بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برون شهری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

توابع زمان سفر- حجم در برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک کاربرد گسترده ای دارند. این روابط برای شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی مختلف به دست آمده و در تحلیلهای ظرفیت و سطح سرویس و نیز مدلهای تخصیص ترافیک بکار برده می شوند. با وجود سهم قابل توجهی که راههای دوخطه دوطرفه از کل راههای کشور دارند، تاکنون مطالعات جامعی در راستای به دست آوردن این روابط، ویژه راههای ایران صورت نگرفته است. این درحالی است که شرایط فیزیکی و ترافیکی متفاوتی در راههای کشور، نسبت به سایر کشورها حاکم است. بنابراین استفاده مستقیم از آیین نامه های سایر کشورها برای طراحی و ساخت راههای کشور، دقت محاسبات را کاهش خواهد داد. این تحقیق با هدف ارایه مدلهای زمان سفر -حجم در راههای دو خطه ایران در سه منطقه هموار، تپه ماهور و کوهستانی، با استفاده از دادههای میدانی و اطلاعات حاصل از شبیه سازی صورت گرفته است. به دلیل کمبود آمار و اطلاعات کافی و دقیق، بویژه در حجمهای بالا و نزدیک به ظرفیت، رویکرد شبیه سازی انتخاب شده و از نرم افزار شبیه ساز TWOPAS برای تولید داده ها بهره گیری شده است.با تحلیل داده های به دست آمده، توابع زمان سفر- حجم برای مناطق توپوگرافی مختلف به دست آمده اند. مدل نهایی ارایه شده به صورت تر یکبی از بخش خطی )نسبت حجم به ظرفیت کمتر از0/6 (و بخش منحنی )نسبت حجم به ظرفیت بیشتر از0/6 ( و با درجه اطمینان بالاتر از 95% به دست آمده است. روابط زمان سفر-حجم پیشنهادی در این تحقیق به خوبی می تواند تغییرات مقدار زمان سفر در برابر افزایش حجم ترافیک را برای راههای دوخطه ایران توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Travel Time-volume Functions for Two-way Two-lane Rural Highways in Iran

چکیده [English]

Travel time - volume relationships are widely used in traffic engineering and transportation planning. These relations obtained for different geometric and traffic conditions, are used in level of service analysis and traffic assignment models. The different highway physical, environmental and traffic characteristics invalidate the use of foreign regulations’ models. Therefore, to obtain native models and calibrating them seems to be necessary. This research aims to propose travel time - volume models in three regions of two lane two way highways in Iran; level, rolling and mountainous, using field and simulation data, simultaneously. Due to lack of adequate traffic data, especially in volumes near capacity, a simulation approach was deployed, and TWOPAS was used to generate the data. Data analysis was led to travel time-volume models in different terrains. Various statistical tests have shown the validity and accuracy of the obtained models. The obtained model is expressed as a combination of linear part (for v/c below 0.6) and nonlinear part (for v/c over 0.6). These models are more compatible with the experimental data and are thus able to better represent the behavior of traffic streams on Iranian roads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel time – volume relationships
  • traffic data
  • Data Analysis
  • Models