مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی: شهر سمنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

کاهش زمان نقل و انتقال، منجر به افزایش سطح خدمات دهی به شهروندان و جلب رضایت آنان می شود. این امر در بخش امدادرسانی و در مواقع بحرانی به شکل پررنگ تری نمود می یابد. به این منظور، استفاده از هوش مصنوعی و اصلاح الگوریتم های مسیریابی نوین، و بومی سازی آن در بخش شهری با توجه به وسعت و گستردگی شهرها، می تواند در ساماندهی  مدیریت شهری و امدادرسانی، کارآمد باشد. در این تحقیق هدف بر آنست تا ضمن نگاهی به الگوریتم های مورد بهره برداری در مسیریابی، از جمله ژنتیک و کلونی مورچه و توجه به وسعت شهر، مطالعه ای به منظور بهینه سازی مسیریابی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها در نرم افزار  ArcGis، صورت گیرد. برنامه های مسیریابی با الگوریتم های ژنتیک، کلونی مورچه و تئوری بازیها، در نرم افزار ArcGis فراخوانی و سپس برای مسیریابی، استفاده شدند. نتایج نشان داند که در وهله اول، نبود پایگاه اطلاعات مکانی مشترک بین سازمانهای امدادی، باعث می شود خدمات رسانی آنها در کمترین زمان، امکان پذیر نباشد و در صورت ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی و استفاده از آن، با توجه به وسعت کم شهر مورد مطالعه یعنی سمنان، زمان دستیابی به مسیر بهینه توسط ArcGis با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها، در مقایسه با استفاده از سایر الگوریتم ها، کوتاه تر باشد، به نحوی که این زمان برای تئوری ژنتیک، کلونی مورچه و تئوری بازیها به ترتیب 27/0، 23/0 و 19/0 میلی ثانیه محاسبه شد. زمان رسیدن به محل حادثه توسط گروه های امدادی با استفاده از مسیریابی انجام شده توسط برنامه ArcGis نیز با الگوریتم ژنتیک، کلونی مورچه و تئوری بازیها به ترتیب 3 دقیقه و 5 ثانیه، 3 دقیقه و 15 ثانیه و 2 دقیقه و 42 ثانیه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Routing For Rescue Squads using Game Theory Algorithm In Semnan

چکیده [English]

Reduced transfer time results in increased levels of service to citizens and their satisfaction would increase consequently. To this end, using new and improved routing algorithms and localizing them in urban areas, considering their scope and extent, can be efficient in urban management and relief sectors. The purpose of this study is to look at the operation of the routing algorithms, including Genetic and Ant colony and due to the size of the city conduct a research to optimize the routing by using Game theory algorithm in the software ArcGis. Therefore, programs written for routing with Genetic algorithm, Ant colony and Game theory were called for in the software ArcGis and then used for routing. The results showed lack of spatial information database shared between rescue squads makes their services impossible in the least amount of time and if spatial databases are made and used, due to the small size of the city of Semnan, the time to achieve an optimal route by ArcGis using Game theory algorithm would be shorter compared with other algorithms. Therefore, the time for the Genetic theory, Game theory and Ant colony are 0.27, 0.23 and 0.19 ms. respectively. Time to reach the crash site, using the routing by ArcGis program with Genetic algorithm, Ant colony and Game theory are 3 minutes and 5 seconds, 3 minutes and 15 seconds, and 2 minutes and 42 seconds, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • routing
  • Genetic algorithm
  • Ant Colony Algorithm
  • game theory algorithm
- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد 84-2800، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1384

- اسنتز، آنتونی(2005) " برنامه ریزی مسیر بهینه و کارا برای محیط های ناشناخته"، ترجمه اکتای حسن زاده

- افندی زاده، شهریار، احمدی نژاد، محمود و هاشمی، محسن(1390) " مدل طراحی شبکه خطوط مترو با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره اول، ص.1-10

- افندی زاده، شهریار،  غفاری، احمدرضا و کلانتری، نوید(1390) " طراحی استوار شبکه حمل و نقل در شرایط تقاضای گزینه مبنا با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و دسته مورچگان"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره چهارم، ص. 243-262

- برزویی، عطیه(1388) " موانع و مشکلات ترافیکی و علل بروز آنها"، دانشگاه امیر کبیر.

- راسل.نورویگ و استوارت، جی. پیتر(1386) «هوش مصنوعی، مفاهیم بنیادین»، ترجمه سعید راحتی، محمد بهداد، حمید تیموری، چاپ دوم.

- مشیری، آسایش(1381) " روش شناسی تکنیکها و تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا"، تهران: انتشارات قومس

 - معصومی، زهره،  صادق نیارکی، ابوالقاسم و مسگری، محمدسعدی(1390) "بکارگیری الگوریتم کلونی مورچه چند معیاره در سیستم های حمل و نقل هوشمند و کاربر مبنا"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره اول،  ص.47-62

-مولایی، ناصر(1387)  "مسیریابی با استفاده از GIS با تاکید بر مقایسه روشهای وزندهی و تلفیق لایه ها با الگوریتمهای هوشمند"،  دانشگاه پیام نور بناب.

-توکلی مقدم،رضا،  نوروزی، نرگس،  سلامت منش ورجوی، علیرضا و  علینقیان، مهدی "مسئله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایجاد توازن در توزیع کالا با استفاده از الگوریتم بهبود یافته بهینه سازی انبوه ذرات"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1390

-صابریان،جواد،  مسگری، محمدسعدی و شیرزادی بابکان، علی (1379) "رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل و نقل اتوبوس‏های شهری با استفاده از "GIS، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم،  ص. 67-78

-صابریان،جواد،  مسگری، محمدسعدی و شیرزادی بابکان، علی (1379) "رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل و نقل اتوبوس‏های شهری با استفاده از "GIS، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم،  ص. 67-78

- نبوی، بهروز(1375) " مقدمه ای بر تحقیق در علوم اجتماعی"، انتشارات کتابخانه فروردین.

-نجاری الموتی، ژاله،  شریعت مهیمنی، افشین و احمدی نژاد، محمود(1390) "ارائه مدلی برای طراحی و توسعه شبکه های پایدار حمل و نقل بر مبنای الگوریتم ژنتیک"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره سوم، ص.289-302

-یوسفی خوشبخت، مجید،  دیده ور، فرزاد،  رحمتی، فرهاد و صدیق پور، محمد(1391) " الگوریتم موثر رقابتی فراگیر برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال نهم، شماره اول. ص. 83-96

-یوسفی خوشبخت، مجید و رحمتی، فرهاد (1390) "یک الگوریتم بهبود یافته جمعیت مورچگان برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با دریافت و تحویل همزمان کالا"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره دوم،  ص183-.198

-سعیدنیا، احمد(1379) « مدیریت شهری، کتاب سبز راهنمای شهرداری ها»، جلد 11، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.

-فرهاد حسینعلی، فرهاد، ملک،  محمد رضا و سیلاوی، طلوع(1389) "واکاوی روشهای تصمیم گیری چند معیارهANP  و AHP در مکان یابی  بهینه پل عابر پیاده در”GIS، دانشگاه خواجه نصیر، 1389
-Loumany, D. J. (2008) “Calculate point by game theory for tracking on GPS”

-Malczewski, J. (1999) “GIS and multicriteria decision  analysis”, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 392.pp

-Malczewski, J. (2004) “ GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview”,  Progress in Planning 62, pp.3-65

- Smsons, S. (2010) “Best routing fix it”, MKA University.

-Tuzkaya, U. R. and Onut, S. (2008) “A fuzzy analytic network process based approach to transportation-mode selection” between Turkey and Germany: A case study; Inform. Sciences; 178 (15),pp. 3133-3146