مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

سفرهای بلند با سواری شخصی بخش عمده ای از جابجایی شهروندان در فعالیت های روزانه شهر تهران را تشکیل می دهند. این سفرها سهم عمده ای در وسیله-کیلومتر پیموده شده در شبکه و نهایتا  نقش بزرگی در  آلودگی های ناشی از حمل و نقل در شهر بر عهده دارند. بر این اساس هدایت این سفرها  به طریقه هایی چون حمل و نقل همگانی  ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه، مدیریت تقاضای سفرهای بلند کاری به محدوده مرکزی شهر تهران مورد نظر است. بر این اساس با استفاده از رویکرد چند سیاستی در مدیریت تقاضای حمل‌ونقل، شناسایی اثرات پنج سیاست مدیریتی حمل‌ونقل شامل دو سیاست جذبی (کاهش زمان سفر سیستم های همگانی و بهبود دسترسی به سیستم های همگانی) و سه سیاست دفعی (قیمت گذاری سوخت، قیمت گذاری پارکینگ و اخذ ورودیه به مرکز شهر) در سفرهای کاری به مرکز شهر تهران مورد بررسی قرار  گرفته است. طراحی این مطالعه در راستای امکان­پذیری بررسی سیاست های ترکیبی مدیریتی حمل‌ونقل انجام گرفته و این مطالعه از طریق مصاحبه حضوری با 240 نفر استفاده کننده از سواری شخصی در سفرهای کاری بیشتر از 8 کیلومتر صورت گرفته است. در این راستا ضمن تهیه مدل رفتاری انتخاب وسیله مسافران در قالب یک مدل لوجیت چند­جمله­ای، متغیرهای مربوط به سیاست­ها، مورد بررسی دقیق­تری قرار گرفته­اند  ­و کاربرد مدل برای سیاست قیمت گذاری ورودی به محدوده مرکزی شهر نیز ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


- حبیبیان، م.، دیباج، س. و رحمتی، ی. (1391) " بررسی سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل در سفرهای کوتاه کاری به محدوده مرکزی شهر تهران"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران.
-   Bergström, A. and Magnusson, R. (2003) “Potential of transferring car trips to bicycle during winter”,  Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 37, No. 8, pp. 649-666.
-   Choo, S. and Mokhtarian., P. (2007) “Individual response to congestion policies: Modeling consideration of factor-based travel related strategy bundles”, In TRB 86th. Annual Meeting Compendium of Papers. CD-ROM., Washington, D.C.
-   Habibian, M. (2012) “Exploring the role of TDM policies on car commuters' mode change: Subjective vs. Objective Approach”, In Safavi, H. R., ed. : 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan, Iran
-   Habibian, M., Dibaj, S. and Rahmati, Y. (2014) “Investigating the role of push and pull tdm policies on car commuters for short trips”, In 93rd Annual Meeting of Transportation Research Board. Washington, D.C.
-   Habibian, M. and Kermanshah, M. (2013a) "Coping with congestion: Understanding the role of simultaneous transportation demand management policies on commuters", Journal of Transport Policy 30, 229-237
-   Habibian, M. and Kermanshah, M. (2013b) “Car commuters' mode change in response to TDM measures: Experimental design approch considering two-way interactions” Journal of IJST, Transaction of civil engineering, Vol. 37, pp.479-490
-   Iranian Center of Statistics (ICS), (Accessed 2009) “Information of Iranian States”, In: Iranian Center of Statistics Annual”, Available at: http://www.amar.org.ir/Upload/Modules/Contents/asset16/tehran/tehpart.html
-   Kingham, S., Dickinson, J. and Copsey, S. (2001) “Travelling to work: Will people move out of their cars”, Transport Policy , Vol. 8, pp.151-160
-   List of countries by vehicles per capita (Accessed 2012), In: Wikipedia, the free encyclopedia. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita
-   Litman, T. (Accessed 2012) “Online TDM Encyclopedia. In: Victoria Transport Policy Institute”,  Available at: http:www.vtpi.org
-   Mackett, R. (2001) “Policies to attract drivers out of their cars for short trips”, Transport Policy 8, 295-306
-   Nazelle, A., Morton, B., Jerrett, M. and Crawford-Brown, D. (2010), “Short trips: An opportunity for reducing mobile-source emissions?” Transportation Research Part D 15.
-   Passenger cars (per 1;000 people) in Iran. In: Trading economics. (Accessed 2012) Available at: http://www.tradingeconomics.com/iran/passenger-cars-per-1-000-people-wb-data.html
-   Ryley, T. (2008) “The propensity for motorists to walk for short trips: Evidence from West Edinburgh”, Transportation Research Part A 42.
-   Scheiner, J. (2010) “Interrelations between travel mode choice and trip distance: trends in Germany 1976–2002”, Journal of Transport Geography Vol. 18, pp.75–84.
-   Steg, L. and Vlek, C. (1997) “The role of problem awareness in willingness-to-change car use and in evaluating relevant policy measures”, In : Traffic and transport psychology: Theory and application. Pergamon Press, Amsterdam pp.465-475
-   Tehran (Iran) : Introduction. In: Britannica Online Encyclopedia. (Accessed 2012) Available at: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/585619/Tehran
-   Thorpe, N., Hills, P. and Jaensirisak, S. (2000) “Public attitudes to TDM measures: a comparative study”, Transport Policy Vol. 7, pp.243-257
-   World: largest cities and towns and statistics of their population. In: World Gazetteer. (Accessed 2012) Available at: http://worldgazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan