یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی: شهر مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

روند برنامه ریزی حمل و نقل مناطق شهری بر پایه تقسیم بندی محدوده مورد مطالعه به نواحی ترافیکی استوار است. برای بارگذاری سفرهای هر ناحیه روی شبکه حمل و نقل، مرکز هر ناحیه توسط حداقل یک کمان ارتباطی مجازی به شبکه عرضه متصل میشود. مطالعات اندکی در رابطه با تأثیر ویژگیهای کمانهای ارتباطی بر نتایج تخصیص ترافیک انجام شده است، اما تمامی این مطالعات بر اهمیت این مسئله تأکید دارند. در مقاله حاضر تأثیر نحوه انتخاب کمان ارتباطی بر نتایج تخصیص ترافیک بررسی ویک روش جدید برای انتخاب گره اتصال پیشنهاد می شود. برای پیاده سازی مفاهیم معرفی شده و قیاس عملکرد در یک نمونه واقعی، شهر مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شده است. روش پیشنهادی این پژوهش به معیار نزدیکی گره اتصال به مرکز ناحیه و پارامترهای دیگری از جمله نوع گره توجه میکند. این روش با دو روش دیگر قیاس می شود، در روش اول تنها معیار نزدیکی گره اتصال به مرکز ناحیه مد نظر قرار میگیرد و روش دوم با معرفی معیار وزن برای تمام گرههای ناحیه، گره اتصال را انتخاب میک‌ند. برای ارزیابی این سه روش از مقایسه نتایج تخصیص ترافیک با مشاهدات حجم در 87 کمان انتخابی شهر مشهد استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که ضریب خوبی برازش روش پیشنهادی با افزایش 8/3درصد نسبت به روش اول و 2/22 درصد نسبت به روش دوم قدرت بیشتری در بازسازی مشاهدات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Method for Selection of Connector Nodes to Improve Traffic Assignment Results, Case study: City of Mashad

چکیده [English]

The transportation planning process for urban areas is typically based on partition of the area into traffic zones. In transportation planning and network analysis, it is customary to use centroid nodes to represent traffic analysis zones (TAZ). In order to load trips of each zone on the roadway network, each centroid is connected to the roadway network by at least one connector. Globally there are few studies examining the impact of connectors on traffic assignment, but all of them emphasize the importance of this subject. In this paper, the effect of selecting connector nodes on traffic assignment results is studied and a new method is proposed to select connector nodes. To implement the concepts presented in a real sample, City of Mashad, Iran, was selected as the case study. The proposed method in this study emphasizes the proximity of connector node to centroid and other criteria. This proposed method is compared with two methods from the literature. In the first method the only criterion is that the connector node must be close to the centroid. The second method introduces a measure of weight for all nodes and then selects connector nodes. To evaluate the three methods, results of traffic assignment were compared to observations of traffic volume on 87 selected links. Evaluation of results shows an improvement in the goodness of fit index of the proposed method of 3.78 and 22.2 percent compared to the first and second methods, indicating more precision in replicating real world observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transportation planning
  • connector
  • connector node
  • traffic assignment