یادداشت پژوهشی بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در بین گزینه های مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی یکی از ایمن ترین روشهای حمل و نقل انبوه  فرآورده  های نفتی است ،  با این وجود در حال حاضر،  سهم بازار حمل و نقل ریلی و جاده ای کاملا غیرمتعادل و در راستای توسعه بیشتر حمل و نقل جاده ای است . تداوم چنین وضعیتی به معنی عدم بهره مندی از مزیت های حمل و نقل ریلی بوده و در عین حال هزینه های بیشتری را به ازای  حمل هر تن- کیلومتر نفتی به نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. در این مقاله وضعیت حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت ها و ظرفیت های حمل و نقل ریلی بر اساس اطلاعات آماری سالهای 1389-1384 در قالب دو سناریو بررسی شده است. "سناریو اول : تحقق 300 کیلومتر میانگین سیر روزانه واگن های مخزندار بخش خصوصی و سناریو دوم : تحقق 100 کیلومتر سیر روزانه واگن های مخزن دار بخش خصوصی متناسب با میانگین سیر سایر واگن های باری". همچنین سهم بازار حمل و نقل ریلی در سالهای باقی مانده از برنامه پنجم توسعه در قالب طراحی سناریو های خوشبینانه ،بدبینانه و محتمل برآورد شده است و بر اساس تلفیق این سناریوها تصویری از آینده حمل و نقل ریلی فرآورده  های نفتی ارایه و  منافع اقتصادی حاصل از تحقق این سناریو ها نیز  برآورد شده است. بر اساس نتایج این تحقیق ،  سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده  های نفتی در سال 1394 به 19 درصد خواهد رسید که با هدف 30 درصدی تعیین شده در قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386 فاصله زیادی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Note Surveying Market Share of Rail Transport of Oil Products

چکیده [English]

Compared to the past, derailment prevention for a majority of railway machineries is now a more important task. Crosswinds are amongst the reasons for the derailment of the railway vehicles. Combination of the moving train and the turbulent transient flow of air causes complexity in the air flow domain. This can expose the rail vehicle to sever instability and increases the oscillations in the resultant aerodynamic forces and momentums. Interaction between such loads and the vehicle dynamics can cause instability problems. This can eventually lead to the derailment of the vehicle. On the other hand, to comply with the never ending demand for increasing the speed of travel, lighter materials are used in the structure of the railway vehicles. Combination of the lightweight and the increased speed of travel adds to the anxiety about the stability of the train. Such anxieties amplify especially when the vehicle is subjected to crosswinds. This paper deals with the numerical simulation of the air flow surrounding the moving railway vehicle (Parsi coach) under the influence of crosswinds. Computational fluid dynamic engineering software is used. The aerodynamic forces and momentums for a variety of deviation angles and conditions of turbulence are calculated. The pattern for the flow of air around the vehicle and the pressure distribution on the vehicle surface are also calculated. Effects of the relative distance between the vehicles are also investigated. The most appropriate and practical distances between the vehicles are suggested. It is observed that doubling the speed of air that is directed at a yaw angle of 8 degrees, causes an increase of 4-45% in the corresponding aerodynamic coefficients.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Train aerodynamics
  • derailment
  • Flow Pattern
  • crosswinds
  • dynamic stability
-Barkan, C. and RapikSaat, M. (2011) “Generalized railway tank car safety design optimization for hazardous materials transportation; Addressing the trade-off between transportation efficiency and safety”, Transportation Research, 189, pp.62-68

-Freeman,S., Keren, N., Samuel, C. and Shelley, M. (2009)”Frequency analysis of hazardous material transportation incidents as a function of distance from origin to incident location” Transportation  Research, 22, pp.783-79

-Hadayeghi, A., Persaud, B. and Shalaby, A. (2010) “Development of planning level transportation safety tools using geographically weighted poison regression” Transportation  Research , pp.676-688

-Osleeb, J. and Ratick,S. (2010) “An interperiod network storage location-allocation (INSLA) model for rail distribution  of ethanol biofuels” Transportation  Research , pp.729-737

-Wichman, I. (2003) “Material flammability, combustion, toxicity and fire hazard in transportation “Transportation Research, 29, pp.247-299

- رضایی ارجرودی،  عبدالرضا (1388) "بررسی جایگاه حمل و نقل ریلی در حمل فرآورده های نفتی در ایران" ، اولین همایش ملی تامین ، نگهداشت ، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی.

 - سازمان گسترش و نوسزی صنایع ایران. کارگروه صنایع ریلی. "سند چشم انداز صنعت ریلی"، تهران: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

- صفار زاده، محمود و رضایی ارجرودی، عبدالرضا (1380)" راهکارهای کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل زمینی " ؛سومین همایش ملی انرژی ایران.

- کاظمی ، روح االله(1389) "بررسی و محاسبه هزینه های خارجی حمل ونقل جاده ای با تاکید بر حمل ونقل ریلی"؛ نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی تهران .

- گزارش آماری بخش حمل و نقل ریلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سال  1390 (1390)