs", Florida: CRC Press.
- Dobra, A. (2002) "Classification and regression tree construction", Thesis proposal, Department of Computer Science Cornell University, Ithaca, NY.
- Eksioglua, M. and Kozolaslanb, K. (2008) "Steering-wheel grip force characteristics of  drivers as a function of gender, speed and road condition", International Journal of Industrial Ergonomics 38, February,  pp. 354–361.
- Al-Madani, H. and Al-Janahi, A. R. (2002-a) "Assessment of drivers’ comprehension of traffic signs based on their traffic, personal and social characteristics", Transportation Research Part F 5, February 2002, pp. 63–76.
- Al-Madani, H. and Al-Janahi, A. R. (2002-b) "Role of drivers’ personal characteristics in understanding traffic sign symbols", Accident Analysis and Prevention 34, November,  pp. 185–196.
- Loh, W-Y. (2008) "Classification and regression tree methods", In Encyclopedia of Statistical in Quality and Reliability, Wiley, pp. 315- 323.
- Roess, R., Prassas, E. and McShane. W. (2011) "Traffic engineering", New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Razzak, A. and Hasan, T. (2010) "Motorist understanding of traffic sign: a study in Dhaka city", Journal of civil engineering (IEB), Bangladesh, vol. 38, pp. 17- 29.
- Timofeev, R. (2004) "Classification and regression trees (CART) theory and applications", A master thesis, Center of Applied Statistics and Economics, Hambodelt University, Berlin.
- Tavakoli Kashani, A., Shariat Mohaymany, A. (2011) "Analysis of traffic injury severity on two-lane, two-way rural roads based on classification tree models", Safety Science 49. pp. 1314- 1320.
- Ng, W.Y.A. and.Chan, A. (2008) "The effects of driver factors and sign design features on the comprehensibility of traffic signs", Journal of Safety Research 39, June,  pp. 321–328.