مسئله مکانیابی مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

چکیده

انبار عبوری یک استراتژی لجستیکی است که هدف آن کاهش موجودی و افزایش رضایت مشتریان است. کالاها از تامین کننده بواسطه انبار عبوری به دست مشتری می­رسند. اقلام قبل از فرستادن به مشتری، می­بایست در انبار عبوری گردآوری شده، بدون ذخیره یا با ذخیره کم و پس از ادغام توسط وسایل نقلیه خروجی برای مشتریان فرستاده می­شوند. در این تحقیق، مساله مکان­یابی-مسیریابی با انبارهای عبوری در یک زنجیره تامین سه سطحی شامل تامین کننده، انبار عبوری و مشتری در نظر گرفته شده است. در این مسئله، مراکز انبار عبوری، تامین کننده، مشتری، وسایل نقلیه و کالا چندگانه هستند، مراکز انبار عبوری و وسایل نقلیه دارای محدود ظرفیت هستند،برداشت و تحویل در چند بار مجاز است، وسایل نقلیه ناهمگن و در حمل نوع محصول دارای محدودیت هستند. هدف مدل، کمینه­سازی مجموع هزینه باز شدن مراکز انبار عبوری و هزینه های حمل و نقل (هزینه توزیع، هزینه عملیاتی) وسایل نقلیه است. مسئله مورد مطالعه برخواسته از صنعت توزیع و پخش مواد غذایی فاسد شدنی است. برای مساله مورد نظر، یک مدل ریاضی یکپارچه غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه شده است. با توجه به اینکه مسئله مورد مطالعه NP-hard است، یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای حل مسائل با اندازه­های بزرگ نیز ارائه شده است.همچنین، یک حد پایین نیز برای مسئله توسعه داده شده است. به منظور نشان دادن عملکرد الگوریتم معرفی شده، مسائلی در اندازه­های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تهیه گردیده و توسط رویکردهای ارائه شده مورد حل قرار گرفت.  نتایج محاسباتی نشان از­ کارآیی بسیار  الگوریتم پیشنهادی است. 

کلیدواژه‌ها


Ahmadizar, F., Zeynivand, M. and Arkat, J. (2015) “Two-level vehicle routing with cross-docking in a three-echelon supply chain: A genetic algorithm approach”, Applied Mathematical Modelling, Vol. 39, No. 22,  pp. 7065–7081.
-Boysen, N. and Fliedner, M. (2010) “Cross dock scheduling: Classifcation, literature review and re-search agenda”, Omega, Vol. 38, No. 6,  pp. 413- 422.
-Chen P., Guo Y., Lim A. and Rodrigues B. (2006) “Multiple crossdocks with inventory and time windows”, Computers & Operations Research, Vol. 33, pp. 43 – 63.
-Cook, R.L., Gibson, B.J. and MacCurdy, D. (2005) “A lean approach to cross docking”, Supply Chain Management Review, Vol. 9, No. 2, pp.54–59.
-Donaldson H., Johnson E. L., Ratliff , H. D. and Zhang, M. (1999) “Schedule-driven cross-docking networks”, Technical report 9904, Atlanta, GA, USA: Georgia Institute of Technology.
-Govindan, K., Jafarian, A., Khodaverdi, R. and Devika, K. (2014) “Two-echelon multiple-vehicle location routing problem with time windows for optimization of sustainable supply chain network of perishable food”, International Journal of  Production Economics, vol. 152, pp. 9-28.
-Hasani-Goodarzi, A. and Tavakkoli-Moghaddam, R. (2012) “Capacitated vehicle routing problem for multi-product crossdocking with split deliveries and pickups”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 62,  pp. 1360 – 1365.
-Jayaraman, V. and Ross, A. (2003) “A simulated annealing methodology to distribution network design and management”, European Journal of Operational Research, Vol. 144, No. 3, pp. 629–645.
-Kinnear, E. (1997) “Is there any magic in cross-docking?”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 49–52.
-Lee, Y. H., Jung, J. W. and Lee, K. M. (2006) “Vehicle routing scheduling for cross docking in the supply chain”, Computer and Industrial Engineering, Vol. 51, No. 2, pp. 247–256.
-Lim, A., Miao, Z., Rodrigues, B. and Xu, Z. (2005) “Transshipment through crossdocks with inventory and time windows”, Naval Research Logistics, Vol. 52, No. 8, pp. 724–733.
-Miao, Z., Fu, K., Fei, Q. and Wang, F. (2008) “Meta-heuristic algorithm for the transshipment problem with fixed transportation schedules”, In: New frontiers in applied artificial intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5027, pp. 601–10.
-Mokhtarinejad, M., Ahmadi, A., Karimi, B. and Rahmati, S. H. A. (2015) “A novel learning based approach for a new integrated location-routing and scheduling problem within cross-docking considering direct shipment”, Applied Soft Computing Journal, Vol. 34, September, pp. 274–285.
-Mousavi, S. M., Vahdani, B., Tavakkoli-Moghaddam, R. and Hashemi, H. (2014) “Location of crossdocking centers and vehicle routing scheduling under uncertainty: A fuzzy possibilistic– stochastic programming model”, Applied Mathematical Modelling, vol. 38, pp. 2249-2264.
-Mousavi, S. M. and Tavakkoli-Moghaddam, R. (2013) “A hybrid simulated annealing algorithm for location and routing scheduling problems with cross-docking in the supply chain”, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 32, No. 2, pp. 335– 347
-Musa, R., Arnaout, J. P. and Jung, H. (2010) “Ant colony optimization algorithm to solve for the transportation problem of cross-docking network”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 59, No. 1, pp. 85–92.
-Stalk, G., Evans, P. and Shulman L. E. (1992) “Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy”, Harvard Business Review, Vol. 70, No. 2, pp. 57–69.
-Sung, C. S. and Song, S. H. (2003) “Integrated service network design for a cross-docking supply chain network”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 54, No. 12, pp. 1283–1295.
-Sung, C. S. and Yang, W. (2008) “An exact algorithm for a cross-docking supply chain network design problem”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 59, No. 1, pp.119–136.
-Van Belle, J., Valckenaers, P. and Cattrysse, D. (2012) “Cross-docking: State of the art”, Vol. 40, No. 10,  pp. 827–846.
-Wen, M., Larsen, J., Clausen, J., Cordeau, J. F. and Laporte G. (2008) “Vehicle routing with cross-docking”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 60, No. 12, pp. 1708–1718.
-Witt, C. E. (1998) “Crossdocking: concepts demand choice”, Material Handling Engineering, Vol. 53, No. 7, pp 44–49.
-Zare Mehrjerdi, Y. and Nadizadeh, A. (2013) “Using greedy clustering method to solve capacitated location-routing problem with fuzzy demands”, European Journal of Operational Research, Vol. 229, pp. 75-84.