مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در این مقاله سیاستهای کاهش استفاده از سواری شخصی بر مبنای دلایل استفاده کنندگان در سفر به محدوده مرکزی کلانشهر تهران مورد شناسایی قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل لوجیت چندگانه، عوامل موثر بر دلیل اصلی تصمیم این افراد برای استفاده از سواری شخصی مورد بررسی قرار گرفته است که این دلایل، به سه دسته اصلی راحتی، ضعف سیستمهای همگانی و نیاز به سواری شخصی در طول روز تقسیم شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت دوگانه، دلایل این افراد برای استفاده نکردن از سیستمهای همگانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که اگرچه این افراد عمدتا به واسطه عامل راحتی، از سواری شخصی استفاده می کنند، موقعیت خانه و سن آنان نقش عمده ای در دیدگاه آنها در مورد سیستمهای همگانی دارد، به طوری که ساکنین خارج از محدوده مرکزی شهر و افراد مسن، به واسطه نارضایتی ازمجموعه ویژگیهای سیستمهای همگانی، از سواری شخصی استفاده میکنند. در تحلیل دقیق عوامل نارضایتی از سیستمهای همگانی، مدلهای به دست آمده در این مطالعه نشان میدهند که دور بودن ایستگاهها از خانه، نه تنها نقش مهمی در استفاده نکردن افراد ساکن در محدوده خارج از مرکز شهر از سیستمهای همگانی دارد، بلکه کاهش امنیت مسافران نیز به این امر دامن می زند. در این راستا سیاستهای گسترش شبکه همگانی در محدوده غیر مرکزی شهر، اطلاع رسانی وضعیت سیستمهای همگانی و تامین راحتی در سیستمهای همگانی می تواند به عنوان اولویتهای بهبود سیستمهای همگانی مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Reasons of Work Commuters’ Car Usage in the Central Business District of Tehran Megalopolis

چکیده [English]

This paper focuses on the reasons behind the mode choice of car commuters who work in the central part of the City of Tehran. By developing a multinomial Logit model, three main reasons behind the commuters’ car usage including car comfort, car dependency and poor public transit were investigated. The study showed that while the sampled commuters mainly use their car for its comfort, their home location and age affect their reluctance to use public transit. In fact, the non-centrally located residents and elders avoid public transit because of its low quality of services. By calibrating five binary Logit models, in terms of long access times to the stations, travel time variation, low speed, discomfort, and low security, the car commuters’ reasons for not using public transit were modeled. An in-depth analysis of the reasons reveals that the long access times to transit stations are the primary reason of individuals’ unwillingness to use public transit. This reason could be a source of insecurity in addition to its disutility. Finally, to encourage car commuters to use public transit, the study concluded with more network coverage in the city outskirt, providing more information and increasing the comfort of public transit system as the most efficient measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car usage
  • Public transit
  • Transportation demand management
  • Work commute
  • Logit Model