بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

  تحقیقات نشان می‌دهند که افزودن مقداری رس به قیر، عملکرد قیر را در مقابل ترک خوردگی، جاری شدن، مقاومت در برابرآب و ضربه بهبود می بخشد اما پخش ذرات رس به طور یکنواخت داخل قیر مذاب کار آسانی نیست و راه حل ساده‌تر و جدیدتر برای اختلاط قیر و ذرات رس، تولید امولسیون‌های قیری رسی است. از سوی دیگر امولسیون سازهای شیمیایی، وارداتی و بسیار گرانقیمت اند و رسیدن به توانایی ساخت امولسیونهای رسی در کشور، با وجود منابع معدنی داخلی، با صرفه تر و مفیدتر خواهد بود. تولید این  امولسیونها عمدتا با استفاده از بنتونیت  امکان پذیر است. در این تحقیق برای ساخت امولسیون، از بنتونیت تولید داخل استفاده شد. امولسیون‌های رسی، با موفقیت تولید شده و آزمایشهای کاربردی  نظیر تعیین کندروانی، بار الکتریکی سطحی، قابلیت اندود مصالح و مقاومت در برابر آب و... بر روی امولسیون‌های تولیدی انجام شد. همچنین مخلوط آسفالت سرد با امولسیون‌های تولیدی تهیه و باآزمایش کشش غیر مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد بنتونیت، خواص امولسیون و قیر باقی مانده از شکست امولسیون، بهبود و مقاومت کششی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Preparation and Performance of Clay-Stabilized Asphalt Emulsinons in Iran

چکیده [English]

Research show that adding clay to bitumen, improves bitumen performance. But uniformly distribution of clay particles in the molten bitumen is not an easy work. A simple solution for the incorporation of  bitumen and clay particles is making clay-stabilized emulsions. On the other hand, chemical emulsifiers, is very expensive and the ability to make clay-stabilized emulsions in the country, with using domestic mineral resources, will be more and more useful and economical. Primary investigations showed that clay-stabilized emulsions production is mainly possible with using bentonite. In this study, domestic production bentonite was used for making emulsions. Clay-stabilized emulsions successfully produced and Functional tests such as Viscosity, Particle charge, Coating ability and Water resistance were performed on emulsions. Also cold mix asphalt samples was prepared with emulsions and was evaluated with indirect tensile test. The results showed that increasing the percentage of bentonite, improved residue and emulsion properties and increased tensile strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitumen Emulsion
  • Emulsifier
  • Bentonite
  • Clay-Stabilized emulsion
- Adamis, Z., Fodor, J. and  Williams, R. B. (2005) “Bentonite, kaolin, and selected clay minerals”, Environmental Health Criteria 231, World Health Organization, Geneva.
 
- El Gamala, M., Mohameda, A. M. and Zekri, A. (2005) “Effect of asphaltene, carbonate and clay mineral contents on water cut determination in water–oil emulsions, Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 46, pp. 209 – 224.
 
 - James, A. (2010) “Clay-stabilised asphalt emulsions”, AkzoNobel Surface Chemistry LLC.
 
- James, A. (2011) “Clay-stabilised emulsions”, Asphalt newsletter issue 82, AkzoNobel, tcm 45,  pp. 2-3.
 
- James, A. and Zhou, P. (2012) “Particle-stabilized and particle-modified emusions and their residues”, International Symposium on Asphalt Emulsion Technology.
 
- Zare-Shahabadi, A., Shokuhfar, A. and Ebrahimi-Nejad, S.  (2010) “Preparation and rheological characterization of asphalt binders reinforced with layered silicate”, Nanoparticles Construction and Building Materials 24, pp.1239–1244.
 
- مرندی، مرتضی و نیکی رشیدی، هادی (1385) "تاریخچه مروری کاربرد و تولید امولسیونهای قیری، سومین همایش قیر و آسفالت ایران"، موسسه قیرو آسفالت ایران.
 
- ندائی، محمد امین و ازهر، حدیث السادات (1385) " کاربردها و مزیتهای امولسیون قیر در راهسازی"، سیزدهمین کنفرانس دانشجویان سراسر کشور.
 
- نیکی رشیدی، محمد هادی و نیکی رشیدی، محمد مهدی (1385) "درآمدی بر قیر امولسیون"، سیزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص 451-461 .