بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی شهیدنیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

یکی از خصوصیات مهم راهها که مربوط به روسازی جاده می‌شود و با ایمنی آن در ارتباط است، مقاومت لغزندگی آنهاست. این خصوصیات به عوامل متعددی چون مشخصات بافت رویه و مصالح بکار رفته، شرایط آب و هوایی، تغییرات فصلی و میزان آلودگی سطح جاده وابسته است.حضور آلاینده‌ها بویژه در هنگام اولین بارندگی بعد از یک دوره خشکسالی باعث می‌شود تا سطح خیس جاده لغزنده شود و احتمال تصادف افزایش یابد. بعضی از این آلاینده‌ها طبیعی‌اند، مانند ریزگردها و عبور ماسه بادی در جاده‌های کویری و بعضی هم در اثر عوامل غیرطبیعی مانند پودر ناشی از سایش لاستیک در اثر عبور وسایل‌نقلیه و یا روغن، ایجاد می‌شوند. در این تحقیق آلاینده‌هایی چون ریزگردها، ماسه‌بادی، روغن، پودر لاستیک، دوده اگزوز و رنگ سرد ترافیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های آسفالتی با استفاده از یک نوع دانه‌بندی پیوسته با تراکم ژیراتوری در قالب‌های بزرگ مارشال ساخته شده‌اند و در درجه حرارت و رطوبت‌های مختلف تحت آزمایش آونگ انگلیسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که حضور آلاینده‌ها به طور معنی‌داری تأثیر‌گذار است. همچنین نشان داده ‌شد که در حالت خشک بیشترین کاهش بدست آمده در عددپاندول هنگامی است که سطح از ماسه‌بادی پوشیده شده‌ باشد و در حالت مرطوب نیز حضور رنگ سرد ترافیکی به طور متوسط بین 49 تا 55 درصد کاهش عدد لغزندگی را در پی داشته است. همچنین اعداد بدست آمده توسط نرم‌افزارهای آماری با استفاده از روش درخت تقسیم‌بندی گروه‌ها و شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شدند و نشان داده شد که تغییر در نوع آلایندگی باعث بیشترین تغییر در مقاومت لغزندگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation and Statistical Analysis of the Effects of Contaminants on Skid Resistance of Asphalt Pavement

نویسندگان [English]

  • Morteza Zat Akram 1
  • Mohammadmehdi Khabiri 2
  • Mohammad Hassan Mirabimoghadam 3
1 MSc. Student, Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Factuality of Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

One of the important properties road pavement and safety is skid resistance. These properties are dependent on numerous factors, such as properties of pavement surface texture and materials used, weather conditions, seasonal changes and road surface contaminants. The aim of this study is to examine the effects ofvarious contaminants on skid resistance of the pavement surface. The existence of contaminants, especially during the first rain after a drought period makes the wet road surfaces slippery and increases the risk of accidents. Some of these contaminants are natural, such as dust and quick sand on the desert areas and some of them are unnatural such as lube oil and rubber particulates produced by tire wear. So, in this study, dust, quick sand, lube oil, rubber particulates, soot and cool color traffic were chosen as contaminants.  Asphalt samples were made in Marshall large formats using three continuous grading with Gyratory compression and then by British Pendulum Tester were tested at different temperature and humidity. Test results indicated that contaminants had distinct effects on skid resistance of asphalt pavements. It was also shown that under dry conditions, the minimum value of skidding is when the surface is completely covered with quicksand and under wet conditions; the value of skidding was declined on average of 49 to 55 percent by cool color traffic. Artificial neural network (ANN) and decision tree data-mining methods were employed to analyze the data were derived from the statistical model. Accordingly, it was shown that changes in the type of contaminants cause the greatest change in skid resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement contamination
  • skid resistance
  • statistical model
  • Asphalt Mixture
  • Road Safety
- Ahadi, M. R., Mansourkhaki, A. and Nasirahmadi,K. (2010) "Effects of coarse  texture on Skid Resistance control and decrease accident", Rahvar  Journal, Vol.1, No.4. pp. 1-11 [In Persian].
- Asi, I. M. (2007) "Evaluating skid resistance of different asphalt concrete mixes", Building and Environment, Vol. 42, No. 1, p.p. 325-329.
- ASTM, (2011) "Annual Book of ASTM Standards: Volume 04.03, Section 4- Construction, Road and Paving
Materials", Vehicle-Pavement Systems, USA.
- ASTM (2012) "Annual Book of ASTM Standards, Vol. 09.01.Standard Test Methods for Rubber from Natural Sources", ASTM International, West Conshohocken, PA.
- Bennis, T. A. and De Witt, L. B. (2003) "PIARC State-of-the-Art on friction and IFI", In 1st Annual Australian Runway and Roads Friction Testing Workshop.
- Cao, P., Yan, X., Bai, X. and Yuan, C. (2010) "Effects of Contaminants on Skid Resistance of Asphalt Pavements", In Traffic and Transportation Studies 2010, pp. 1341-1351. ASCE, Doi: 10.1061/41123(383)128
- Chang, L.Y. and Chien, J. T. (2013) “Analysis of driver injury severity in truck involved accidents using a non-parametric classification tree model”, Safety Science, Vol. 51, p.17–22. doi:10.1016/j.ssci.2012.06.017
- Chang, L. Y. and Wang, H. W. (2006) "Analysis of traffic injury severity: An application of nonparametric classification tree techniques", Accident Analysis and Prevention, Vol. 38, No.5, pp. 1019-1027.
- Nemeth, Andrew F., Ward, D. A. and Woodington, W. G. (2010)”The effect of asphalt pavement on storm water contamination”, Project Number: IQP-PPM-0906, Faculty of Worcester Polytechnic Institute,pp.1-79.
- Iran. Ministry of Roads and Urban Development. Deputy for Strategic Supervision. Bureau of Technical Execution System (2011) "Iran highway asphalt paving Code No. 234", 1st Edition, Asphalt Institute of Iran, PP1-279 [In Persian].
- Tavakoli Kashani, A., Rabieyan, R. and Besharati, M. M. (2014) "A data mining approach to investigate the factors influencing the crash severity of motorcycle pillion passengers", Journal of Safety Research, Vol. 51, p.p. 93–98
- Tyfour, W. R. (2009) "Tire skid resistance on contaminated wet pavements", Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Vol.3, No. 2, p.p. 119-124.
- Wambold, J. C. and Andresen, A. (1998) “The measurement and theory of tire friction on contaminated surfaces”, Transportation Conference Proceedings, 94-98.
- Yaron, R. and Nesichi, S. (2005) “Alleviating the skid resistance problem- The Israeli experience.” The First International Conference on Surface Friction for Roads and Runways, Christchurch Zealand, pp.135-145.