توسعه مدل‌های برنامه‌ریزی سفر روزانه شهروندان به روش فعالیت مبنا با تأکید بر رفتار انتخاب وسیله در زمان‌های مختلف روز (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر تلاش شده تا مدل تقاضای سفر فعالیت مبنا که توانایی پیش بینی اجزای برنامه ریزی فعالیت روزانه را در سطح ناهمفزون داشته باشد و تعاملات بین فعالیت ها و سفرهای روزانه را در نظر بگیرد، برای شهر اصفهان توسعه یابد. با استفاده از داده های مطالعات جامع سال 1391 شهر اصفهان، تصمیم های برنامه ریزی فعالیت روزانه بر مبنای مدل فعالیت مبنای شهر بوستن شامل انتخاب های الگو، زمان روز تور اصلی، وسیله تور اصلی، زمان روز تور ثانویه و وسیله تور ثانویه برای هر فرد در نمونه شناسایی شده و با مدل های لوجیت دوگانه یا چندگانه ناهمفزون مدلسازی و بررسی شدند. از آن جا که بین رفتار انتخاب وسیله تور اصلی و ثانویه شباهت زیادی وجود داشت، با ارائه ساختارهای جدیدی برای مدل های انتخاب وسیله، رفتار انتخاب وسیله افراد یک بار به طور کلی برای همه تورها و بار دیگر برای زمان‌های مختلف روز مدلسازی شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به شاخص توانایی مدل در پیش بینی صحیح انتخاب ها نیز توجه شده است. متغیرهای تأثیرگذار ظاهر شده در توابع مطلوبیت مانند وجود فرزند خردسال در خانواده، نوع الگوی فعالیت روزانه، مقصد خارج از شهر، نوع شغل و جنسیت فرد، مالکیت خودرو، شناخت خوبی از رفتار فعالیت و سفر شهروندان به دست می دهند که می تواند در تصمیم های حمل و نقلی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-               دانشگاه صنعتی اصفهان (1394)" آمارگیری مبدا مقصد برای ارزیابی و اصلاح مدل های تقاضای سفر شهر اصفهان"، گزارش مطالعات جامع شهر اصفهان.
-               رصافی، الف. و لطیفی، ل. (1391) "تحلیل تقاضای سفر شهری به­روش فعالیت مبنا: نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال سوم، شماره دوم، ص. 115 - 101 .
-               سلیمی، ف. (1388) "برآورد تقاضا در حمل و نقل روستایی به­روش فعالیت محور، مطالعه موردی روستاهای دور از مرکز استان فارس"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منوچهر وزیری، تهران: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
-               شمشیری­پور، ع.، ارمگان، ع. و صمیمی، الف. (1393) "تصمیم هم­زمان انتخاب نوع فعالیت و شیوه همراهی در سفرهای سالمندان"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 5-6 اسفندماه 1393.
-               عسگری، ح. (1388) "برآورد تقاضا در حمل و نقل روستایی به­روش فعالیت­محور، مطالعه موردی روستاهای نزدیک به مرکز استان فارس"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  استاد راهنما: منوچهر وزیری، تهران: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
-               ممدوحی، الف. و روشنایی، م. (1395) "مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی تورهای سه سفره شهروندان قزوینی)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره چهارم، ص. 653 – 663.
-                 Bhat, C. R., Guo, J., Srinivasan, S. and Sivakumar, A. (2003) "Guidebook on activity-based travel demand modeling for planners", Austin, TX. Univ. Texas at Austin, 4080-P3.
 
-                 Bhat, C. R. and Koppelman, F. S. (2000) "Activity-based travel demand analysis: History, results and future directions", In 79th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.‏
 
-                 Bowman, J. L. (1995) "Activity based travel demand model system with daily activity schedules", (M.Sc.  Thesis, Massachusetts Institute of Technology).
-                 Bowman, J. L. (1998) "The day activity schedule approach to travel demand analysis" (Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology).
-                 Bowman, J. L. and Ben-Akiva, M. E. (2001) "Activity-based disaggregate travel demand model system with activity schedules", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol.35, No.1, pp.1-28.
-                 Bowman, J. L., Bradley, M., Shiftan, Y., Lawton, T. K. and Ben-Akiva, M. E. (1998) "Demonstration of an activity based model system for Portland", 8th. World Conference on Transport Research, Antwerp, Belgium.
-                 Butler, M. N. (2012) “An assessment tool for the appropriateness of activity-based travel demand models”,  (M.Sc. thesis, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology).
-                 Castiglione, J., Bradley, M. and Gliebe, J. (2015) "Activity-based travel demand models: A primer", (No. SHRP 2 Report S2-C46-RR-1).
-                 Greene, W. H. (2012) “Nlogit Version 5.0: Reference guide, econometric software Inc., Plainview, USA and Castle Hill, Australia.
-                 Hensher, D. A., Rose, J. M. and Greene, W. H. (2005) “Applied choice analysis: a primer”, Cambridge University Press.
-                 Jovicic, G. (2001) "Activity based travel demand modelling". Danmarks Transp. Skn.
-                 Milimol, P., Sreelatha, T. and Soosan, G. (2013) "Activity based travel behavioural study and mode choice modelling", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol.2, No.1, pp. 81-90.
-                 Ortuzar, J. D. and Willumsen, Luis G. (2011) "Modeling transport", 4th edition by Wiley
-                 Subbarao, S. S. and Krishnarao, K. V. (2016) "Activity based approach to travel demand modelling: An overview", European Transport-Trasporti Europei, Vol.1, No. 61, Paper No. 6.
-                 Train, K. E. (2009). "Discrete choice methods with simulation". Cambridge university press.
-                 Yagi, S., and Mohammadian, A. K. (2010) "An activity-based micro simulation model of travel demand in the Jakarta metropolitan area". Journal of Choice Modelling, Vol.3, No.1, pp. 32-57.‏